eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.395

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 410-412
Nummer: 395


<-Forrige . Indhold . Næste->

395.

23 Avg. 1526.

Lejebrev paa 2 Boliger i Kødmangerstræde tilhørende St. Sørens Alter i Nikolaj Kirke.

Jegh Hans Nielssen, perpetuus vicarius tiil sancti Sewerins altere i sancti Nicolai kyrcke i Køpnehaffn, gør vitterlicth for alle och kendis meth thette mith obne breff, at iegh haffuer wnth och i leye laditt och nw meth thette samme mith obne breff wnner och i

IV s.410

leye lader beskeen mandt Jacob Pottemagere, borgere i forscreffne Køpnehaffn, hans kære høsfrwe Cristine Mechils dotter, som handt nw haffwer, och beggis theris ecthe børn en forscreffne sancti Sewerins alteris gordt och grundt, som er i twenne bolige ligendis i Kødmongere strædit norden nest then gordt, som Twe Briggere i boer, och sønden nest Ambrosius Bogebinders gordt, ath haffwe, nide, bruge och i leye beholle i alles theris liffs tidt then ene effther then anden och en beggis theris wen, hwem the samme gordt effter them wnne wele, och beholle schullindes i syn lijffz tidt meth alth forscreffne gordz rette tilliggelsse, som er meth lengdt och bredt, som handt nw indhegnet och begreben er, inthet wndertagidt, dogh meth sodane forordt och wilkor, ath forscreffne Jacob Pottemagere, hans høsfrue Cristine, beggis theris ectebørn och forscreffne beggis theris wen schulle bigge och forbædre forscreffne gordt, som er twenne bolige, meth godt nitteligh køpstædz bigning, eghe tømmer och sten tagh effther gordzens beleylighedt och giffue meg och myne effterkommere perpetui vicarij till forscreffne altere aarlige aars till leye och landgille tywe marck danske penninge, som i Danmarck geffwe och genge ære, x marck om poschen och x marck om Mechilmøsse altidt betimeligen och till gode rede ydhe schullindis, och hwes konninglige och byes tinge, som nw sedwanlig er eller her effter paaleggis kandt, schulle forscreffne Jacob Pottemagere, hans høsfrue Cristine, beggis theris ectebørn och wen selffue wdrede, saa at thet ey schall kortes i leyen i noger mode. Och schulle the ingen macht haffue, ath seliæ, pantzette, afffløtte eller affhende hwes bigning, som nw paa forscreffne gordt bigdt er eller the her effter paa hannum biggendis worde. Item skeer och saa, ath forscreffne article och wilkor ey holles wedt macht, som forscreffuidt staar, tha schall iegh och myne effterkommere perpetuorum vicariorum(!) til forscreffne altere fuld macht haffue ath anname forscreffne gordt igen meth hwes bigning handt tha findes kandt och anden stædz ath forse hanum till forscreffne alters gaffn och bystandt. Naar forscreffne Jacob Pottemagere, hans høsfru Cristine, beggis theris ecte børn och wen alle døde oc affgangne ære, tha schall forscreffne gordt meth hwes bigningh och forbæyring, handt tha findes kandt, quith och frij bliffue och være till forscreffne altere igen vden alt hinder, gensielsse eller hielperæde i noger mode. Till iddermere vitnesbyrdt och fastere foruaring lader jegh meth vilie och vidskaff henge mith jndzegele næden for thette mith obne breff meth tesse effterscreffne erlige och welfornumstige mendz jndzegle, som ær Niels Stemp, borgemester i forscreffne Kiøpnehaffn, Engelbricht Fincke, Lauritz Jenssen, rodt-

IV s.411

mendt, och Hans Danckorssen, borgere i sammestædz och kyrckewerge till forscreffne sancti Nicolai kircke, som jegh them ther om kerlige bedit haffuer. Screffuidt i Køpnehaffn sancti Bartholomei apostoli affthen anno domini millesimo quingentesimo vicesimo sexto.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.412

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 2 18:36:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top