eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.428

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 447-448
Nummer: 428


< Forrige . Indhold . Næste >

428.

18 Okt. 1530.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard paa Nørregade.

Ditleff Smither, cantor, Jep Heye vicedecanus, oc menige capitell i Kiøbnehaffn giøre witterliictt for alle oc kiennes mett thette wortt obne breff, att wij endræctelige haffue vntt oc i leie ladett oc mett thette wortt obne breff vnde oc i leie lade beskeden mandt Hanss Nielssen, borgere i forscreffne Kiøbenhaffn, hanss husfrue Margrethe Peersdotter, som handt nw haffwer, oc beggis theris æcte børn en wor Frue kirckis gardt oc grundt ligendis paa Nørregade østen vdt mett algaden i wor Frue sogen, norden sancti Hanss ewangeliste alteris gard, sønden nest sancti Peerss kirckis gardt, oc som the selffue nw i boer, att haffue, nyde, etc. mett forordt oc wilkor, som her effter følgher: Først att the sculle forscreffne gardt bygge oc forbeidre oc alle hwss, nw paa forscreffne gardt bygde ære, eller effter thenne dag byggis scall, altiidt weedt mact holle, oc naar behoff giøris, bygge them aff ny forvden brøst i alle mode. Item schulle the giffue then canick, som kircke werye er tiill forscreffne wor Frue kircke, aarlige till leye oc landgieldth thij marck danske penninge, som her i landett gienge oc gieffue ære, till twenne tider, the fem marck inden fiortten dage effter posken, oc the andre fem marck inden sancti Diensis dag ther nest effter till gode rede yde oc

IV s.447

betale scullendis. Item skatt oc all anden kongelig eller stadts tynge, som nw siidwonlig er, eller her effter paa leggis kandt, sculle the selffue vtgiffue oc inthet therfore affkorte i samme leie. Item sculle thesse forscreffne ey mactt haffue forscreffne gardt oc bygning att selie eller pantsettæ eller noger oplade thette theris breff vden forscreffne capittels raadt, vilie oc sambtycke. Item skeede thett saa, thet Gudt forbiwde, att thesse forscreffne wilkor ey holless eller nogett aff them, tha scall thette breff wære døtt oc macttløst, oc forscreffne capittell fuldmactt haffue att forlenæ samme gardt huem them tæckis vden all yttermere rættgang. Item naar forscreffne Hanss Nielssen, hans forscreffne hustru oc børn alle døde oc affgangne ære, tha scall forscreffne gardt mett bygning oc forbeidring, som handt tha findes, komme qwiitt oc frij igien till forscreffne wor Frue kircke vden huer mandz giensiellsse, hielperede, trætte eller delemoell aff nogen her emoedt i noger mode. In cujus rei testimonium sigillum nostrum capitulare presentibus inferius est appensum. Datum Haffnis die Luce evangeliste anno domini millesimo quingentesimo trigesimo.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. Sammesteds findes Hans Nielsens Genbrev af 21 Okt. 1530, Vidner vare Jeens Peerssen og Rasmwss Bryggere.

IV s.448

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 5 19:56:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top