eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.356

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 364-365
Nummer: 356


<-Forrige . Indhold . Næste->

356.

8 Juni 1517.

Gavebrev til de 24 Oldefædres Alter i Frue Kirke paa en Gaard paa Nørregade norden op til Renden bag Bispegaarden.

Alle men, thette breff see eller høre lese, helsser iegh Karine Jenssedatther ewindelige met Gut oc kundgør ieg met thette mit opne breff, at effther myn kære broders her Mattesses vti Baldrwp yderste wilge oc begæring oc paa thet at gutz tiæniste kan thiss ydermer forbædress oc oppeholdis vti then hælli kircke, then altsommæctigste Gut, hans benedide modher jomfrw Maria oc alle Gutz hælgen kwnne loffwes oc æress, myn siæll, forscrefne myn kære brodhers, vore forælders oc alle cristnes siæle till roo, trøest oc saligheet, tha haffuer ieg vti myn vælmacth oc met myn frii vilghe vti the helge trefoldighetz naffn giffuit, opladit, skødt oc affhændt oc met thette mit opne breff giffuer, opladher, skøther oc affhænder fra mig oc alle myne rætthe arffwinge oc til the hællige xxiiii aaldefædres alther vti wor Frwe kircke i Køpendhaffn, huilket alther forskreffne myn kære brodher her Mattes vti mange aar ræth eygere oc perpetuus vicarius var till, en vor fætherne gaard oc grwnd, hwss oc jordh, liggendis i Køpendhaffn paa Nørregadhe, østhen vt met athelgaden paa eth hyrne nordhen op thil then rændhe, som løber bag Biscops gaardhen, met all forskreffne gaardz rætte tilhørilse i længhe oc bredhe engte vndentaget i alle maadhe, som han nw begreben oc forefwnden er, met saadanne vilkaar oc forordh, at then, som nw perpetuus vicarius er til forscreffne alter, oc alle hans æfftherkommere sculle holde eller ladhe holde en læsen mæsse aff the helge trefaaldigheet hwær mandag om vgen til ewig tiidh met en collecta pro sacerdote. Oc scal han ladhe holde en begængelse i høye koer hwært aar om sancte Valburge dags tiid met vicariis meth mæsser for altherne i kircken oc vigiliis i koer for myn, forscreffne myn kære broders, vore forælders oc alle cristnes siæle, oc ther for scal han giffue oc betale them tre skilling grot redhe penninghe till godhe redhe. Item skethe thet saa, thet Gut forbiuthe, at noghen finge forscreffne althere oc æy vilde holde forscreffne mæsse eller vtgiffue forscreffne tre Sk. grot for begængelsen, som forscreuit staar, oc mærckelig brøst kan findis, tha skal prior vicariorum meth the andres samtycke haffue fuldmact at tage samme gaard fra forscreffne alther

IV s.364

oc lægge hannom til et annet alther oc personer, som saadan tiæniste oc begængilse vbrødelige holde vill. Till ydhermere forwaring her om at alle tisse artikle oc ordh vbrødelige holdis sculle, haffuer ieg bedet beskethen man Hans Matsøn paa Nørregade thette mit opne breff for mig at besegle, thii ieg icke sælff haffuer jndcegle, met andre flere hetherlige men, ieg ther til bedhet haffuer, som ere mesther Anders Friitz, canther i wor Frwe kircke i Køpendhaffn, mesther Pedher Nielsøn cannick, her Pedher Jeipsøn, vicarius perpetuus, Powel oc Thomess, bryggere oc borgere ther samestedz. Datum Haffnie feria secunda proxima post dominicam sancte trinitatis anno dominice natiuitatis millesimo quingentesimo decimo septimo.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.365

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor mar 27 18:59:58 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top