eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.373

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 385-386
Nummer: 373


<-Forrige . Indhold . Næste->

373.

28 Jan. 1521.

Gavebrev til St. Jostes Alter i Nikolaj Kirke paa 4 Boder i Strandbadstuestræde sydvest for Strandbadstuen.

Jeg Karine Moensdatter skipper Peders, fordwm borgeres i Køpendhafn, efftherleffwerske, gør alle vittherligt: Mæn allting er forfængelig vthen ath ælske Gut, oc engte scal følge mennisket aff thenne værden vthen thess gærninger, thii haffwer ieg nw vtj myn væl mact met myn frii vilge oc beraadt hwg for gudtz tiænistes oc æress formering oc myn forscreffne myn kære hosbondes skipper Peders, beggis vore forældernes, børnss oc vennerss oc alle cristnes siæles hielp oc trøst giffuet, skødt oc affhændt, oc nw met thette mit opne breff giffuer, skøther oc afhender til ewig tiid fra meg oc myne arffwinge oc till sancti Jostess altere i sancti Nicolai kircke i Køpendhaffn iiij myne bodher liggindis vtj Strandbadzstwstrædet paa hyrnet vti swdvæst fra Strandbadzstwen hersammestet, huilke boder forskreffne myn hosbonde skipper Peder bygde paa forscreffne sancti Jostis altheris iordh, oc giffwe till aarlict landgilde xxvj marck, met saa skæll oc vilkaar, at ieg scall samme bodher nydhe oc beholde vtj myn tiid oc giffwe altherenss persone ther aff the sex marck om aaret till iordzskyld effther mit breffuis lydelse, oc scall then danneman, som nw ær, oc alle hans eftherkommere presther oc capellane til samme altere til ewig tid holde eller ladhe holde efther myn dødh two ewige mæsser for samme althere, then ene om søndagen aff hælge trefoldigheet oc then annen om mandagen for alle cristne siæle, vthen ther falder mærckelige høygtider paa the daghe, tha sculle the holdes aff høygtiden, taag saa at then som mandagen scal holdes for

IV s.385

alle cristne siæle, hwn scal nw strax begyndes och forfylgis oc ieg scall sælff løne præsten for hans tiæniste hwert aar saalenge iegh leffwer. Men nar Gudt haffuer kallet mig aff værden, tha scal then annen mæsse begyndes om søndagen oc sithen baade forfylgis till ewigtid for samme bodher oc bygning, oc sculle the dannemen, som kircke værge ere til forscreffne sancti Nicolai kircke, hafwe tilsiwn met capellanen, huilken the samme althere forlenindess vorde, at forscreffne mæsser oc gudtz tiæniste icke forsømmess, oc scall præsten hwært aar indlægge aff forscreffne bodherss rænthe sex marck i besynderlig gømme vtj kircke værgis forvaring vnder sin och samme kircke værgis sæerlæstis laase oc nøgle til athiælpe oc forbædre samme bodher met, nar som behoff gørss, eller altheret til sine ornament, om boderne icke behoff haffue. Oc paa thet at thenne myn beskickelse oc gaffwe icke scall aff myne arffwinge behindress eller igenkalless, tha mæler ieg mit breff, som forscreffne myn hosbonde ther paa haffde aff borgemæster oc raad besegldt meth Køpendhaffns stadtz indcegle, hwor thet effther myn dødh nogenstet findes kan, alldeless dødt och mactløesdt at were. Till hwess ydermere forwaring oc fastheet haffwer ieg bedhet fornwmstige oc erlige mæn, som ere Peder Anderssen, raadman vtj Køpendhaffn, som nw myn værge er, Engelbrect Fincke, borgemesther, oc Thomes Matzssen, borgere, som nw kircke værge ere till sancti Nicolai kircke, Anders Vlff ock Pedher Oelsen, borgere her sammestet, thette myt opne breff for mig at besegle, som giffuit oc giordt er vtj Køpendhaffn aar effther Gudtz byrd mdxxj0 mandagen nest for vor Frue dag purificacionis.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.386

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre mar 28 19:56:25 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top