eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.406

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 422-423
Nummer: 406


<-Forrige . Indhold . Næste->

406.

4 April 1528.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard ved Stranden.

Clauss Gordze, degen oc menige capitell i Kiøpnehaffn, giøre witterlictt, att paa thett borgemester, raadt oc menige almwe her i byen vele oc sculle her effter være then hellige kircke oc henness personer thess villigere oc staa i villie, venskab oc gott naboskab mett thennum oc aff theris ytterste mactt affverge oc emoedtstaa Lutterss kiætterij oc vildfarelsse, haffue wij mett verduge faderss mett Gudtt her Lawe Vrness, biscops till Roschilde, vor kiere nadige herris vilie, raadtt oc sambtycke vntt oc i leie ladett oc mett thette vortt obne breff vnde oc i leie lade hederlig mandtt Clementt Thettert, borger i Kiøpnehaffn, hanss husfrue, beggis theris æcktæ børn oc theris arffuinge en wor Frue kirckis gardtt oc grundtt, ligendes veedtt Stranden østen nest Jenss Perssen raadmands gardtt, vesten nest then gardt, Nielss Stemp borgemester kiøffte aff forscreffne mester Clauss Gordze degen, vor kieriste nadigste herre kongens kantzeler, oc som the selffue nw i boo, mett all syn rette tilligelsse vtij lenge oc brede, som handt nw begreben oc inghegnett er, att haffue, nyde oc i leie beholle vtij alle theris liiffs tiidtt then enæ effter anden mett saadantt skiæll oc vilckor, att the sculle forscreffne gordt bygge oc forbeidre, besynderligen eett steenhws tw lofftt høgtt vd till Stranden, eller om thee thett icke formwe, ett merckelictt hwss, mwrett emellom stolpe mett anden good kiøbsteds bygning inden i garden oc mett

IV s.422

steentag oc samme gardt oc bygning vtij gode mode weedt mactt holle oc giffue ther aff forscreffne wor Frue kircke till leie oc landgiældt otthe marck, som the sexten mendtt effther preuilegen thett nw sætt haffue, vtij danske penninge, som her i landett giænge oc gieffue ære, then op at beræ, som kirckeverye er till forscreffne vor Frue kircke, halffdelen till poske och halffdelen till sancti Michelssdag betimeligen till gode rede yde oc betalæ scullendis. Item skatt oc all anden kongelig eller stadts tynge, som nw siidwonliig er, eller her effter paaleggis kandt, sculle thee selffue vdtgiffue oc inthett therfore affkortte i samme leie. Item skeer thett saa, att forscreffne Clementt Thettert, hans husfrue, theris børn eller arffwinge, effter thee saa merckeligen paa samme gardtt bygtt haffue, trænges mett armoedtth, fattigdom, siwgdom eller for anden rædelig oc nyttherthelig sag att selie eller pantsettæ samme theris eyen bygning, oc thett kandt forfaris vtij sandhedt, tha mwe oc sculle the ther till haffue fuldmactt att selie, pantsettæ oc affhendæ samme gardt oc bygning en besidhen borgere vtj Kiøbnehaffn, som skatter oc skyller vor kieriste nadigste herre oc ingen anden, dog atthett skeer mett forscreffne capitells viidskab oc sambtycke, oc forscreffne leie till kircken veedt mactt bliffuer, oc skall tha forskreffne capitell haffue alleneste tre marck danske siidwonlige breffue penninge oc ey mere begiære for samme theris sambtycke. Item huor oc saa skeer, att forscreffne Clementt Thettert, hans husfrue, theris børn oc arffuinge, eller huem forscreffne gardt aff thennum fangendis vorder, hannum icke bygger, forbeidrer oc i gode mode holler oc forscreffne landgieldt oc leien ther aff ey till gode rede betale ville, tha skulle the vdtwiisses oc en anden borgere effter forscreffne sexten dannemends tygge oc beste skiæll indsættis igien, som ther aff bedre skiæll oc fyllest giøre will, som forschreffuitt stander. In cuius rei testimonium sigillum nostrum capitulare presentibus inferius est appensum. Datum Haffnis die Ambrosii episcopi anno domini millesimo qvingentesimo vigesimo octavo.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.423

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor apr 3 20:28:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top