eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.422

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 440-441
Nummer: 422


<-Forrige . Indhold . Næste->

422.

30 Juli 1530.

Lejebrev paa Kannikebadstuen i Klosterstræde.

Jeg Kældt Olssen, borgere i Købnehaffn, giør witterligtt for alle oc kennes met thette mit obne breff, at ieg haffuer i leye anamett aff erlig mand her Jep Heye, canick oc vicedecano i Københaffn, en Københaffness degndomess gardt oc grundt, som kalles Canicke badstwffuen, ligendes i Closterstrædet vesten vdt med allgaden vtj wor Frwe sogn, norden nest samme degndomess gardt, Boell Roess haffuer, som Rasmus Guldsmedt nw i boer, synden nest Oluff Oelssens, Jesper Skomager nw i boer, oc som jeg selff nw i boer, mett all syn rette, sedwonlige tilliggelse etc., wtj myn, myn kiere husfrues Johanness, begges wores æckte børnss oc wore arffuinges liiffs tiidh, then enæ effther anden, mett saadant skeel oc wilkor, att wij skulle her effter wære then hellige kircke oc hennes personer thes willigere oc staa i villie, venskab oc gott naboskab mett thennum oc aff wor ytterste mactt affverge oc emodtstaa Lutters kiætterij och vildfarelse. Item skulle wij forscreffne gardt oc badstwffue bygge oc forbeidre besynderligen ett steenhwss tw lofft høgt vd till allgaden, eller om wij thett ikke formue, ett merckeligtt hwss mwret emellom stolpe met anden godtt kiøbsteds bygningh indhen i gaardhen oc mett stentack, oc samme gardt, badstwffue oc bygningh vtij gode mode wedt mactt holle oc giffue ther aff deghenner i Kiøbnehaffn eller theris fuldmyndige procuratoribus aarligen till leie oc landgieldth tolffue marc vtij myn, forscreffne myn hwsfrues Johannes, som jeg nw haffuer, liiffs tiidt, meen effther beggis woris liiffs tiidth sculle børn, arffuinge eller huem forscreffne gardt, badstwffue bygning aff oss kiøbendes eller fangendes worde, giffue aarligen fiorthen marc, som erligh, welburdig mandt mester Clauss Goedhe(!), deghn sammestedtz, selffue mett oss ther om ingburdis venligen oc vell forligte ære, vtj danske penninge, som her i landet gienge oc gieffue ære, halffdeelen till poske oc halffdelen til sanctæ Michelsdag betimeligen oc till gode rede yde oc betale scullendes. Item skatt oc all andhen kongelig eller stadts tynge, som nw siidwonlig er eller her effter po leggis kandtt, sculle wij selffue vdgiffue oc inthett therfore affkortte i samme leie. Item skeer thett saa, att wij forscreffne, effter wij saa merckeligenn po samme gardt oc badstwffue bygtt haffue, trænges mett armoedtt, fattigdom, siwgdom eller for nogen anden rædelig oc nøttertelig sag att selie eller pandtsette samme wor egen bygning, oc thett kandtt forfares vtj sandhett, tha mwe oc sculle wij ther till haffue fuldmactt att selie, pandtsettæ oc affhænde samme gardt,

IV s.440

badstwffue oc bygning en besidher(!) borgher vtij Kiøbnehaffuen, som skatter oc skyller wor kæriste, nadigste herre oc inghen anden, dogh atthet skeer mett forscreffne degenss oc hanss effterkommeress degenerss vtj Kiøbnehaffuen wiidskab oc samtycke, oc forscreffne leie till samme degendømme wedt mactt bliffuer, oc skall tha forscreffne degen eller hans efftherkommere haffue alleniste tre marc danske siidwonlige breffue penninge oc ey meræ begiære fore samme theris samtycke. Item huor oc saa skeer, att wij forscreffne eller huem forscreffne gardt oc badstwffue aff oss fangendes worder, thenum icke bygger, forbeidrer oc i gode mode holler oc forscreffne landgieldtt oc leie ther aff ej till gode rede betale ville, tha skulle wij wdtwiisses, oc en andhen borgher effther the sexten dannemendz tycke oc bestæ skiæll, som privilegen indeholler, indsettes igien, som ther aff bedræ skiæll oc fyllest giøre vill, som forscreffuett stander. Till bedræ forwaring oc yttermere wiidningsbyrdtt henger ieg mitt indseglæ mett beskenæ mends indseglæ Nielss Anderssens, oc Oluff Christiernsens skræderis, myn kiere metborgeris, som ieg them ther om kierligen bedett haffuer att henge nedhen for thette mit obne breff. Giffuet i Kiøbnehaffn altera die Olaui regis et martiris anno domini millesimo qvingentesimo trigesimo.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.441

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør apr 5 18:03:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top