eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.400

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 415-417
Nummer: 400


<-Forrige . Indhold . Næste->

400.

11 Juni 1527.

Privilegier for Kjøbenhavn med Hensyn til Accisen.

Giør alle witterligt, at wore vndersaathe y Kiøbenhaffn haffue bewilget then efftherscreffne sysze vdatgiffue vdy iiij samfeldt aar reg[n]endis fran St. Michelis dag nestkommendis, som heer efter føliger: Item aff huer tønne danst øll, som her bryggis i byen, j Sk. Item aff huer tønne rostockes, sundest øll, wismers, lubesk, barst, kakerbylle, barnostøll iiij Sk., then thet taper. Item aff huer tønne danstøll, som

IV s.415

føris til byen at selgis, ij Sk. Item aff thenne sysze skall wii haffue two parther oc Kiøbenhaffnns bye then treidhe parth, oc skall engen selge, dricke eller drycke ladhe, før hand haffuer forzyszedt samme øll; huo thette icke holder, skall haffue forbrøth xl marck danske til oss och xl marck danske till byen, och theer til bliffue en vdryff mand. Item aff alt wyn, embestøll, mwmme, pryszyng, hamborigøll, israelsøll skall forsyszes heer som y Malmøø, dog saa, at wii och borgemesther och radt skulle haffue then gamell sysze effter gammell wysze oc wonhiedt aff thii kiøbemendt, forskreffne wyn och øll hiid fører; men dog skulle Kiøbenhaffnns borgere, som samme øll hiid føre, være frii for then gammel tystøls sysze, som er iiij album aff huer tønne, all then stund thenne nye sysze paa stooer, szom nu er samtyckt. Item och aff thenne forscreffne sysze, som er aff wyn, embestøll, skall wii haffue halluffdeelen oc borgemesther oc radt halluffdeelen for theris vmag oc for then friihedt, som thii tilforn haffue hath. Samledis skulle the syszemesthere, som vptagher samme sysze, haffue for theris vmag tha xxx penninghe. Tha haffue wii nu met wort elskelige Danmarcks rigens [radt] y Selannd, som er oss elskelige werdige ffadher her Lago Vrne etc., loffuedt och tilsagt forskreffne wore borgemesthere, radt oc menighedt vdy Kiøbenhaffnn thiissze effterskreffne artickler fast vbrødeligen atholde, al then stundt thenne forskreffne sysze paa stander, oc nu met etc: Fførst, at thii maa wære frii for byskath oc alle andre koniglig tynghe, inthet vndertaget, vdhen folck vdt atgiøre effter gammel seduoenn, om noghen vdwortis fyendhe eller noghen andhen met forredderii wille arghe och falde heer y landeth 1), eller oc saa skier, att wort elskelige Danmarcks rigens radt for riigens merckeligen leilighedzs skiildt bewilge oc samtycke oss noger almyndelig hielp offuer alth wort riige Danmarck, tha skulle thii were plytige atgiøre som andre wore vndersaatthe. Item nar syszen haffuer stoedt vthii iiij aar, att hund maa tha komme aff eghen, om almwen will tha heller tage wedt wonligh tynge egen. Thiisligiste at landzknecthe skulle betale hues the thære hoss thennum, al then stund syszen paa stander. Item huo som will vdskyebe rog, malth, byg eller andet korn for Kiøbenhaffn, then, thet vdskiber, skall vdgiffue en halluff marck for huert pundh, thii two parther till oss oc then tredie til byen. Item tiisligiste haffue wii loffuet och tilsagheth, at samme sysze skall thennum aldryg affdænnis y thysze iiij aar eller theer effter. Samledis at then priuilegier, som vdgiffuit

__________

1) I Marginen: »Thenne article stoed y thet ene breff oc icke y thet andhet«.

IV s.416

war y Roskyld, ther Kiøbenhaffnns stadt vpgaffsz, oc alle andre stadzs preuilegier, breff oc friiheder icke skulle forkrenckis met samme sysze y noger maade; oc tiisligiste om noghen haffuer forhuerueth eller heer effter forhueruer at wære sysze frii, at thet skall engen magt haffue. Thii forbiude etc. Datum Gottrop, feria 3. post pentecostes.

Tidligere trykt i Frederik I's Registrant S. 128-29.

IV s.417

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 2 19:42:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top