eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.355

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 361-364
Nummer: 355


<-Forrige . Indhold . Næste->

355.

13 eller 18 April 1517.

Gavebrev til St. Nikolaj Alter i St. Nikolaj Kirke. Jfr. Nr. 351.

For alle neruerendis oc komme skullendis kungøre wij vitterligt meth thette vort obne breff, jek Niels Laurenssen, capellan til sancti Nicolai altære vdhi sancti Nicolai kirckæ i Køpnehaffn, och jek Kijstine Søffryns, boendis i samme sogn, at effter thy wy kwnnæ kennæ, besynnæ oc betracthe, ath enthet ær nytteligære till menniskens ewyghe bestandelssæ oc salighed, en ath elskæ then alsommectugstæ Gud, hans verdughe modher Mariam oc alle hans verdughe helliæn och gøre them alle loff, heder oc ære, thij acthe wij vdhi the helliæ trefollighedz naffn ath stijctæ oc fundere en ewygh Gudz tiænnistæ till forneffnde sancti Nicolai altare her sammestæd, ffor oss oc fore beggis vore foreldres sielæ oc for alle krijsne sielæ, oc serdelis for alle them leffuendis oc dødhe, som vij haffue nythet noghet got aff vdhi vore daghe, vthi saa maadhe, som her effthær følliær, at huer løffuerdagh till ewig tijd skall holdes en messæ læsænd aff jomffrw Maria, meth officio Rorate desuper etc., meth en collecta for alle theris sielæ, som forskreffne staa, vden ther faller noghet anneth stoert festh paa samme daghe, som ickæ maa forsommess atlesæ messe aff, tha skulle the messær, som tilburglicth ær, meth theris officiis holdes meth memoriis aff jomfrw Maria, oc for alle crisnedhe sielæ vbrødelige i alle maadhe. Tyll thene Gudz tiænistæ

IV s.361

oc messæ at vppaa holdis meth, haffue wij endrectelighe meth vor frij villiæ oc beraadh hw skøt oc affhent fra oss oc fra alle beggis vore arffuinghe, fødde oc vfødde, en gard lijændis vdhi forneffnde Køpnehaffn, vthi sancti Nicolai sogn i Østræ gadhe paa then nørre sydæ vesten nesth then gardh, som Jens Brolegger vthi bordh, och østen nesth then gardh, som Jens Anderssen i bord, meth alt syn lenghe oc bredde, som han i alle maadhe nw bygt oc begreffued ær, enthet vndertaghet, som vij køptæ aff hederligæ herrer oc menighe capittell her i Køpnehaffn paa vor Ffrwæ kirckennes vegne, som theris obne besylgde breff, som vy haffue aff them, ydermere ther om i alle maadhe bewysæ kan, om nogher tijd behoff giørs, oc till forneffnde sancti Nicolai altære qwit oc frij till ewynnæligæ eyedom forvdhen alle hinder, gensielssæ eller nogher nyfund i noghræ maadhe, doch met saadanne forord oc vilkor, som her effther følliær: Først at jek forneffnde Niels Laurenssen maa oc skall nydhæ oc behollæ samme sancti Nicolai altære i mijn lijffs tijd meth all sijn rettæ rentæ oc rettijghet, som jek annammedhe meth samme altære, oc alt annet hwad till thet samme altære ydermere i myn tijd kommæ kan for vdhen all igensielssæ i nogher maade. Item thet anneth vilkor ær thette, at jek forneffnde Kijstine Søffrijns skall haffue oc vden alle hinder opbere frij oc qwit hwert aar i mijn lijffs tijd halffdelen then gardz læyæ oc landgillæ, som skall giffues aff samme gardh om aaret, som ær firæ marck penninghe. Item meen naer jek affgangen ær oc død bliffwer effther Gudz villiæ, tha skall the forneffnde firæ marck penninghe, som jek nw orligæ aars opbeer, meth the andræ firæ marck, som ydermere gijffues till gardzlæyæ aff forneffnde gard, være frij oc qwijt fra alle mynæ arffwinghe oc till forneffnde sancti Nicolai altære till evijg tijd i alle maadhe, som forskreffuith staer. Item meen naer wy bodhe forneffnde Nielss Laurenssen oc Kystine Søffryns døde oc affgangnæ ære, tha skall forneffnde penninghe till hobe komme, som ære otthæ marck danske, som nw giffues aarlige aars aff forneffnde gard, fframdelis bliffue oc være fry oc qwyt fra alle beggis vore arffuinghe och till forneffnde altære till ewijg tijd for forneffnde messæ oc Gudz tiænnistæ. Item skede thet oc saa i framtyden, at forneffnde gardz eyæ oc landgillæ kan forhøffues i nogher maadhe effther dande meentz sielssæ, tha skullæ tessæ effterskriffnæ dandemeen, som wij skickæ till ath være patronere till samme messæ, som ære fførsth alle the dandemeen, som bliffue capellaner till forneffnde altære, och ther till meth bodhe kirckæ verghe, som bliffue kirckæ verghe till forneffnde kircke, formære oc

