eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.431

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 451
Nummer: 431


< Forrige . Indhold . Næste >

431.

Okt.(?) 1530.

Forslag fremsat paa de kjøbenhavnske Borgeres Rodemaalsstevne, om at alle Byens Borgere skulle forpligtes til at leve og dø ved den evangeliske Lære.

Item om paamendelsse tiill alle rodermoll steffne. Item thet første, ath wij endeligen ville, att hwer borgere vtij Køpenhaffn hwer vtij sith scall swerie, lige som sich thet tiillhørrer, tiill thet hellige Gutz ordh ath leffue och døø ther hoss, lige som wor predicanter nw prædicke och haffue prædickith, och ath the skulle wære then gamle hyckellij och papisteske regementte y modh inden liff och halss, oc hwilcken som thette icke vill gørre, hanum maa man scriffue aff och visse hanum aff tiill en anden tidh. Item er thet och saa, ath somme bliffue hiemme, tha sender borgere tiill hanum och lader hanum hente, och ath alle, som villæ booe vdij Køpenhaffn, sculle thette vidhe. Første thette hersens er giorth, tha tage iiij mendh aff huer roormoll, som tiæne tiill sligh handell, disse xxxij mendt sculle giffue thette borgemester oc raadh tiill kendhe och tage lige sligh en edh aff them huer vtij sin stædh, lige som vij haffue giorth, saa fræmth som vij sculle wære theris lidige borgere, oc hwadt straff som her scall wære hoss, thet scall staa vtij borgemester och raadz hender intell the xxxij mæn; thet ville wij aldeles haffue holleth vidt macth, ath hwilcken som faller vtij sligh brødhe, thet scall holdis vidh ære och rælighedt. Item første thette altsamen er giorth, tha ville vij scriffue bispen tiill ith swar oc icke før. Item er thet saa, at somme er icke tiill stædhe enthen vden lantz eller ingen lantz, tha sculle iiij hans neste naboo hanum tiill sige och tage lige sligh en edh aff them vidh then edh, som the haffue sorith, och ville the icke swerie, tha sculle the samme iiij mæn theris næste naaboo giffue thet menigheden tiill kendhe.

Udenpaa: Thenne scrifth bleff sendt po rormalsstefnæ, at almwen willæ at bormesther och rod skwllæ aldeless rettæ seg effther thenne scrifth. Samtidig Optegnelse i Geh.-Ark. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 190-91.

IV s.451

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 6 11:37:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top