eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.371

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 382-383
Nummer: 371


<-Forrige . Indhold . Næste->

371.

17 Sept. 1520.

Lejebrev paa en de 24 Oldefædres Alter i Frue Kirke tilhørende Gaard paa Nørregade norden ud med Byens Rende.

Jeg Peer Henricssøn, prest oc perpetuus vicarius till seniorum althere vti wor Frwæ kirckæ i Kiøpnehaffn, kungiør alle nerwærendis oc komme skullendis met thette mitt obne breff, att ieg met mynæ kiere metbrødres vicariorum sammestedt raad oc samtyckæ haffuer vntt oc i leyæ ladett oc met thette mit obne breff vnder oc i leyæ lader beskedhen mand Jenss Kraghæ, hans kiere husfruæ Elisæ Joenss dotther, som hand nu haffuer, oc beggis theris børn een forskreffne mit alteris gard oc grwndt liggendis paa Nørregade østen vt met allgadhen, norden vt met byess rendhæ, som løber bag wed Biscop gardhen, oc hand nw selff i boer, att haffwæ, nyde, bruge och beholle vti forskreffne alle theris liiffs tid met all forscreffne gardz rettæ tilhørelsse i lenge oc bredhe, oppe oc nedræ, inthet vndertaget, som hand nw begreffwen oc indhegnet ær, met forord oc wilkor, som her effter følgher: Først at tesse forskreffne skulle giffue hwert aar meg oc myne effterkommere perpetuis vicariis til forskreffne althere ottæ Lübske marck gode danske penninge till rett landgiæld aff forskreffne gard, halffdelind indhen fiorten daghe effter Posken oc anden halffdeel indhen sancti Diensses dag till gode redhæ. Oc skulle the lade bygge et nyt hwss tw lofft høyt, mwret imellom stolperne sidhelengs offwer all jordsmonnen vt till allgadhen aff gott nytt oc nytteligt tømmer inden sex aar nw nest kommendis, oc swaa holle thet hwss oc alle the andre, paa forskreffne gaard bygt ære eller effter thenne

IV s.382

dag byggis skall, i gode maade met foodt, wegge oc steentag for vdhen brøst i alle mode, oc skulle the holle all konings oc byss tynge, som giøris skall aff forskreffne gard. Oc skulle tesse forskreffne ey makt haffue forskreffne gard eller bygning at seliæ, pantsettæ, affhendhæ eller for nogher opladhe thette theris breff vden mit eller mine effterkommeris raad oc samtycke. Oc naar som tesse forskreffne alle døde oc affgangne ære, eller naar forskreffne wilkor ey holles oc mercklig brøst kand findis, tha skal ieg oc mine effterkomere strax fuldmakt haffue thette breff igien att kalle oc giøret døtt oc maktløst, oc swaa anname forskreffne gard oc bygning, som hand tha findes, qwitt oc frii igien till forskreffne alther vden hwer mantz tilltaell, retgang, rettæ delæ, hielperedhæ eller gensielsæ her i moet i noger mode. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillis honorabilium dominorum perpetuorum vicariorum videlicet ..... Petri prioris, Petri Jacobi, Magni Nicolai et Calixti Petri confratrum meorum dilectorum inferius est appensum. Datum Haffnis die sancti Lamberti martiris anno domini millesimo quingentesimo vigesimo.

I det 1ste Segl staar: S. Petri Henrici presbiteri; det 2det er borte; det 3die er et Bomærke; i det 4de: S. Magni Nicolai p (i.e.: presbiteri), i Skjoldet en Ibskal; det 5te er et Bomærke. Udenpqa: Hr. Peder Henricks strenge collatz paa en gaard paa Nørregade ved rinden. Herpaa findes Jenss Kraghes Genbrev af samme Datum; Vidner: Anders Skriffuer og Lass Krage. Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.383

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre mar 28 19:07:16 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top