IV s.362

forøghe gudz tiæniste ther meth som vedbør, doch saa at samme forhøffuelssæ vdhi forneffnde gardzleyæ och landgillæ skall kommæ oc bliffue till forneffnde altære vdhi alle maadhe oc engen, annen stædh. Item skæde thet och saa, thet Gud forbiwdhe, ath the capellane, som bliffue capellani till samme altære, villæ forsømme meth ræth forsømmelse forneffnde messæ oc gudz tiænnistæ oc hennæ ickæ hollæ eller hollæ ladhe, som vij thet skijcked haffue Gud oc jomffrw Mariam till loff, heder oc ære, tha skullæ bodhe kirckæ verghe, som tha ære till samme kirckæ, haffue fulkommelighæ macht paa vore vegne at skickæ forneffnde messæ oc gudz tiænnistæ till eth anneth fatigt altære i samme kirckæ, som forneffnde messæ och gudztiænnistæ vbrødelige holdes kan som vedbør effter vor villiæ oc begerelssæ, som vij troo them alle till, oc som the villæ alle antsware for Gud och theer fore løn aff hanum haffue, oc lade thet engelundh i nogher maadhe. Item gøre vij och forneffnde patroner bode kirckæverghe effther beggis vore død fulmectyghæ meth altæryns capellane ath forsee samme gard meth erlicht och skyckæligth dandefolk, som hanum i gode maadhæ besydæ kunnæ, vedlijghe oppehollæ meth god bygnyngh oc forbedryngh oc forneffnde gardz leyæ och landgillæ till gode redhe betale kunnæ och willæ i alle maadhe. Och skulle forneffnde altærenss capellaner haffue fulmacth selffuer opp at bære forneffnde gardz leyæ och landgillæ meth saadant forord och vilkor, ath the holdhe forneffnde messæ och gudztiænnistæ vedlijghe retteligæ och skeckeligæ vbrødelighe vdhi alle maadhe, som vij thet met frij gode villiæ och samtyckæ skijckædh haffue. Till ydermere vydendisbyrd oc bedræ forwaringh, ath saa ær i sandhet beggiss vore fulkommelighe frij villiæ, som foreskreffuit staer, oc ath alle punctæ och articlæ saa vbrødelighe holdes skullæ vdhi alle maadhe, thær vppaa haffuer jek forneffnde Niels Laurenssen, capellan till forneffnde sancti Nicolai altære, hength mith indzeglæ neden fore thette vorth obne breff och fundas, och tilbedit haffue vij forneffnde Kystine Søffryns och forneffnde Niels Laurenssen ygmigeligæ gernæ hederlighe och beskednæ dandemen, som ære her Laurens Borwin capellan till forneffnde kirckæ, paa capitels vegne her samme stæd, Albret fan Gock, burgemesthære i forneffnde Køpnehaffn, Aryll Hacke och Thomes Lestæmagære, kirckævergæ bodhe till forneffnde sancti Nicolai kirckæ her samme stædh, ath the velgøre foræ Gudz skylld, och ladhe henghæ theress jndzeglæ nedhen foræ thette breff och fundas meth mith jndzeglæ till ydermere bewyss oc bedre stadfestelsæ, det saa ær i alle maadhe i sandhet goffueth och fareth meth alle

IV s.363

ordt och articlæ, som foreskreffuet staar. Datum anno domini millesimo quingentesimo decimo septimo infra octauas pasche. Amen.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.364

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons mar 26 21:05:11 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top