eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.362

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 372-374
Nummer: 362


<-Forrige . Indhold . Næste->

362.

12 Dec. 1517.

Karmeliterordenens Forpligtelse ved Overtagelsen af St. Jørgens Hospital, Kapel og Gaard udenfor Kjøbenhavn.

Wii broder Anders Christiernssen, prior prouincialis aff jomffrw Marie ordhen y Danmarck, som kalles de monte Carmeli, oc alle priores locales aff samme orden y Danmarck, giøre alle vitterligth, ath effter thi ath hogbornne herre och fførste her Christiern, med

IV s.372

Gwdz nade Danmarcks, Norges, Vendes och Gotes konningh, vdualth konningh til Swerige etc., haffwer vndt och giffuit til fforneffnde vort orden sancte Jøriens hospital och kappel och gordth her vden ffore Købnehaffn, som han nw forfwnden er, med all forskreffne hospitals rentte och tilliggelsse, til euigtidh ath bliffue til forskreffne vort orden, Gwd till loff oc jomffrw Marie, och till ath opholde eth collegium her vti Købnehaffn, som forskreffne vore closters brødre kwnne y studere och forbeyres. Och haffuer hans naade giortt ther saadan skickelsse vppa i forskreffne hospital och kapelle, som her effter følliger. Fførst ath wy skulle lade holde ther daulige messe vti saa modhe, ath hwer søndag skal holdes siwngen messe aff the hellige trefoldighed, hwer mondag lessæ requiem for alle cristne sielle, tisdagen aff sancte Jørien, onsdagen de sancto spiritu, torsdagen de corpore Cristi, ffredagen de passione domini, løffwerdagen de domina, vthen ther faller nogen anden mercheligh høgtiidhz dagh om wgen, tha skal ther holles messe then dagh aff høgtiden, och skall ther hwer helligdagh holdes syungen messe och predicken, och skall ther hwer tampper onsdagh om arith holdes begengelsse med messer och vigilie med prester och brøydre, som y forskreffne collegium studere, ffor fforskreffne hogborne herre kongh Cristiern, hans nades herre fader kong Hans, fforfære och effterkommere, konger i Danmarck, och alle cristen sielle till roo och lysze. Item skullæ wy och holdhe vti fforneffnde hospitall xx fattige siwge menniske til kledhe, fødhe, senghe, hws och yldbrandh, och tesse forskreffne stycker skulle wy begynde strax ath holle, nor som wy forskreffne hospitall annamme. Item skulle wy och til ewig tiid holde hær in vniuersitate en doctorem eller baccularium theologie, som læse skall ydelighe en leyxse om dagen in theologia, och thet skulle begynde inden thw aar hær effter nest til kommendes, och siden forfølgitt, som fforskreffuit stoor. Item skulle wy och byggæ och fforbeyræ fforskreffne sancte Jøriens kappelle och hospitall, och them och thet godz, ther till ligger, holde vedh heffdt och macht, och ey selliæ eller affhende nogen the gordhe eller godz, ther til ligger, vden med hans nades eller hans nades effterkommeres villiæ och samtycke, och skulle wy och icke kiøbe eller pantthe ther till nogit ydermere kiøbstede godz eller landz godz, en ther nw til ligger, vti nogen modhe. Therthil bynde och beplicthe wy oss och vore effterkommere prouincialis och priores op ath holdhe wforbrydelighe alle fforskreffne artickelle paa fforskreffne kappelles och siwge folcks veghne til ewigh tiidh y alle mode, som forskreffuit stoor, effter vor nadige herres villiæ och samtycke, och hans nades

IV s.373

breff ydermere therom vduiser. Til yddermere vidnesbyrdt och stadfestelsse her vppa tha haffwe wy hengdt vortt embeds indzsigle med menige prouintiis indzsigle for thette vortt obne breff, aar effter Gwdz byrdt tusende femhundret paa thet søttende, then tolffte dagh vti december.

Udenpaa: Priorens breff aff Helsingøør. Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. med Brudstykker af Seglene. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 162-63.

IV s.374

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre mar 28 16:11:48 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top