eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.382

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 395-396
Nummer: 382


<-Forrige . Indhold . Næste->

382.

13 Dec. 1523.

Hr. Henrik Gøye klager til Grev Johan af Hoya og Rigsraadet over at nogle Borgere af Malmø vare fangne ved St. Anne Kapel imod Dagtingningen i Roskilde.

Eddell och welborne her Johann, met Gudts nade greffue thill Hoye och Brochussenn, strenge ridder och erlige gode mend Danmarchis riigis raad, nu wærendis i Szeresleff. Ether er alle wel vden twiffuell till wiidendis, huorledis at handlet bleff i Roskilde nu siisten och beslutet, at thet skall stande vdj een frij felig dag och bestand oss emellom paa alle sider, saauell thennom vdj Skaane som os her till stæde ære, ther paa haffuer ieg bebudet och forschreffuit nogle aff Malmøs borgere atschulle komme hiidt offuer till meg och haffuer tilforn giffuet thennom thenne dagtingenn till kiende och the thennom ther paa fortrøstet haffue och ære i gaar affløbne fran Malmø och ære kompne i affthes ind fore sancthe Anne cappell her fore Kiøpnehaffnn, och ther nogle aff thennom ære gangne vdi land och wille gaa hiid till byen, ther offuer ære nogle aff ethers kompne till thennom och faldet thennom offuer, thaget frann thennom hues the haffue hafft, grebet och fanget thennom och førdt thennom bordt met seg emod sleg forseiglinng och bebreffuelsse oss er giordt emellom, huilcket ieg icke haffde meg till ether forseedt. Bether jeg ether, at ther som i ære saa til sindts, at j wille holle hues oss er emellom sambtyckt och besluttet, bebreffuit och forseiglet, at samme borgere aff Malmø met alle theris haffwende ware, peninge och anden dell, som the haffde met at fare, mwe strax vbehindret komme løss hiidt ind i Kiøpnehaffnn; huor thet icke skeer, thaa trøsther jeg icke heller och myndre at kunde holde then deell jeg ether tilsagt haffuer.

IV s.395

Datum Køpnehaffuen sancte Lucie virginis dag aar etc. mdxxiij. Vnder mit signete. Henrich Gøye, ridder, øffuerste stadthollere fore alt regementet vdj Kiøpnehaffnn och Malmø.

Orig. paa Papir i Geh.-Ark. Seglet er paatrykt.

IV s.396

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 30 19:14:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top