eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.363

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 374-375
Nummer: 363


<-Forrige . Indhold . Næste->

363.

25 Jan. 1518.

Helligaandskloster overdrager Borgmester Albert v. Gock i Mageskifte 2 Boder ved Klare Kirke og faar igen et Stenhus med Gaard og Grund paa Fisketorvet; »Skøde er gaaet til Thinge til Priorens Fuldmægtig Hr. Hans Truelsen«. Begyndelsen af Brevet fattes, men dets Indhold ses af »Beretning om hvorledes Hospitalet i Kjøbenhavn er funderet, tilvoxet og conserveret indtil Aar 1676«, Ny kgl. Saml. 4. Nr. 687.

.... . westhen nest optill then gord, som Willem Abeteckere fordom i bodhe, och østhen nesth optill forskrefne myn gordt, som theres breff, the migh ther wppaa jgeen giffuit haffwe, ydhermere wdwiser, och hwad som forskrefne minæ tho bodher ære beyddere en then eyædom, som jegh aff them och forskrefne closther jghen fonghet, thet kendes jegh migh ath haffne annammett, fonghet och wppeboreth fwlleste penninge fore till myn fwlkommelige nøghe, oc tacker jegh forskreffne prior och conwentt i forskreffne closther for eth kerligt mageskifftte och for goed betalingh i alle maade. Thi kendes jegh migh oc myn forskrefne høstrv och wore arffwinge jnghen part, lott eller rettighed effther thenne dagh ath haffue wti forskrefne thoo boodher, jord och grwndh, och haffuer jegh fonghet i alle maade fwllisthe ther fore, som fore er rørdt. Thi beplicther jegh migh, myn forscrefne høstrv och wore arffwinge ath frij, hemle och fwlkommelige tilstaa forscrefne closther forscrefne tho bodher for hwers mandz tillthall. Skede thet swo, thet dogh Gwd forbiwde, ath forskrefne tho bodher eller nogre theres rette tillhørilsse bliffuæ forskrefne closther i nogher maade affwundhen meth kirckælow, landz low eller meth nogher andher retgangh eller for wor wanhemelss brøst skyld, tha beplicther jegh migh och myn forskrefne høstrv och wore arffwinge jghen ath giffue forscrefne closther thoo swo gode boodher aff eyædom och rentte eller andhet jorde godz her i Køpnehaffn, som prier och conwenth meth nøges, jndhen sex wgher ther nest effther kommendes, wdhen alt gensielsse ther i mod i nogher maade. Till ydhermere witnesbyrd oc beyære forwaringh tha haffuer jegh meth willie oc widskaff hengt mith jndsegell widh thette mith obnæ breff och kerlige tilbeditt fornwmstighe mend Per Kemppe, Arrilt Hackæ,

IV s.374

radmen, Jens Jacobssen och Per Trwtzssen, borgere her sammested, thet mith obnæ breff meth megh ath besegle. Giffuit i Køpnehaffn anno domini mdxviij jn vigilia conuersionis Pauli.

Afskrift i Levningen af den Perg.-Kopibog, der omtales I Nr. 209.

IV s.375

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre mar 28 16:24:14 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top