eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.385

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 398-399
Nummer: 385


<-Forrige . Indhold . Næste->

385.

10 Juni 1524.

Skøde paa en Gaard paa Amagertorv.

Jegh Thomas Lestemagere, raadtmandt i Køpnehaffnn, gør vitterlicth for alle och kendis, ath iegh meth myn kære høsfrwes Bowiltz fuldburdt, vilie och samtøcke haffwer vnth och opladidt, och nw meth thette samme mith obne breff alstings vnder oc oplader myn kære suoffuer Benth Hemmingsøn oc hans kære høsfrue Marine myn kære dotther, theris børn och beggis theris arffuinge alle the hus och bigningh, som stor paa then gordt, forneffnde Bendt Hemmingssøn och myn dotther nw paa boer, som iegh køffte aff Hans Glæntze och hans høsfrue Margrette for guldt och pennynge, och betalede them effther theris nøge. Och skall forneffnde Benth Hemmingssøn, hans høsfrue myn dotter, theris børn oc beggis theris arffuinge nide, bruge och beholde forneffnde hus och bigningh effther thet breffs lydelsse, som iegh them ther paa anduordit haffuer. Dogh meth sodanne forordt och wilkor, ath forneffnde Benth Hemmingssøn, hans høsfrue, myn dotther och theris arffuinge schulle giffue aarlige aars tolff marck till

IV s.398

jordskild till sancte Anne altere i sancti Nicolai kyrcke her sammestædz, aff forneffnde gordt, vi marck om posken och vi marck om Mechillmøsse, altidt betimeligen och till gode rede ydde schullendis. Och thet hus, som Hans Glentze haffuer bigdt bagh i samme gordt till Leerstrædit, meth eth herbere, som stor norden strax op till forneffnde hus, och thet goorss rom, som han selff ind till forneffnde hus hægnidt haffuer, scall forneffnde Hans Glentze nide, bruge och beholde y syn lyffs tidt quith och frii for vden nogen affgifft. Men gongen, som gaar aff forneffnde gordt och gennem logen vd till Leerstrædit, scall wære och bliffwe till forneffnde gordh igen, som thet tillforn wæridt haffuer. Oc kendis iegh migh, min høsfrue och the andre myne børn och arffuynge ingen dell eller rettighet ath haffue i forneffnde gordt, hus eller bigning, effther thenne dagh, i noger mode, vden saa ske kandt, ath oss nogit her effther tillfalle kand meth rette. Till iddermere vitnesbyrdt och bedre foruaringh lader iegh meth myn kære høsfrues vilie och samtøcke henge mit jndzegle næden for thette breff, meth erlige mentz jndzegle, som ære Anders Guldsmedt, schipper Søffren, borgere i forneffnde Køpnehaffn, som iegh them ther om kerlige bedidt haffuer. Screffuidt i Køpnehaffn fredagen fore Viti et Modesti anno domini millesimo quingentesimo vicesimo quarto.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. I Seglene vare ikkun Bomærker.

IV s.399

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 31 19:52:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top