eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.416

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 432-433
Nummer: 416


<-Forrige . Indhold . Næste->

416.

5 Feb. 1530.

Lejebrev paa 2 Frue Kirke tilhørende Boder i Vandmøllestræde.

Jeg Thomess Jenssen, borger i Kiøbenhaffn, giør witterliictt for alle och kienness mett thette mitt obne breff, att jeg haffuer i leie annammet aff hederlige herrer capitell i Kiøbenhaffn tuenne wor Frue kirckes boder, bolige, gardt och grundt, liggendis i Vandtmøllestrædetth, østen udt mett allgaden utij wor Frue sogn, synden nest kirkeness gardt, Jep Murer nw i boer, og norden nest oc kirckeness gardt, Knwtt Kiælleswendt nw i boer, mett all theris rette tilliggelse utij lenge oc brede, som the nu begrebne oc inhegnede ære, att haffue, nyde oc i leye beholle utij myn sammeledis myn hussfrues, beggis woris æctebørnss oc vore arffuingis liiffs tiidt, then enæ effter anden, mett saadantt skiæll och wilkor, att vij skulle hereffter wære then hellige kircke thees willigere och henness persohner och staa i wilie, wenskab och gott naboskab mett thennum och aff wort ytterste mactt affwerye oc emoedstaae Lutters kiætterij oc wildfarelsse. Item skulle wij forscreffne boder bygge och forbeidre besynderligen ett steenhuuss tw lofft høgtt ud till allgaden eller om vij thett icke formwe ett merckeliictt huuss mwrett emellom stolpe mett anden goed kiøbstedz bygningh inden i garden oc mett steentack, oc samme gardt, boder oc bygning utij gode mode weedt mactt holle oc giffue ther aff then, som kirckeverije er till forscreffne wor Frue kircke, aarligen till leije och landgiældt otte marck, som wij ther om nu selffue ingburdis venlige och vell omdragne oc forliictte ære, utij danske penninge, som her udj landet gienge og gieffue, halffdelen til poske oc halffdelen till sancti Michills dag betimelige til gode rede yde och betale skullendis. Item skatt oc all anden kongelig eller stadz tynge, som nu siidwonlig ær eller hereffter poleggis kandt, sculle wij sielffue udtgiffue oc intthet therfore affkorte i samme leye. Item skeer thet saa, att wij forscreffne, effter wij saa merckeligen samme boder oc grundt bygt haffue, trængis mett armoedt, fattigdom, siugdom eller for nogen anden rædelig oc nødtørtelig sag at selie eller pantsette samme wor eyen bygning, oc thett kand forfares wtij sandheedt, tha mwe oc skulle wij ther till haffue fuldmactt att selie, pantsettæ oc affhende samme gardt oc bygning en besiden borger utij Kiøpnehaffn, som skatter oc skyller wor kieriste nadigste herre oc ingen anden, dog att thet skeer mett forscreffne capitells wiidskab och sambtycke oc forscreffne leie till kyrcken weedt mackt bliffuer, oc skall tha forscreffne capitell haffue alleneste tre marck danske siidwonlige breffuepenninge oc ey meere begiære for samme theris sambtycke. Item

IV s.432

hwor oc saa skeer, att wij forscreffne, eller hwem forscreffne boder aff oss fangendis worder, thennum icke bygger, forbeidrer oc i gode maade holler oc forscreffne landgiældt oc leien ther aff ey till gode rede betale wille, tha sculle wij wdtwiisses oc en anden borger effter the sexten dannemendz tycke oc beste skiæll, som privilegen udwiiss, indsettis igien, som ther aff bedre skiæll oc fyllest giøre will, som forscreffuit stander. Till yttermere forwaring herom henger ieg mitt indsegle med beskene mends indsegle Peither Schottis oc Knutz Kremeris, myne kiære metborgeris, som ieg them therom kierligen beddet haffuer, att hænge neden for thette mit obne breff. Giffuet i Kiøbenhaffn sancte Agathe jomfrues dag anno domini millesimo quingentesimo trigesimo.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.433

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre apr 4 18:25:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top