eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.372

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 383-385
Nummer: 372


<-Forrige . Indhold . Næste->

372.

1520.

M. Anders Friis, Kantor i Vor Frue Kirke og Sognepræst ved St. Nikolaj Kirke, og Kirkeværgerne ved sidstnævnte Kirke oprette en Gudstjeneste for St. Nikolaj Alter sammesteds.

For alle nerwærendis oc komme skullendis kwngøre vy Andreas Fryss, cantor vthi vor Frue kircke i Købnehaffn oc sogneprest paa capitels vegne till sancti Nicolai kircke her sammesteds, Engelbret Fincke oc Thomes Læstemager, kircke verge till samme kircke, gøre vitterlict meth thette vort obne breff, ath efftherthy vy kwnne kenne, besynne oc betracte, at enthet ær nytteligere till menniskens ewyghe bestandelsse oc salighæd, en at elskæ then alsommectugste Gud, hans verdughe modher Mariam och alle hans verduge helliæn, oc gøre them alle loff, heder oc ære. Thy acthe vy vthi the hellige trefollighædz naffn, meth almenige sognemeentz oc almwes villiæ oc samtycke, som boo i forneffnde sancti Nicolai sogn, ath styckte oc fundere en ewyg Gudz tiænniste vthi forneffnde sancti Nicolai kircke till sancti Nicolai altare i sammestæd for alle leffuendis

IV s.383

oc døde, som i noger maadhe haffue hulpet, hielpe oc her effter hielpe skulle noget got till forneffnde kircke oc forneffnde altæris forbedringh till ewyg tiid, vthi saa maade som her effther følger: ath hwer onsdagh eller en dagh vthi hwer vge till ewyg tiid skall holdis en messæ læsæn aff sancto Nicolao, meth thette officio: Statuit ei dominus etc. meth en collecta for alle leffuendis oc døde, som forskreffne staa, vden ther falder noget andet stoert fest paa samme dage, som ickæ maa forsømmis at holle messe aff, ta skulle the messer, som tilburligt ær, meth theris officiis holdis meth memoriis, som forskreffuit staaer, for alle leffuendis oc døde, vbrødelige vti alle maade. Tyll thenne Gudz tiænniste oc messæ ath oppe holdis meth haffue vy forneffnde Andreas Fryss, Engelbret Fincke oc Thomas Lestemager, meth forneffnde sognementz oc almues endrectelige fulkommelige frij villiæ oc samtycke skycket the[t] saa, at the dannemeen, forneffnde Engelbret Fincke oc Thomes Læstemager, som nw ære kircke verge, oc alle theres effterkommere, som bliffue kirckæ verge till samme kirckæ, skulle giffue then danneman hær Niels Laurenssøn, som nw ær capellan til forneffnde altare, i hans tiid oc alle hans effterkommære, som blyffue capellani till samme sancti Nicolai altære, till ewyg tiid aarlige aars ottæ marc danske peninge till thoo tydhær om aareth, firæ marck till Posken oc firæ marck till Michelsmøsse, betymmelige vden alle hinder eller gensielsse vthi noger maadhe. Oc emod tesse forneffnde ottæ mark, som forneffnde kirkæ verge oc alle theres efftherkommere kirckæ verge till samme kirkæ skullæ saa aarlige aars giffue forneffnde her Niels Laurenssøn oc alle hans efftherkommere paa forneffnde sancti Nicolai kirckes vegne, thær fore haffue vy skycket thet saa samme tiid, at alle the faræ peninge, som haffue wæret till forneffnde sancti Nicolai altære till thenne tiid, skulle nw her effther wære fra forneffnde altære vthi alle maadhe oc till forneffnde sancti Nicolai kircke qwyt oc fry till ewyg tiid for vden alle hinder vthi noger maade. Item skede thet oc saa, thet Gud forbiwde, ath forneffnde hær Niels Laurenssøn eller noger aff alle hans effterkommere, som blyffue capellani till samme altære, villæ forsømmæ, vden ræth siwgdom tager them thet aff, meth ræt forsømmelsse forneffnde messæ oc Gudz tiænistæ, oc henne icke hollæ eller hollæ ladhe, som wy thet skyckedh haffue, Gud oc sancte Nicolao till loff, heder oc ære, tha skullæ bodhe kirckæ verge, som tha ære kirckæ verge til samme sancti Nicolai kirckæ, haffuæ fulkommelige macth ath skylliæ hanum vedh forneffnde altære oc skyckæ ther en annen god danneman till samme altære

IV s.384

igeen i hans stæd, som thenne forneffnde messæ oc Gudz tiænniste oc all anden Gudz tiænniste oc messær, som rettelige skyckede oc funderede ære til forneffnde altære, hollæ vill meth all theris vilkor, articlæ oc punctæ vthi gode maadhe erlighe oc skycklige, som vedbør, vbrødelige i alle maadhe. Thyll bedræ forwaringh oc ydermere videndis bird hænghe vy vore yngzeglæ neden fore thette vort obne breff oc sammeledis meth flere hederlige oc beskedne dannemeentz yngzeglæ, som ære mesther Peder Nielssøn, canick vthi forneffnde vor Frue kirckæ her sammestæd, oc Thomes Gulsmed, burgemestære her sammestæd, her vppaa, ath alle puncte, articlæ oc vilkor skulle saa vthi alle maadhe vbrødelige holdis som foreskreffuit staaer. Datum anno domini millesimo quingentesimo vicesimo.

Langebeks Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. (»Orig. membr. af Nikolaj Kirkes Arkiv. 1747«). Rørdam, Kirker og Klostre, T., 167-69.

IV s.385

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre mar 28 19:27:28 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top