eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.407

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 423-425
Nummer: 407


<-Forrige . Indhold . Næste->

407.

8 Okt. 1528.

Mageskifte, hvorved St. Peders Kirke faar Vommebadstuen i St. Klemens Stræde (Sogn ?) og St. Olufs Alter i Frue Kirke en Gaard i Studiestræde.

Jegh Ditleuus Smyter, decretorum doctor, cantor oc kanick i wor Froe kyrcke i Køpnehaffn, oc menige capittel i sammestædt gøre vitterlicth oc kendes meth thette worth obne breff for alle neruærendis

IV s.423

oc komme schullindis, ath wij meth werduge faders meth Gudt her Laue Vrnis, biscop till Roskilde, vor kære naadige herris vilie, raadt, ja och samtøcke haffue alle samdrecteligen paa sancti Oluffs altaris wegne, som er paa then synderste syde i vor Froe capelle i forscreffne iomffrwe Marie kyrcke, giorth eth wenlicth och kerlicth ewigh mageschyffte meth erlige mendt Rasmus Kellesmedt och Jens Pederssen, kyrcke werge till sancti Peders kyrcke, om twenne gorde, som er en forscreffne sancti Oluffs alteris gaardt och en sancti Peders kirckis gaardt, i saa mode, ath forscreffne sancti Peders kyrcke schall haffue, nide, bruge och beholde .... en sancti Oluffs alteris gaardt och grundt ligendis i sancti Clemmitz stræde, som kalles Vommebadstuen, westen for sancti Peders kyrcke gaardt och østen for Jep Swerfeyere etc. Oc er forschreffne gaardt i syn rette lengdt xxv siælandske alne och ij quarter vdh till strædit aff øster oc vester, lengden paa then søndre syde xxxij alne och ........... syn bredt twerth offuer xxvj alne och halfft andet quarter aff sønder och i nør, ath haffue, nide, bruge och beholde till ewynnelige eye forscreffne sancti Peders kyrcke samme gaardt, hwss, jordt och grundt bruge och beholde schullindis fran mig, forscreffne altere och alle myne effterkommere forscreffne alteris gaardt, meth alth syn rette tilligelsse, som er meth hus, iordh, lengdt och bredt inthet wndertagit aff forscreffne gaardt, doch saa ath forscreffne sancti Peders kyrckis werge, som nw ære oc komme schulle, schulle aarligen aars giffue elluffue marck till forscreffne sancti Oluffs altere, solenge her Marquar leffuer, som nw er capelan till sancti Søfferens altere i forscreffne wor Froe kyrcke, och forscreffne her Marquar schall giffue vij marck till samme altere och i syn liffz tidh. Och effter forscreffne her Marquars dødt scall forscreffne gaardt, som kalles Vommebadstuen, wære och bliffue quit och frij till forscreffne sancti Peders kyrcke till ewigh tidh, som for er rørth, wden alth affgifft. Her emodt schall forscreffne sancti Oluffs altere haffue till wederlagh igen till ewigh tiidh en sancti Peders kirckis gaardt och grundt ligendis i Studijstrædit, som nw forscreffne her Marquor i boer, meth alt forscreffne gaardz rette tilligelsse, som er meth lengdt och bredt inthet wndertagit aff forscreffne gaardt, meth huilket mageschiffte oss paa bode syl(!) well meth nøgis i alle mode. Till iddermere vitnesbyrdt oc faster foruaringh, ath saa stadicht, fasth och ubrødeligen holdis scall i alle mode, som forscreffuitt staar, henger iegh mith indzegle meth forscreffne hederlige capitels jndzegle næden fore thette mith obne breff. Screffuidt i

IV s.424

Køpnehaffn sancti Dionisij afften anno domini millesimo quingentesimo . . gesimo octauo.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.425

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor apr 3 20:39:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top