eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.420

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 436-438
Nummer: 420


<-Forrige . Indhold . Næste->

420.

15 Juli 1530.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard i Kødmangergade.

Jeg Johan Oxæ, ridder til Niilstrup, giør vitterliictt for alle oc kienness mett thette mitt obne breff, att ieg haffuer i leie annammet aff hederlige herrer docttor Ditleff canthor, her Jep Heie vicedecano oc menige capitell i Købnehaffn en wor Frue kirckis gardt oc grundt ligendis i Kiøtmangergaden sammestez po thett hyrnæ, som mandt gaar tiill Clare closter, synden udt mett allgaden norden nest oc forscreffne vor Frue kirckis iordt oc boder, Iwer Feryemandt nu breff po haffuer, oc østen nest then jordzmonn jeg selffue kiøffte aff

IV s.436

Henrick Myther, mett all forscreffne gardz rætthe tilhørelse i lenge oc brede, som handt nu begreben oc indhegnett er, att haffue, nyde oc i leie beholle utj myn, sameledes myn kiere hussfrues Metthe Giøiess, beggis voris arffuingis och arffuinge effther arffuinge till eviig tiidtt, mett saadantt skiæll att vij skulle være then hellige kircke oc henness personer besynderlige capitell i Købnehaffn tiill hielp, trøst oc bistandt i alle theris rætferdige sager, ther som then oss behoff haffue. Oc skulle vij forscreffne gardt bygge oc forbeidre, besynderlige ett stenhuuss eller ett merckeliictt huss, tu lofftt høgtt muretth emellom stolpe ud till allgaden mett anden goodt kiøbstets bygning inden i garden oc mett stentack oc samme gardt oc bygning utj godhe modhe veedt mactt holle oc giffue ther aff then canik, som kirckewerije er till forscreffne vor Frue kircke, aarligen till leie oc landgiældtth siex marck, som vij ther om nu selffue indburdis forliictte ære, utj danske penninge, som her i landett giænge oc gieffue ære, halffdelen till poske oc halffdelen till sancti Michils dag betimeligen oc till gode rede yde oc betale scullendes. Item skatt oc all anden kongelig eller statz tynge, som nw siidvonlig er eller her effther po leggis kandt, sculle vij selffue udtgiffue oc inthett therfore affkorte i samme leie. Item skeer thett saa, att vij forscreffne, effther att vij saa merkligen samme gardt bygtt haffue, for nogen rædelig sag ville selje eller panttsette samme vor eyen bygning, tha mue oc sculle vij ther till haffue fuldmactt att selie, pantsette oc affhendæ same gardtt oc bygning til en godt veerhetninglig oc loffactig mandt effther vor egen villie, dog att thett skeer mett forscreffne capitells viidskab oc samtycke, oc forscreffne leie till kircken altiidtt veedtt mactt bliffuer, oc skall tha forscreffne capitell haffue alleniste tre marc danske siidvonlige breffue penninge oc ey meere begiære for samme theris samtycke. Item hvor oc saa skeer, att vij forscreffne eller hvem forscreffne gardt aff oss fangendess vorder hannum icke bygger, forbeidrer oc i gode mode holler oc forscreffne leie og landgiældt ther aff ey till gode redhe betale ville, tha skall vort breff, effther vij tre reysser rætteligen, betimeligen oc vitterligen pomyntte ære eller bliffue mett beskeene dannemendtt, være døtt och mactløsst, oc forscreffne capitill fulmactt haffue forscreffne gardt mett bygning oc forbeidring, som hand tha findes, igen attage oc forlene hannum hvem them teckes vden all yttermere rættgang, trætte, helperede eller dele moell her emoedt i noger maade. Til bedre forvaringh oc vedningsburdt herom herom (!) henger ieg mitt jndsegle mett erlige pc velbiurdige mends jndsegle her Johan Urness, ridderis, høffwidzmand po Kiøbnehaffns

IV s.437

slott, oc Nielss Lungis till Atzerstrup, som ieg them therom kierligen bedett haffuer att henge neden for thette mitt obne breff. Giffuit i Kiøbnehavn divisionis apostolorum dagh anno domini millesimo quingentesimo trigesimo.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.438

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre apr 4 21:14:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top