eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.423

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 441-443
Nummer: 423


<-Forrige . Indhold . Næste->

423.

Avg. 1) 1530.

Tvende Kongebreve, hvorved Kjøbenhavns Hospitaler reformeres og der træffes Bestemmelser med Hensyn til en Del af Graabrødre Klosters Gods.

Thesse suaar haffuer kongelig Mt. her Ffrederich met Gutzs naade Danmarcks, Wendis oc Gottis konning etc. ladet giffue burgimesttere och raadt vdi Køpenhaffn paa theris begerings weg(ne) paa thet hospitall, the nu wille lade reformere.

Ffurstt er kongelig Mt. well till fredtzs, att Hellig geest hwss vdi Køpennhaffnn bliffuer till ith hospitall till fattige, siwge och saare mendiskes vpholldelsze och behoff, effther thi thet ther till stiffttet och ffunderit er.

Och thesligestte att alltt thet godtzs oc renntte, som ligger till same Hellig geesthwss nu baade indenn byes och vdenn, bliffuer

__________

1) Intet af Brevene er dateret, men det forudgaaende Brev i Registranten er af 6 Avg. 1530, det følgende af 25 Sept. 1530. Da imidlertid K. Frederik I's Brev af 3 Sept. 1530 (Nr. 424) sikkert er udstedt efter det første af de her meddelte to Breve, kunne de vistnok begge henføres til Avgust.

IV s.441

till samme hospitall til the siuge faalch, och samledis att alld thenndt renntte, som nu ligger till sancte Jyrgenns hospitall vdenn fore Køpenhaffnn, och thesligeste till sancte Gertrudtzs hospitall, leggis till Hellig geest hwss och bliffue ith hospitall, och samme hospitall nyde alldt thendt termindt och rentte baade inden byenn och vdenn, som pleiger att ligge till samme tre hospitaler, vnndertagenn thenndt rentte, som pleyger attfyllge degendomet vdi Køpenhaffnn aff sancte Gertrud hospitall, dog saa att huem Køpenhaffns slott haffuer aff Kong. Mat., nyder forswaar och arbeydet till slotthet aff allt thet godtzs, till hospitalet ligger. Samledes att sancti Jyrgenns søe bliffuer och till Køpenhaffns slott for ith friitt fiskewanndt till slotthet.

Samledis er Kong. Mat. och till fridtzs, att the siuge faalch, som ligge vdi sancte Jyrgenns och sancte Gertrudtzs hospitaler, indtføris vdi thet anndet hospitall, dog ther bliffuer itt gaatt huss wed magtt, som sancte Jyrgenns hospitall nu staar vdenn byenn, till speteelsk faalck, och thenndt affuell, ager och eyng, som nu hører och bruges till sancte Jyrgenn, bliffuer till the siuge mendiske vdi baade hospitaler attholde qweyg met till theris behowff.

Er och Kong. Mat. till ffridtzs, att burgimestter och raadt haffue fulld magtt attillskicke thennom, som samme hospitalis forstander skulle were, dog met Kong. Mats. samtycke, och samme forstannder skulle aarligenn gøre burgimesttere och raadt vdi Kong. Mats. embitzsmandtzs paa Køpenhaffn slott nerwerelse gode reede och regenscab baade fore vppeberelse och vdtgifft aff wess och vwess renntte, och schall hospitalet were samme forstannders arffuing.

Thesligistte schulle och tillskickis fyre gode gudtfrygttige borgere aarligenn, som schulle haffue tillsiwn, att thett ganger skellig till baade met bygning och anndet, och att the siuge faalck fange redelighedt huer epter sin leylighed.

Samledis er ochsaa Kong. Mat. till fridtz, att thend rentte, som borgernne haffue attforsee ther vdi byenn, att thenndt leggis till hospitalet till andenn gudtzs tiennistte, dog att the, som nu haffue breff paa samme renntte, nyde thennom epther theris breffuis liudelse, vdenn the kunde thennom ther fran formynde aff, som nu siiist vdi Køpenhaffnn sambtycktt bleeff.

Och will och Kong. Maiestat lade forhanndle met adelenn, att the och wille beuillge theriss rentte, som the haffue attforlee vdi Køpenhaffn, att thenndt och kanndt kome till hospitalet.

Och ther som Kong. Mat. formercker, att samme hospitall fanger en godt skickelig och christtelig fram ganng, paa huilcket

IV s.442

Kong. Mat. ingthett twiffueler, will hannss naadis Kong. Mat. ytthermere ramme och wnde samme hospitalis och the ffaalckis bestte i framtiden.

__________

Kong. Mat. woer naadigestte herris her Ffredericks met Gutzs naade Danmarcks, Wendis och Gottis konning etc. gode behafflige och gunstige suaar och samtycke om thet academie oc vniuersitatis vdi h. n. k. M. stadt Køpenhaffn forbedring och reformation.

Samledis will och Kong. Mat. wndne, att Graabrødre kircke och kircke gaardt met the trye hwss, som ligge vpp till kirckenn, schulle bliffue till ith studium, och schulle same hwsse och kircke och kircke gaardt ingenn forgiffuis eller sellies annderledis ennd bliffue till ith studium, och thet andet gamble studium bliffue till rentte till vniuersitetit, och thesligeste thenndt renntte, som ligger till thet gamble vniuersitett, och huess rentte [af the huse] som byggis vdi the streder, som dragis egemell Graabrødre apellgaardt och Hellig gesthuss, bliffuer till hospitalet.

Registre over alle Lande III. 266-67. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 186-88.

IV s.443

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør apr 5 18:15:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top