eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.448

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 467-469
Nummer: 448


< Forrige . Indhold . Næste >

448.

23 Jan. 1532.

Biskop Joakim Rønnov fraraader Adelen med Magt at stanse det Mytteri, som Landsknægtene gør i Kjøbenhavn, men mener, at det er bedre at tilfredsstille dem med Udbetalingen af deres Sold.

Syncera et amicabili salutatione premissa. Kiere her Oluff, frende oc synderlig gode weenn, som i schriffue meg tiill begierendis, at ieg wille lade mytt folk oc swenne riide indt wti Kiøpenhaffnn mett theris rustning foor thett wprør oc twdrectis skyldt, som er wnder landsknecthene och theris høffuitzmend for theris sold, saa giiffuer ieg eder kierligen tiilkiende, at her ware hooss meg igaar twenne landsknecthe wdskiickede aff hoben om samme theris soldt, oc gaff ieg thennom ther paa thee beste swar oc awskee ieg kwnde, begierendis, at thee wille tøffue effter samme theris soldt, saalenge wii kunde fonge penninge aff mynthen, som dag oc natt for hender er. Sameledis at woor nadigste herris renthemestere, som hiidt snarligen formodendis er, kwnde komme met huiss penninge hand haffuer, thaa skulle thee fonge theris bethalning till gode rede. Oc

IV s.467

schreff ieg strax myntemesteren tiill, at hand for slig saag skulle lade mynthen gonge foor seg dag oc natt. Nw wti dag fick ieg her Hans Bildes och her Johan Wrnes scriffuelse om samme wprør oc offuerlast, som knechthene theris øffuerste giordt haffue, formerckendis aff eders schriffuelse, som ieg oc wti dag fick, ati wille forschriffue alle prelater, riddere oc godemend her wti landett at skulle ther foore lade theris folck riide indt wti Kiøpenhaffn mett theris heste oc rustning. Kiere frende, saa tyckis meg paa eders egen gode behoffning gott oc raadeligt wære, at same wprør oc twedracht kwnde ellers stiilles oc nederlegges met huiss andre gode lempe mand ther tiill tæncke kandt, thi thett will icke haffue god lempe saa at riide indt met heste oc rustning foor thet stoore skriig oc raab, som ther aff wdspringe skulle, at adelen her i landett skulle were wpreyst emod landsknecthene oc landsknechtene oc burgerne emod adelen, saa ther schulle komme fiire dobelt større skriig oc raab aff end thet nw er, oc skulle knecthene ther aff tage een ondt grundt emodt adelen boode om samme theris soldt oc wdi andre maade, tesliigeste skulle woore oc riigens fiender tage ther en stoor fortrøstning aff nar thee thet spurde; icke er thet heller well mweligt, at thee kwnde lade theris folck riide indt inden fredag, oc kand ieg icke besinde, at thet scall haffue nogett paa seg, men tyckis paa eders egen forbeydring gott wære att samme wprør stilles oc nederleggis wnder then mening oc skeenn, att knecthene ware wwenige met theris høffuetzmend foor theris soldt, huilkett tiidt oc opte skeedt er bode her i Danmarck oc andenstedtz, thet ieg oc selff vdi Franckeriige, Vallandt oc anderstedz seett oc hørtt haffuer, oc bliffuer icke heller thet siiste i slig maade skee skall, raadendis ther foore kiere freude, ati wille giøre æders fliidt oc stiille samme knecthe tiill fredtz om theris soldt, huilkett ieg forseer meg tiill ati oc her Anders Bilde, nest Guds hielp, finde gode raadt tiill, nar i tiilsamen kome, wden større bulder oc trætte. Kiere frende, ther som i wille giffue thennom 2 eller 3000 lodt sølff i bethaling, paa thet mand thennom dess letteligere stiille moo, haffuer ieg beffallit her Jeip Heye att wære ther offuer paa mynne wegne oc forschreff i dag mett hannom tiill mønthemesteren, at hand strax skall offuerskiicke tiill eder huess penninge hand mynthett haffuer. Jeg haffuer myt folck tiilhobe vdi then syndre fording oc mynne harnisk liggendis wdi Kiøpenhaffn, saa the skulle wære rede dag oc natt, nar behoff giøris, settendis thette alsamen tiill eders egen gode forbeydring oc behoffning, effter huilken ieg meg gierne rette will, Kongelig Mayestett wor kieriste nadigste herre oc riigett

IV s.468

tiill thieneste, giørendis altiid gierne kiere frende, hues æder bæst oc tiill wilge er. In Christo valete. Ex curia mea Roschildensi feria 3tia proxima ante festum conuersionis sancti Pauli anno domini 1532. Joachimus Rønnow, electus episcopus Roschildensis.

Udenpaa: Erliig welburdig mand oc strenge riidder her Oluff Rosenkrandz tiill Walløff, wor kierre frende oc synderlig gode wenn. Orig. paa Papir i Geh.-Ark. med Levning af Seglet.

IV s.469

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 7 19:07:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top