eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.365

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 375-377
Nummer: 365


<-Forrige . Indhold . Næste->

365.

2 Sept. 1518.

Mageskifte, hvorved Frue Kirke faar en Gaard i St. Peders Sogn og St. Brandani Alter i Nikolaj Kirke nogle Boder i Lille Kirkestræde.

Vij Laghe Vrne met Gudz nade biscop vtj Roskilde giøræ widerligt alle neruerendis oc kommeschullendis, ath aar effter Gudz

IV s.375

byrd mdxviij torsdagen nest fore wor ffroe dagh natiuitatis poo wor biscopsgard vdj Køpenhaffn wor skickede for oss oss elskelig mester Anderss Friiss cantor oc mester Peder Nielssen canick vti vor(!) kircke i Køpenhaffn poo wor Froe kfrckis vegne ther sammestedt, meth fuldmacht paa then enæ oc her Oluff Nielssen capellan oc eyere till sancti Brandani altere vti sancti Nicolai kircke ther sammestedt, poo syne egne oc forskreffne alteris vegne, poo then annen side, om eth mageskipthe thenom at giøris oc effter beggis theris forhandling oc begære met vor sambtyckæ at fulburdes them emellom, vdi saa maade, at forskreffne vor Ffroekircke skall haffue en forskreffne sancti Brandani alteris gard, ligendis vdj sancti Pederss sogen vtj forskreffne Køpnehaffn østen nest op till sancti Christoferi alteris gard, som doctor Peder Albretssen, Gud hanss siell nade, vdi bode, oc hanss søn effter hanwm liiffs breff poo haffuer, huilket breff aldeles skall ved macht bliffue, oc ingen forkrenckelse aff thette skipte lide vdj noger moode, met bygningh, hwss, iord, lenge, och som hand nw begreffwen er, oc giffuer till arligtt landgille thoo lødige marc. Item skall forscreffne altere och thess rette eyere giffue aarligen, emeden forscreffne docther Peders søn leffuer eller indtill samme gard bliffuer aldelis frij, till forscreffne vor Ffroekircke thoo lubske marck danske penninge till kirckens bygningh oc forbedring effther forscreffne her Oluffs veluelige vedertecht. Och ther emod skall forscreffne sancti Brandani altere haffue firæ forscreffne vor Ffroes kirckes boder oc bolige ligendis vdi forscreffne sancti Nicolai sogen vesthen nest vp till kirckegarden vdj thet litle strede, som løber vesten fra kircken in till then gade, som kalles Feriæstrædet, met huss oc iord, lenghe oc bredæ, som the nw begreffnæ eræ, som er vptill mwren poo breden xxiij alne oc j quarter oc vdi lengen vdtill stredet i øster oc vester xxxviiij alne, jtem vdi synder oc nør vdi then vestre endhe vesthen fran kircke garden oc indtill then wor Froes kirckis gard, som Birgitte skipper Pederss nw vdj boer, och skylle aarlige till landgille vij marc oc iiij Sk. Tha effter thij wij befinde saadant magskipte begge partæ beleyligt och proflictligt(!) at were, haffue wij giffuet oc met thette vort obne breff giffue wor fullæ mynne oc sambtyckæ ther till. Thij skøtthe och affhendthe forscreffne her kantor oc mester Peder i dagh fra forscreffne vor Ffroe kircke oc til samme sancti oc thess rette eyere thee forscreffne firæ boder och bolighe vdi forscreffne sancti Nicolai sogen met hwss, bygningh, jord, grwnd oc all therris rette tilligelse etc. etc.

Thesligist ther emod skøtte oc affhende forscreffne her Oluff

IV s.376

fra seg oc syne efftherkommere oc forscreffne sancti Brandani altere till forscreffne wor Froe kirckæ then forscreffne alteris gard liggendis vdi sancti Pederss sogen, som før er rørdt, meth hwss, bygningh etc. etc. In cuius testimonium secretum nostrum vna cum sigillo venerabilis capituli nostri Haffnensis presentibus est appensum. Datum anno, die et loco quibus supra.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.377

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre mar 28 16:47:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top