eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.397

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 413-414
Nummer: 397


<-Forrige . Indhold . Næste->

397.

21 Dec. 1526.

Lejebrev paa en St. Peders Kirke tilhørende Gaard paa Nørregade.

Jegh Mattis Bagere, borgere i Køpnehaffnn, gør vittlicth for alle och kendes meth thette myth obne breff, ath iegh meth myn kære hosfrues Byrgitte, som ieg nw haffuer, fulbordt, vilie och samtøcke haffuer i leye annamidt aff hederlige, erlige, vise oc velfornumstige mendt Ditleuus Smyther, arcium et decretorum doctor, cantor till vor Froe kyrcke och sogneprest till sancti Petri kyrcke i Køpnehaffn, Rassmus Kellesmedt, Jens Perssen, kyrckewerge, oc aff menige sognemendt i sancti Petri sogen en forscreffne sancti Petri kyrckis gordt och grwndt ligendis i sancti Petri sogen paa Nørregade, som Viweke Offwerlenders, hues siæll Gudt naade, gaff till forscreffne sancti Petri kyrcke, norden nesth op till then gordt, som Oluff Schotte nw i boer, sønden nest til then gord, Jens Jude scomager i boer, westen vdtill adellgaden och østen op till then gord, som Søffren Posche i boer, meth alt samme gordz tillhørilsse oppe oc nedre, voth och tywrth, i lenge och brede, vndertagedt then bodt i samme gordt meth alth syn tillhøringh, som mester Matz Perssen cannick her i Køpnehaffn haffuer breff vppaa effter alt samme breff inde holde, ath haffue, nyde, bruge och i leye beholle i myn, forscreffne myn høsfrues Birgittis och beggis vore ecte børns lijffz tijdt, emæden nogen aff oss lengst leffwe kandt, dogh meth sodanne forordh och vilkor, ath vij schulle samme gordt bigge och forbædre och vell bygdt och forbædridt i gode mode vedt macht holde meth got stentagh, vegge och føder bode næden i gorden och sammeledis vdt till aelgaden, bode thet, som bygdt er eller hwes vij her effther biggindis vorde. Och schulle vij giffue ther aff sancti Petri kyrcke werge till aarlige leye och landgille fiorten marck danske penninge godt mønth gyldt oc geff her i Danmarck, halffdelen, som er vij marck, till poschen och anden halffdelen till sancti Mechils dagh betimeligen yde och betale schulle.

IV s.413

Item schat och all anden konninglige eller stadz tinge, som enten nw vanligh er eller oc her effter paa leggis kandt i noger mode, schulle wij selffue vdgiffue och holde och therfore inthet affkorte i forscreffne fiorten marcks aarlige leye och landgille i noger mode. Och schulle vij ey haffue macht ath sælie, pantzette eller i noger mode aff atth henne, eller thette vorth breff nogen anden op ath lade, vden hwes thet kan skee meth sogneprestens, kirckewergis och menige sognemendz vilie, samtøcke och fuldbordt. Och ey schall iegh, myn høsfrue eller beggis vore ecte børn ther oss haffue macht ath træde fran thette vorth breff och indtill stadz preuilegen eller noger vor arffvingh, vider end som thette vort breff indeholder, och iegh migh och myne arffuinge forplicthet haffuer. Men skede saa nogen tidt, thet Gudt forbywde, ath alle thesse forscreffne article, forordt och vilkor eller noget aff them bleffue icke so vbrødeligh i alle mode holne, som forscreffuidt staar, tha schall thette breff strax være forbrudet och vden all stadz preuilegij hielp eller tillflucth dødt och machtløss i alle mode, och tha mo forscreffne sancti Petri kyrckewerge fuldmacht haffue ath anname samme gordt igen vden all anden retgangh eller gensyelsse i noger mode. Item naar jegh, myn høsfrue Birgitte och beggis vore ectebørn alle døde och affgangne ære, tha schall samme gordh och grundt meth al syn bygningh och forbayringh være frij, quith och vbehindrit aff huer mandt till forscreffne sancti Petri kircke. Till iddermere vitnesbyrd och bædre forvaringh beder iegh erligh mand Rassmus Bagere, ath handt lader sith jndzegle henge næden for thette myt obne breff, thy ath iegh icke selff haffuer jndzegle, meth thesse effterscreffne dannemendz indzegle, som ære Lauritz Scriffuere, borger i Køpnehaffn, Jørgen Mechilssen, biscriffuer i sammestædt, som iegh them ther om kerlige bedet haffuer. Screffuidt vtij Køpnehaffn sancti Thome apostoli dag anno domini mdxxvj.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.414

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 2 19:08:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top