eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.367

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 378-379
Nummer: 367


<-Forrige . Indhold . Næste->

367.

24 Jan. 1519.

Karmeliterklostret i Helsingør faar i Mageskifte en Gaard paa Hjørnet af St. Pedersstræde og nuværende Teglgaardstræde og St. Peders Kirke en Gaard i Lasse Vinders Stræde, som nu kaldes det gamle Hyskenstræde, og 2 Boder i Vandmøllestræde. Jfr. Nr. 368.

Wii efftherskreffne broder Anders Cristiernssen, prouincialis offwer jomffrw Maria orden i Danmarck de monte Carmeli, broder Anthonius Franchonis, prior i Helsingør, och menige conuenttes brødre aff fforskreffne orden i sammestedh, giøre vitterligth med thette vort obne breff, ath wy aff vor velberodde hwgh med allis voris samtycke kennes oss ath haffue giortt ith kerligtt maghe skifftthe med hederlighe mend doctor Ditleff Smitter, cannick i wor Frowe kircke i Købnehaffn och kircke herre til sancte Peders kircke her sammestedtz, Rasmus Kellesmed och Rasmus Bagere, borgere, kircke verge till fforskreffne sancte Peders kircke, vti saa modhe ath fforskreffne sancte Peders kircke til euigh tiidh skall haffue, nyde, brwge och beholde tesse effterskreffnne vor fforskreffne closterss gordt och boder, jordt och grwndh, som her effter følliger. Fførst een gordt, jordt och grwndh, som Anders Bonde, bøckere, nw vti boer i Lasse Winderes strede, som nw kalles thet gamlle Hyskenstrede, liggendes vesten wed streditt synden nest nest optill then gordt, Jens Inguorssen skreddere nw vti boer, och norden nest op til døffwe her Hansses gordt. Jtem tho boder mwrede mellem stolppe liggendes i Vandmøllestreditt østen for adelstreditt, synden nesth op til wor Frowe kirckes gordt och norden nest op till Siæle altteres gordt i wor Frowe sogen her sammestedz, hwicke forskreffne gordt och boder, jordt och grwndh i lengge och brede, vppe och nedre, som the gamlle howett breff inneholder, som wy fforskreffne kircke verge antuorditt haffwe, som skall wære och bliffue till fforskreffne sancte Peders kircke till euerdelig eyædom beholde skullendes. Och kendes wy oss och wore effterkommere, prouincialis, priores och conuentes brødre i fforskreffne vort orden de monte Carmeli, inggen part, lott eller rettighed effter thenne dagh att haffue i fforskreffne gordt och boder, jordt och grwndh. Thy att wy vppa fforskreffne vortt ordens veghne kendes oss till vortt ffulkommelighe nøghe haffwe fongitt fulleste vederlagh aff fforskreffne sancte Pederss kircke for fforskreffne gordt och boder, jordt och grwndh, och ligger thet vederlagh, som wy ighen fongitt haffue, strax vesten nest op till vor goer i sancte Peders strede her sammestedz, som the breff inneholder, the oss ther paa giffuit och antuorditt haffwe. Thi beplicthe wy oss och vore effterkommere aff fforskreffne orden ath frii, hemble och fulkommelighe tilstaa fforskreffne

IV s.378

sancte Peders kircke forskreffne gordt och boder, jordt och grwndh i alle mode for hwer mandz tiltalle, som ther paa kan tale mett retthe. Skede thet saa, thet dogh Gudh forbiwde, ath fforskreffne gordt och boder, jordt och grwnd eller nogre theres rette tilhørelsse blefwe fforskreffne sancte Peders kircke i nogre mode aff wunden med kirckelow, landzlow eller med nogre andre retgangh eller for vor vanhembles brøst skyll, tha til beplicthe wy oss och vore effterkommere prouincialis, priores och menige conuenttes brødre aff fforskreffne orden, ighen ath giffue fforskreffne sancte Peders kircke saa goedh en gordt och boder, jordt och grwndh och saa velbeleyligh her i Købnehaffn, eller anditt jordt godtz, som fforskreffne kirckes forstandere med nøges, innen sex vger ther nest effter kommendes, och holde fforskreffne sancte Peders kircke thett i alle mode skadeløst. Thil ydermere beuisningh och beyre foruaringh, tha haffwe wy fforskreffne prouincialis, prior och fforskreffne conuenth vppa vortt ordens veghne hengtt wore indsigle neden for thette vort obne bref, som giffuit er i Købnehaffn aar etc. tusinde femhundrede paa thett nittende, sancte Powels conuersionis affthen.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. med alle tre Segl. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 164-66.

IV s.379

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre mar 28 18:00:49 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top