eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.37

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 27-29
Nummer: 37


<-Forrige . Indhold . Næste->

37.

29 Juni 1424.

Anders Jepsen Lunge til Egede stifter et Alter (Helligtrefoldigheds) i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn paa noget Gods i Gladsaxe Sogn og en Gaard ved Stranden, og bestemmer Gudstjenesten for samme Altar.

Alle men, thette breff see ællær høræ læsæ, helser ieg Anders Jeiepsen Lungæ, riddere i Eghede, ewindelige met gud. Thii i nafn fatherss, sønss oc then hælige ands, tha akther iegh ath støftæ oc fundere eet altere aff ny i wor Frwghe kirke i Kømnehaffn, huilkith skall viæs gud father, søn oc then helige and, iomfru Maria oc allæ hilliæn i hemmerighe till loff oc ære, meth hetherlig fatherss oc herres raath oc villiæ, her Jenis met gudz nadhe biskop i Roskild, oc met hetherlige herres raath, saam æræ i Kømnehaffn capitell, oc forthy skøther ieg oc oplather till ewinnelige eyæ till thette fornefnde altere myne godz oc gordhe, som her efther stande skrefne. Fførst i Herløwæ i Gladsaxe soghen een gard, nw Mats i boor, oc giffuer till landgille thry pund korn. Item een gardh i thent samme stath Nisse Inguarsen i bor oc giffuer iij pund korn. Item i thent samme stath een gardh Jesse Jwl i boor oc giffuer iij pund korn. Item een ødhe gardh i thent samme stath, saam skall giffue iij pund korn. Item een gard i Vangedæ, Saan Truelis ibor, oc giffuer thw pund korn. Item een gardh i thent samme stath, Jesse Nielssen i boor, oc giffuer iij pund korn. Item i Gladsaxe een gardh, Ollaff Ark iboor, oc giffuer iiij pund korn till landgille. Item thent gard ieg haffuer i Kømnehaffn nydræ veth stranden vesten næst Hans Vath, meth allæ thet fornefnde godzes tilligelse, saa sam ær agher oc ængh, vath oc thurt, ænthet vndentagit, huat thær kand helst næfnis, meth sadane vilkor, ath for thetthe fornefnde altare skal syes oc holdes huer dagh messe, sa som om hwar søndag aff thee hælliæ three faldigheth. Item om mandaghen for allæ cristnæ siælæ. Item om thysdaghen aff sancto Johanne ewangelista. Item om onsdaghen af sancto Nicolao. Item om thorsdagen aff thet hæliæ legemæ. Item om fredaghen aff thet helliæ kors. Item lyuerdaghen aff wor frwe, till ewik thiit, fore myn syæl oc myne høsfrwers siæle oc wore forældræ oc theris afkomme, till lisæ oc roo aff theres pinæ. Item huilken prest, sam thette fornefnde altare i være haffuer, skall ladhe begaa thisse fornefnde siæle

IV s.27

fore høghe altare i fornefnde wor Frwghe kirke met thuo artider hwært ar, thent enæ xiiij daghe fore kendelmysse, thent annen hwart aar octava corporis Cristi, oc fore hwar thiid skall thent prest bethale iij Sk. grot. Item skall ieg haffue mackt i myne daghe thette fornefnde altere ath presentere huilken prest iek vill, oc thee hetherlige herre, i Kømnehaffn capitell ære, ath stadfestæ oc collacionem at giffue pone fornefnde altere. Item nar thettæ fornefnde altere løst vardher æfther myn døth, tha skall thent ælsthæ i myn slækt ær, som myn fæthernes vapn førraer, haffue makth at presentere een beskeden prest till fornefnde altere, oc fornefnde capitell i Kømnehaffn haffue makt hannum at statfeste oc giffue collacionem, saam till foren staar. Item vorther thet swo, ath thent prest, som thette fornefnde altere vordher læænth, vill ey bygghe oc boo i Kømnehaffn oc officere thet fornefnde altere innen sex maanthe æfther thent dagh, thet vorther hannum læænt, thaa skall fornefnde capitell i Kømnehaffn haffue fult makt at priuere thent prest thet fornefnde altere aff, met hans raat, viliæ oc hiælp, sam tha ær pathron till thet samme altere oc myn fathernes skold førær, at giffue thet altere thent prest, sam skælig ær at gøre fore the fornefnde siælæ fult, sam fore star skreffuet. Item skall thent prest, sam swo vordher presenteret, gøre thiænestæ i kor i worfrwe kirke fornefnde, sam andre perpetui vicarij ther gøre thiænestæ. Item tilbinder iek mik oc myne arwinghe at frij oc hemle thent fornefnde prest, sam thenne fornefnde altere i wære haffuer, alle thisse fornefnde gotz met alle thæræ tilligelse, ængthe vndentaget, till euige thiit fore alle mens igensiælse, sam ther appo tale kundhe met retthe æfther landz lagh. Item skeer thet saa, thet gud forbythæ, at nogræ aff thisse fornefnde gotz, prest eller altere fornefnde fore myn eller myne arffuinghes himmels skyl aff gaa met retthæ æfther landz lagh, thaa tilbinder ieg mik oc myne arffuinghe met thette opne breff thent fornefnde prest, saam thette fornefnde altere i wære haffuer anamith, swo meghit gotz oc saa got till renthe at vetherlegge innen eet halfft aar, sam hannum aff gaar for myn ællær myne arffuinges hemls skyld vdan nogher mans igensiælsæ eller nogher hiælpæ rethæ. Til hues things vitnisburd oc alle thæssæ forskreffne articles statfestelse haffuer ieg oc myn kære hosfrue Ælne Ewartz dotter met begges wore venner oc samfrændher ladit beseylit thette breff met villie oc vitskap. Fførst ieg met myne wener oc samfrændher haffuer thette breff beseylet lathe, sa saam ær hetherlig herres oc fathers incigle herre Jens, met gudz nadhe biskop i Roskild, oc met hans hetherlighe capitelis incigle i Roskilde, item her Jeyps Lunghes,

IV s.28

riddere i Stadhaghre, item Awe Lunghes myn kære brotherss, item Jesse Lunghes, item Olaff Lunghes i Nesby, affwabn. Oc saa haffuer myn kære høstru Ælne thet beseylet oc meth sit incigle oc hennes vennerss [oc sam]frenderss incigle, sa som ær hennis kære motherss frw Kirstine i Vighsyø, item Knut Anderssen i Swaneholm, item Arwed Møltike i Hælsinghe, item Jesse Olafsen af Hesle, aff vabn. Item thenne article skall oc till leggis, at iek oc myne rettæ arffuinghe, huilke sam bliuæ pathroni till thette forskrefne altere, wy skylle nytte roo oc magh oc vtgang oc ingang i thent fornefnde strandgard i Kømnehaffn oc bygghe thet siæluæ, swo at thent prest, sam thette forskrefne altere æyær, hand skal haffue stranbotherne oc thee bodher, saam opp till then anneth gadhe nordhen till ære, met saa møghet garzrwm, sam ieg ther nw vill tillegge, oc thet skall frij till syt nytte bygge oc brughe. Datum anno domini m. cd. vicesimoquarto, die apostolorum Petri et Pauli.

Afskrift fra 15de Aarh. i Geh.-Ark.

IV s.29

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 27 19:41:25 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top