eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.445

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 464-466
Nummer: 445


< Forrige . Indhold . Næste >

445.

20 Dec. 1531.

Lejebrev paa en Helligaands Kloster tilhørende Gaard sønden for Fisketorvgaden.

Alle thee, som thette breff forekommer, helse wii broder Peder Ploug, prest och prier vdi then Helliandtzs closter i Kiøpenhaffn,

IV s.464

och menige conuentzs brødre ther sammestedt, Per Jørgensen burgimester, Thommes Bryggere, raadmandt, Søffrin Paaske och Anders Gulsmedt, burgere i Kiøpenhaffn, forscreffne closters fuldmegtige forstendere, ewindelig met Gudt. Giøre wii alle wittherligt, som nu ere och komme schulle, met thette wort opne breff, at wij alle endregteligen met wort sambtycke, willie, raadt och fuldburdt haffue vndt och vdi leye ladet och met thette wort opne breff vnde och vdj leye lade erlige och fornumstiige mand Chort Fincke, burgere her i Kiøpenhaffn, hans husfrue Mette Olufs dotter och beggis theris arffuinge een wor och closters gordt, som the nu i boer, synden nest Fiske torff gadhen, østhen nest hoes Myntemesters gordt, som Anders Guldsmet nu i boor, thend at haffue, nyde etc. etc. dog met saadant skiell och wilkiørdt, at the skulle bygge och forbedre forscreffne gordt och grwndt besønderligen met eth got huss met tw lofft vdt tiill adelgadhen och indhen i gaarden met anden goodt køffstedt byggening, tagt met steen oeh ey andet tag. Och schall forschreffne Chortt Fincke och hans husfrue Mette i theris liiffs tiidt aarligen giffue och fornøge till then Helliandz closter her i Kiøpennhaffn xxiiij marck danske penndinge, som i Danmarck genge och geffue ere, till twenne tiider om aaridt, the tolff marck om paasken betimeligen och the andre tolff marck till sancti Michels dag till landgilde och jordtskyldt aff forscreffne gordt och grwndt till gode rede. Men effther theris liiffs tiidt skulle theris arffuinge eller huem samme gordt och grwndt i were haffuer giffue aarligen otthe och tyuge marck till landgilde och jordskyldt aff forscreffne gordt och grwndt till gode rede, halffdelen om paasken, som er xiiij marck, och anden halffdelen om sancti Michels dag. Skeer thet och saa, thet Gudt forbiude, at forscreffne Kort, hans husfrue Mette och theris arffuinge, effther thii the saa merckelige bygdt haffue paa samme gordt och grwndt, trenges met armod, fattigdom, siwgdom eller for nogen anden redelig eller nøttørtelig sag at selie, panttesette samme theris eyen bygening, och thet kand forfares i sandhedt, thaa mue och schulle thee ther till haffue fulmagt at selie, pantsette och affhende samme theris huss och byggening en besiddende burger vdj Kiøpenhaffn, som skatter och skylder wor nadigste herre koningelige maiestate och ingen anden. Dog skall thet skee met forscreffne priers, conuentzs och forstanders widskaff, willie och sambtycke. Er thet och saa, at forscreffne Chort, hans husfrue Mette och theris arffuinge i alle theris liffs tiidt icke kunde till gode rede vdtgiffue, fornøge och bethalle aarligen forscreffne penndinge tiill landgiilde och jordskyldt till forscreffne Helliandts

IV s.465

closter, eller och forscreffne articler ey holdes vbrødelige, som forscreffuit staar, tha schall thette wort opnne breff were aldelis død och magtløss, och schall forscreffne gordt och grwndt met all syn byggening och forbiering vden all hinder och gensielse komme och falde till forscreffne then Hellianndts closter egen quyt och frij i alle maade. Tiill ytthermere wiissen och bedre foruaring paa begge siider, at saa er i sandhedt och saa i alle maade vbrødeligen holdes schall, som faare er rørtt, haffuer wij broder Peder Plough, prier och menige conuentzs brødre, met widtskaff och sambtycke hengt wort conuents indsegle met the forscreffne fire dannemendtz och closters forstanders indsegle herneden for thette wort obne breff. Giffuet i forscreffne Helliandts closter aar effther Gudtz byr mdxxxj0 sancti Thome apostoli afften.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. Tidligere trykt i Rørdams Kirker og Klostre S. 328.

IV s.466

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 7 18:19:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top