eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.427

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 446-447
Nummer: 427


< Forrige . Indhold . Næste >

427.

17 Okt. 1530.

Jens Pedersen kaldet Kammersvend og Mester Hans Vinke, Raadmænd i Kbhvn., tilstaa paa Kirstine Henrik Dringelbergs Vegne, at de havde modtaget i Forvaring af Kbhvns. Kapitel en forgyldt Sølvkrone, som Dorothea Dringelbergs i sin Tid havde givet til et Mariebillede i Vor Frue Kirke; de forpligte sig til at give den tilbage, naar »Kirken kom til sig igen og maatte nyde sit eget.« Jfr. Nr. 312.

Alle nerwærendis oc her effter komme scullendis, som thette breff seer eller hører leses, helsse wij efftterskreffne Jenss Perssen kallett Kammerswendt oc mester Hanss Vincke, raadmendt i Købnehaffn, ewindelige med Gudt oc giøre vitterliict med thette vortt obne breff, att aar efftter Gudts byrdtt mdxxx wore vij i sacristie husset i vor Frue kircke i forneffnde Københaffn, sancte Marthe dag efftter natsang, paa hederlig qwinness vegne husfrue Kirstine Henrich Dringelbergs, borgerske i Malmøø, oc ther begiærede at vdt faa aff erligt capitill ther samestædts till troer henner for thenne tiidts leilighedt then sølffkronæ eller sæppell, som erlig oc velburdig qwinne husfru Dorethia Dringelbergs, hues siæll Gudt nade, gaff till same vor Frue kircke at pryde jomfru Marie bellede med, med saadantt forordt oc vilckor, at vore thet saa, Gudt haffde forseedt, at kircken komme till seg i gien oc motte nyde siitt eyett oc hues gode menniske haffde giffuett ther till, tha forpliicthe wij oss oc vore arffwinge, oc med thette vortt obne breff forpliicthe oss oc alle wore arffwinge, at forskreffne sæppell eller forgylthe sølffkronæ skall komme i gien till same vor Frue kircke efftter then gode qwinness yderste vilie oc

IV s.446

begiæring, som henne tiidt gaff, forskreffne hustru Dorethia, Gudt henness siæll nade, eller oc fuldt værdt for henne. Skedett oc saa, thet Gudt forbiwde, at kircken icke komme till seg i gien, eller ey motte nyde siitt, huad gott folck haffde giffuett ther till, tha sculle oc motte samme sæppell bliffue heller hooss rætte arffwinge, som handt vor fraa kommen, ændt i fræmmede hender. Efftter saadanne vor forpliicttelsse oc cristelige tilbudt paa forneffnde husfru Kirstiness Henrich Dringelbergs vegne, tha gick forneffnde erlig capitell till i forneffnde Købnehaffn oc antwordede oss samme sølffkronæ till troer henner efftter væcktt, som holtt lxxv lott i qwintin vell veytt. Att wij saa oss oc vore arffwinge forpliictthet haffue oc efftter saadanne vor forpliicttelsse haffue saa anammett forskreffne sølffkronæ till troer henner aff forneffnde hederlige capitell, bestaa wij oc bekenne i alle mode, oc ville oc saa vbrødelige holle. Till yttermere viidningsbyrdtt henge wij vore indsegle neden for thette vortt obne breff, som giffuett oc skreffuett er aar, dag oc stedt, som forskreffuet staar.

Orig. paa Perg. i Konsist. Arkiv med vedhængende Segl. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 188-90.

IV s.447

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 5 19:48:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top