eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.413

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 429-431
Nummer: 413


<-Forrige . Indhold . Næste->

413.

12 Avg. 1529.

Lejebrev paa en St. Brandani Alter i Nikolaj Kirke tilhørende Gaard i Lille Færgestræde.

Jeg Sewrin Peerssen, borgeræ i Købnehaffn, giør vitterliictt oc kienness for alle mett thette mitt obne breff, att jeg haffwer i leie annammett aff hederlig mandtt her Oluff Nielssen, prest oc perpetuo vicario till sancti Brandani alteræ i sancti Nicolai kircke i forscreffne Kiøbnehaffn, en samme hans alteris gordtt oc grundtt ligendis i thett Lille Ferye strædæ vesten for forscreffne sancti Nicolai kirckis

IV s.429

golffue oc østen nest then gordtt, Berittæ skipper Peerss nw i boer, oc som jeg selffuer nw i boer, mett all syn rettæ tilligelse vtij lenge, som aff vester oc i øster er vdtill allgaden halffsexthende siælindalne oc ett halfftt qwarther, som hand nw begreben oc inghegnett er, att haffue, nyde etc. mett saadantt skiæll oc wilckor: Først att wij sculle her effter wæræ then hellige kircke oc henness personer theess villigere oc staa i viliæ, venskab oc gott naboskab mett thennum oc aff wor ytterste mactt affwerye oc emoedtt staa Lutterss kiætterij oc vildfarelsse. Item sculle wij forscreffne gardt bygge oc forbeidre besynderligen ett stenhwss tu lofftt høgtt vdtill allgaden, eller om wij thett icke formwe, et merckeliictt hwss mwrett emellom stolpe mett anden goodtt købsteds bygning inden i garden oc mett stentack oc samme gardtt oc bygningh vtij gode mode holle veedtt mactt oc, giffue ther aff forscreffne her Oluff oc hans effterkomeræ perpetuis vicariis till samme sancti Brandani alteræ aarligen till leie oc landgiældtt fem marck, som wij ther om nw selffue ingbyrdis venligen oc vell forliictæ æræ vtij danske penninge, som her i landett giænge oc gieffue ære, halffdelen till poske oc halffdelen till sancti Mickils dag betimeligen till gode rede yde oc betalle scullendis. Item skatt oc all anden kongelig eller stadts tynge, som nw siidwonlig er eller her effter paa leggis kandtt, sculle wij selffue vdtgiffue oc inthett therfore affkortte i samme leie. Item skeer thett saa, att wij forscreffne, effter wij saa merckeligen paa samme gardtt bygtt haffue, trængis mett armoeditt, fattigdom, siwgdom eller for nogen anden rædelig oc nytterthelig sag att selie eller pantsettæ samme wor æyen bygning oc thett kandtt forfaris vtij sandheedtt, tha mue oc sculle wij ther till haffue fuldmactt att selie, pantsettæ oc affhende samme gordtt oc bygning en besiden borgere vtij Kiøbnehaffn, som skatter oc skyller vor kieriste nadige herre oc ingen anden, dog att thett skeer mett forscreffne her Oluffs oc hanss effterkommeris samme alteris egeris viidskab oc sambtycke oc forscreffne leie til forneffnde her Oluff oc hans effterkomeræ weedtt mactt bliffuer, oc skulle the tha haffue alleneste tre marck danske siidwonlige breffue penninge oc ey meræ begiæræ for samme theris sambtycke. Item hwor oc saa skeer, att wij forscreffne eller huem forscreffne gordtt aff oss fangendes worder, hannum icke bygger, forbeidrer oc i gode mode holler oc forscreffne landgiældtt oc leien ther aff ey till gode rede betale ville, tha sculle wij vdtwissis oc en anden borger effter the sexten dannemends tycke oc beste skiæll, som priuilegen indenholler, ingsettis igien, som ther aff bedræ skiæll oc fyllest giøre vill, som forscreffuit stander. Till

IV s.430

yttermere forwaring her om henger ieg mitt ingsegle mett beskene mends ingsegle Per Kiempess borgemesterss oc Hanss van Rynss, myn kieræ metborgeris her sammestedts, som ieg them therom kierligen bedett haffuer att henge neden for thette mitt obne breff. Giffuit i Kiøbnehaffn sancte Clare jomffruis dag anno millesimo quingentesimo vigesimo nono.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.431

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre apr 4 16:56:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top