eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.404

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 419-421
Nummer: 404


<-Forrige . Indhold . Næste->

404.

4 Dec. 1527.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard ved Stranden.

Clauss Gordze, degen, oc menige capitell i Kiøpnehaffn, giøre witterlictt, att paa thet borgemestere, raadt oc menige almwe her i byen vele oc sculle her effter wære then hellige kircke och henness personer thess villigere oc staa i vilie, venskab oc gott naboskab mett thennum oc aff theris ytterste mactt affverge oc emodtstaa Lutterss kietterij oc vildfarelse, haffue wij mett werduge faderss mett Gudtt her Lawe Vrness, biscops till Rosckilde, vor kiere nadige herris vilie, raadtt oc sambtycke vndtt oc i leye ladett oc mett thette vortt obne breff vnde oc i leie lade hederlig mandt Peer Olsen, borgere i Kiøpnehaffn, hans husfrue, beggis theris æckte børn oc theris

IV s.419

arffuinge en Wor Frue kirckis gardt oc grundt ligendis veedt Stranden norden vtt mett gaden i wor Frue sogn østen nest Karine Wlffis gardt, sønden nest Karine Brøckerss hwss oc gaardt, oc som the selffue nw i boo, mett all syn rette tilligelsse mellom begge gader vtj lenge oc brede, som handt nw begreben oc indhegnett er, att haffue, nyde oc i leie beholle vtj alle theris liiffs tiidt then enæ effter anden mett saadant skiæll oc wilckor, att the sculle forscreffne gardt bygge oc forbeidre, besynderligen ett stenhwss tw lofft høgtt vd till algaden, eller om the thet icke formwe, ett merckelictt hws mwrett emellom stolpe mett anden goodt kiøbstædts bygning inden i garden oc mett stentach oc samme gardt oc bygning vtij gode mode veedt mactt holle oc giffue ther aff then, som kirckewerye er till forscreffne wor Frue kircke, aarligen till leie oc landgiældht atten marc, som the sexten mendtt effter priuilegen thett nw sætt haffue, vtj danske penninge, som her i landett giænge oc gieffue ære, halffdelen till poske oc halffdelen till sancti Michelsdag betimeligen till gode rede yde oc betale scullendes. Item skatt oc all anden kongelig eller stadts tynge, som nw siidwonlig er, eller her effter paaleggis kandt, skulle the selffue vdgiffue oc inthett therfore affkorthe i samme leie. Item skeer thett saa, att forscreffne Per Olssen, hans husfrue, theris børn eller arffuinge effter the saa merckeligen paa samme gardt bygtt haffue, trængis mett armoedt, fattigdom, siwgdom eller for nogen anden rædelig oc nytterthelig sag att selie eller pantsettæ samme theris eyen bygning, oc thet kand forfaris vtij sandheedtt, tha mwe oc sculle the ther till haffue fuldmactt att selie, pandtsettæ oc affhende samme gordt oc bygning en besiden borger vtj Kiøpnehaffn, som skatter oc skyller wor kieriste nadigste herre oc ingen anden, dog att thett skeer mett forscreffne capitels wiidskab oc sambtycke, oc forscreffne leie tiill kircken veedt mactt bliffuer. Oc skall tha forscreffne capitell haffue alleneste tree marc danske siidwonlige breffue penninge oc ey mere begiære for samme theris sambtycke. Item huor oc saa skeer, att forscreffne Per Ohlssen, hans hwsfrue, theris børn oc arffuinge, eller huem forscreffne gardtt aff thennum fangendis vorder, hannum icke bygger, forbeidrer oc i gode mode holler oc forscreffne landgiældt oc leien theraff ey tiill gode rede betalæ villæ, tha skulle the vdt wiisses oc en anden borgere effter forscreffne sexten danne mendz tygge oc beste skiæll indsettis igien, som theraff bedræ skiæll oc fyllest giøre vill, som forscreffuett stander. In cujus rei testimonium sigillum nostrum capitulare presentibus inferius est

IV s.420

appensum. Datum Haffnis die Barbare virginis anno domini millesimo qvingentesimo vigesimo septimo.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.421

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor apr 3 19:38:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top