eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.451

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 470-471
Nummer: 451


< Forrige . Indhold . Næste >

451.

16 Maj 1532.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard i Skobodgade.

Cristiern Hviidt, deghen, Ditleff Smidter, cantor, oc menige capitel i Kiøbnehaffn giøre witterliictt, att po thett borgemestere, raadtt oc menige almue her i byen vele oc skulle hereffter vere then hellige kircke oc thenness personer thess villigere oc staa i vilie, venskab oc gott naboskab mett thennum oc aff theris ytterste mactt affverije oc emoedtstaa Lutthers kiætterij oc vildfarelsse, haffve vij mett verduge faderss mett Gudt her Joachim Rønnouss, udtvoldt biiscops till Roschilde domkircke, vor kiere nadigste herris vilie, raadt oc sambtycke, undtt oc i leye ladett oc medtt thette vort obne breff unde oc i leie lade hederlige mendt her Mattis Kiældssen, cannik till Marie kircke i Asloo, her Rasmus Kiældssen, prest, oc theris arffwinge en vor Frue kirckis gardt oc grundt ligendis i Skobogaden, synden udt mett gaden i wor Frue sogn, vesten nest compassionis Marie alteris gardt, Mattis Scriffvere i Bleginge breff po haffver, mett all syn rette tilleggelse uthij lenge oc brede, som handt nu begreben oc indhegnett er, at haffve, nyde oc i leye beholle uthij alle theris liiffs tiidt then ene effther den anden, mett saadant skiæl oc vilckor, att the skulle forscreffne gardt bygge oc forbeidre

IV s.470

besynderligen ett stenhuuss tu lofft høgt ud til allgaden, eller om the thett icke formue, ett merckeliictt huuss murett emellom stolpe medt anden godt kiøbstedtz bygning indhen i gardenn oc mett stentack oc samme gaardt oc bygning udj gode mode veedt mactt holle oc giffve ther aff then canick, som kircke verge er til forscreffne vor Frue kircke, aarligen til leye oc landtgiældt tolffve marck, som vij ther om selffve indburdis venlige oc vell forliicte ære, halffdeelen till poske oc halffdelen till sancti Michels dag betimeligen oc till gode rede yde og betale skullendes. Item skatt oc all anden kongelig eller stadts tynge, som nu sedvonlig er eller her effter poleggis kandt, skulle the selffve udtgiffve oc inthet therfore affkorthe i samme leie. Item skeer thet saa, att forscreffne her Mattis Kiældssen, her Rasmuss Kiældssen eller arffvinge, effter the saa merckeligen po samme gardt bygtt haffve, trængis mett armoedt, fattigdom, siugdom eller for nogen anden rædelig oc nøtherthelig sag at selie eller pantsettæ samme theris ejen bygning, oc thett kandt forfares utij sandhedt, tha mue oc skulle the thertil haffve fuldmactt att selie, pantsette oc affhende samme gardt oc bygning en besidhend borger utij Kiøbnehaffn, som skatter oc skyller vor keriste nadigste herre oc ingen anden, dog att thett skeer mett forscreffne capitells viidskab oc sambtycke oc forscreffne leie till kircken veedt mactt bliffver. Oc skall tha forscreffne capitell haffve alleneste tre marck danske siidvonlige breffvepenninge oc ey meere begiere for samme theris sambtycke. Item hvor oc saa skeer, att forscreffne her Mattis Kiældssen, her Rassmuss Kiældssen oc arffvinge, eller hvem forscreffne gardt aff thennum fangendis vorder, hannum icke bygger, forbeidrer oc i gode mode holler oc forscreffne landgieldt oc leien ther aff ey till gode rede betale ville, tha skulle the udtvijses oc en anden borgere effter the sexten dannemendtz tycke oc beste skiæll oc fyllest giøre vill, som forskreffvet stander. In cuius rei testimonium sigillum nostrum capitulare presentibus inferius est appensum. Datum Haffnis qvinta feria in octava ascensionis domini anno incarnationis ejusdem millesimo qvingentesimo trigesimo secundo.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.471

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 7 20:04:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top