eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.421

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 438-439
Nummer: 421


<-Forrige . Indhold . Næste->

421.

28 Juli 1530.

Kavtion for Niels Stemp, udstædt af nogle Borgere i Roskilde.

Wij efftherscreffne Hans Guldsmedt, Clemet Pedherssen, Oluff Ing .......... Nils Jenssen Fynbo, Pedher Bartskere, Niels Jørghenssen Kielsmedt, Niels Jenssen Kielsmedt, Lauris Andherssen, [borghere i] Roskilde, giøre alle wittherlight meth thette wort obne breff, ath effther thy at hogborn fürste oc stormec[tigste ....... Guds nade Danmarckis, Wendis oc Gottis koning, vduoldt koning till Norghe, hertug vdi Sleswig, Holstenn, Stormern [oc Ditmersken, grefwe] vdj Oldenborgh oc Delmenhorst, vor alder kieresthe nadighe herre haffuer noghen thiidt sidhen forledhen nadelighen ...... det oc tilladet at Niels Stemp ffore then forsymelsse, handt haffde haffdt modt Hans Nadhe, motthe kommet aff fengsel .... borghen hende oc same borghen haffue nw her i dagh offuer antwordet fforscreffne Niels Stemp indt fore Hans Nadhe och [Hans N]adhe haffuer nw nadelighen vndet oc tilladhet ath wij oc wore arffwinghe moo och skulle her effther stande vdi borghen ffore fforscrefne Niels Stemp. Thij loffue wij oc tilsye Hans Nadhe oc Hans Nadis arffuinghe oc efftherkommere koningher vdj Danmarck ffore oss oc wore arffwinghe vbrødlig at holdes som: Fførst loffue wij fore oss oc vore arffuing och tilsyer fforscrefne hogborne fyrsthe wor kæreste nadighe herre oc konning kong Ffrederick etc. och Hans Nadis arffwinghe oc efftherkommere koningher vdj Danmarck, Danmarckis riiges raadt, adell oc indbyggher, borgmesther, radt oc menighedh vdi Købnehaffn at effther then fforscrefne Niels Stemp aldrighe skall boe vdi Købnehahaffn, Malmøø eller Helsingøør, men andersteds vdi riighet, hware hand kandt worde till enns met vor kieresthe nadhighe herre, tha er hannum nw nadelig vndet oc tilladet ath handt skall boe vdj Roskildt her hoss oss oc skicke seg erlig, redlighe oc tilbørligh som en danne mandt och wor metborgher bøør at giøre vdj alle madhe. Thij loffue oc tilsighe wij ffore oss oc wore arffwinghe at fforscrefne Niels Stemp eller noghen aff hans skall aldrigh arghe eller arghe lade fore noghen sagh el[ler] madhe thet er eller were kandt emodt koninglig Mat., Hans Nadis arffwinghe oc efftherkommere koningher vdj Danmarcks

IV s.438

oc Norgis riighe, Sleswigs oc Holstens forstendom, Danmarckis riigis raadt, adell och indbyggher oc besyndherlig borgemesth[er, raadt] oc menig almwe i Kiøbnehaffn oc ey giøre thennum noghen forfaringh eller fortredt anthen met ordt eller gerningher, handel eller scrifftligh, hiemmelig eller obenbarlig vdj nogher madhe. Skeer ocsaa ath Niels Stemp giøre noghet her emodt, som forscreffuet standher, eller scriffuer eller giørre noghet om syn sagh vdj nogher madhe, tha skulle wij oc wore arffuinge stande koninglig Mat., Hans Nadis arffwinghe oc efftherkommere koningher vdhj Danmarck, Danmarckis riigis raadt, adell och indbygghere oc besunderlig borgmesther, radmendt oc menig almowe vdj Købnehaffn strax till retthe ther ffore eller indføre fforscrefne Niels Stemp indt paa Kiøbnehaffns slott, oc alle hans sagher skulle tha obne were och skall ther strax offwerganghe saa meghet som rett er vdhen alle forhalingh vdj nogher madhe. Skeer och saa, at borgmesther, radmendt eller noghen aff menighedhedhen(!) borgher vdi Kiøbnehaffn giøre noghen kost oc theringhe eller forsøme thennum vdj noghen madhe fore, Niels Stempes skyldt vdj thendt sag, thaa skulle wij fforscrefne borgher vdj Roskildth oc vore arffwinghe vpretthe thennum thet strax ighen vdhen alle forhaling vdj nogher madhe. Loffue oc tilsighe wij forscreffne borgher vdj Roschildt ffore oss och wore arffwinghe ath Niels Stemp her effther skall were wor kæreste nadige herre koning Ffrederich, Hans Nadis arffwinghe oc efftherkommere konningher vdj Danmarck och Danmarckis rigis radt hwldt oc troo, som en erligh mandt bøør at were syn retthe herre oc koning, och thersom fforscrefne Niels Stemp thette forscreffne icke hollendis wordher, som forscreffuet standher, wedt alle syn ordt, puncther oc artickeller, som fforscreffuet standher, tha beplichte wij oss alle oc hwer serdeles oc vore arffwinge at stande koninglig Mat. eller Hans Nadis arffuing och efftherkommere koningher vdj Danmarck, Danmarckis riigis radt, adell och indbyggher oc besunderlig borgemesther, raadt oc menighedhen vdj Købnehaffn ther fore till retthe. Till ydermere forwaringh och at saa skall vbrødlig holdes, som forscreffuet standher, haffue wij ladhet henghe wore indcigler nedhen fore thette wort obne breff. Giffwet paa Køpnehaffns slott torsdaghen nest effther sancti Jacobi apostoli dag aar etc. mdxxx.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. Noget er afrevet. Det første og det sidste Segl hænge under.

IV s.439

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør apr 5 17:50:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top