eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.384

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 396-398
Nummer: 384


<-Forrige . Indhold . Næste->

384.

17 Feb. 1524.

Registrering over Hans Herolds og Hustrus Gods.

Aar effther Guds byrd mdxxiiij temper onsdag vttj faste neruerendis mester Clawes Giørtze, prouest vttj Ripe, Niels Jepsen, slotzfoget paa Købennhaffnn slott, Anders Hallager, byfoget vttj Købennhaffnn, Henrick Mytter och Lasse Jenssen, radmennd ther sammesteds, bleff thette efftherskrefne Hans Herolds oc hans husfrues Botild Roffues godz beschreffuet vttj Købennhaffnn mett hennes børne godtz, som her nw effther følger:

Først hwes och gardt, som hwnn nu vtj boer, hører begge thennum selff til. Vttj thenn stwfue nest gaardhenn: Ett skapp mett røde lose och hengsle. Item noger smaa treschaale vttj ett kar. Item iiij tyske bøger. Item fem mulede dretter. Item iiij bencke dyner. Item iiij hiwnder och ij schiiffuer. Item xiij stycker teen

IV s.396

kanner och potter, ij tenfade. Item en foldebenck och ther vttj en diønne, ett par lagen och en hoffued dyne.

Item vttj thenn stwffue som skorstenen staar vtj: Først fem mulede bonede, store och smaa. Item en treswndher. En teen flaske. Item ett smørfaed aff theen medt ett logh. Ett liidet malet skryn. Item stoed ther nogher berger fysk vtj en tønne. Item en dyne, et par laghenn, two hoffwet dynner, j sengeklede, ett skinteckenn, ett skarlaghen om senghenn. Item vttj ett stort skrin, som stoed vttj samme herberre: Item først xij guldringe. Item xj sølffbielder forgylthe. Item xxj forgylthe knappe. Item ij sølff stobe mett logh. En gwld hwge. Item en suortt rosenkrantz meth røde koralls stenne. Item iiij sylcke sparlaghenn. Item fyre spranunger. Ett forgylt belthe och in pwnghe beslaghenn met sølff. Item haffuer Botild laant Nils Lycke jc lodt sølff. Item en sølff skoell. Ett korrelband mett viij ringe. Item en perle binniche och ett halssklede ladt, besett mett perler. Item en sølff salther mett fem forgylthe stene. Item ij skolepund sølff forgylt, et lodt mynne. Item en lidhen sølff stop forwdhenn logh. Item en gulborde beslaghenn mett sølff. Item en kyste mett len kledher, som er sercke, halskledher, hoffuedkledher, byndhe ermer vttj, som Botild selff tilhører. Item en forgylt bynniche och ett vndher perle ladt, en krans, ett forgylt hiertthe mett en føge forgylt lencke. Item vttj en annen kyste: Item xj laghen och two arrast sparlaghen. Item vij skiiffue duge, onde och gode. Item en bog mett woffnn wttj, som herolldher plege att haffue. Item ett foldebor oc ett bedher laghen. Item ett skrynn, som hwen haffde syn breff och regenskapp vttj. Item ett annet skrynn, som vor vttj viij pudewor och en sylcke syd dug. Item en stoer arck. Item en szortt settheniss trøge. En brwn settenys vamppe. Item ett par gro hoszer. Item en guld dammerchs palsroch. En rød gyldenstycke kiorttell. Item iij røde borregth, ij smaa kanner.

Item vttj Stegerss: Item vij smaa beckenn och et handbeckenn, ij hand panner, xiij grydher, smaa oc store, xvij tenfadt, smaa och store. Item sex tentallerckenn. Item sex smaa ten kolfadt, iiij saltzerckenn. Item ij morthere, en liidhenn och en stoer. Item ij liwsze stager, et madscap. Item en liidhenn brødkiiste och en teen kanne.

Item paa thet lille herbere paa loffthett: Først en stoer kiiste, ther wor vttj xvj teenfadt och xj teentallerckenn, ix salszerckenn. En mersinge liusze kronne. Et stencke kar. En koberlampe och en handpande, ij bordt kransze, xxiij tenkander och en

IV s.397

mersinge kanne, iiij løff kar. Item en rygge kiste, iiij dyenner, iij sengekledher och en hoffuit dyenne. En kober kedell paa ij tønner. Item en lang kiiste mett fysk.

Item paa thet lofft, szom geste sengene staa: Item ix blodycklins dyner, iij graa valmes dyner, vj hofuit dyner.

Item pa Stenhuszet: Item iiij store handbeckenn, iij grydher och ett løffue kar. Item en tom arck och iij dretther. En senge dyne och en hoffuit dyne, ett sparlaghen. Item en kiiste och ett sparlaghenn, i samme kiste iiij par laghenn och iiij vndher dughe. Item en dynne och en hoffuit dyne vor paa thet lofft, som Niels Lyckes herbere vor hoess.

En swrtt klipper.

Item bleff ther screffuit alle stede huess som findis kunde vndhenntaghenn husfruene gongekledher och noget føget madt, malt oc øll. Sammeledis kunde thet icke vtspørges, at forskrefne Hans Herold haffuer noget ydermere godts vdhen byenn, mere en abbaten aff Rydhe closter er forskrefne Hans xl gyllene skyllig, szom husfruen sagde, och wed hwn icke til skels heller thet er mere eller myndher. Och beklaget husfruen seg, at hun er i stor swor geldt.

Och er alt børne godtzet saa møget szom ther fants vttj gordhenn beschreffuet mett vttj thette forscrefne godtz.

Orig. paa Papir i Geh.-Ark.

IV s.398

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 31 18:40:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top