eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.411

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 428-429
Nummer: 411


<-Forrige . Indhold . Næste->

411.

9 Marts 1529.

Lejebrev paa en Gaard i Skoboderne tilhørende de 24 Oldefædres Alter i Frue Kirke.

Jeg Peer Henricssøn, perpetuus vicarius till viginti quatuor seniorum altere vti wor Frwe kircke i Købnehaffn, gier vitterliict for alle nerwærindis oc komme scullendis, at ieg mett myne kiere metbrødris, perpetuorum vicariorum samestedts, raadt oc sambtycke haffuer vntt oc i leie ladett oc mett thette mitt obne breff vnder oc i leie lader beskeden mandt Andriiss Andriissøn, borger i Kiøbnehaffn, hans husfrue, ther hand først fangendis worder, oc beggis theris æckte børn en mitt forskreffne alteris gardt oc grundt ligendis i Skoboderne vesten vd mett allgaden i vor Frue sogn, norden nest mitt forscreffne alteris gardt oc sønden nest sancti Andriisses alteris gardt oc som hand nw selffuer i boer, att haffue, nyde etc. medt forordt oc vilkor, som her effter følger: Først at the sculle forscreffne gardt bygge oc forbedre, bygt oc forbedret altiidt i gode mode ved mact holle alle the hus, nu bygte ere eller effter thenne dag byggis skall paa forscreffne gardt mett foodt, wægge oc stentack, oc naar behoff giøris bygge them aff ny oc holle them foruden brøst i alle mode oc giffue meg oc myne effterkommere perpetuis vicariis till forscreffne altere aarligen till leie oc landgiældt aff forscreffne gardt ni marc gode Danske penninge, som her i landet giænge oc gieffue ære, till tuenne tider, halffdelen inden fiorten dage effter posken, oc halffdelen inden sancti Diensses dag ther nest effter til gode rede yde oc betale scullendis. Item skatt oc all anden kongelig eller stadts tynge, som giøris skall aff forskreffne gardt, sculle the selffue vdgiffue oc inthet therfore affkorte i forskreffne leie. Item skulle the ey mact haffue forscreffne gardt eller bygning att sellie eller pantsette eller i noger mode affhende oc ey heller oplade noger thette theris breff vden mitt eller myne effterkomeris raadt oc sambtycke. Item naar tesse forskreffne alle døde oc affgangne ære, eller oc naar forskreffne wilkor oc artickle eller noget aff them ey holles oc merckelig brøst kandt findess, tha skall thette breff wære døtt oc mactløst oc ieg oc myne effterkommere perpetui vicarii till forskreffne altere tha fuldmact haffue, thette breff igien at kalle oc saa annammæ forskreffne gardt mett bygning oc forbeidring, som hand tha findess, qwiitt oc frii igien till forskreffne altere vden all yttermere rættgang, hielperede, trette

IV s.428

eller delemoell her emodt i noger mode. In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium dominorum perpetuorum vicariorum Jacobi Petri prioris et Calixti Petri, confratrum meorum dilectorum, presentibus inferius est appensum. Datum Haffnis tertia feria post dominicam letare anno domini millesimo quingentesimo vigesimo nono.

Afskrift i Dipl, i Geh.-Ark. Sammesteds findes Anders Anderssens Genbrev af samme Dato, Vidner vare Hanss Rymmesnider og Jørgen byskriffuer. Bagpaa det: Jeg køffte Anders Skottes kremers hwssfrwes breff aff hende for xl marck oc j tønde øll oc gaff hende strax x marc saa (v?) marc rede peinge oc j tønde Danst øll. Walter Symonssøn wor met hende. End v marc løffwedawen for sancti Lawrentij daw. Walter Symonssøn wor her met hende. Saa xx marc Simonis et Jude afftenn och ther met er hwn klar affbetallid. Walter Symonssøn wor her wor(!) met hende.

IV s.429

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre apr 4 16:41:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top