eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.353

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 359-360
Nummer: 353


<-Forrige . Indhold . Næste->

353.

16 Jan. 1517.

Lejebrev paa Frue Kirkes Gaard i Skoboderne.

Jegh Hans Elg .... borger wdhj Køffuenhaffn, kendes meth thette mith offne breffh for alle nerwerendis och komme schullendes, ath haffwe leyt oc i leye annamed aff hedherligh mand mesther Knwd Walckendorp, deghen, och menige capittell wdhj Køffwenhaffn, en wor Fro kirkis gaard och grwnd ligendis wdhi vor Froe sogen paa thet hyrne, som løber nedher til Skoboerne, paa then venstre haandh, ner man gaar fra vor Froe kircke och først kommer i thet stredhe, som kallis Skoboerne, vesthen nest op til then gaard, Hans Skærere, hwes siell Gud noodhe, bygde och forbæredhe, med then bod, som samme alterens capellan eller vicarius pleyde at haffwe sin wonning wdhj, meth bredhe och lenghe, som han nw begreffwen er och indhegnid, ath haffwe, nydhe oc brwghe oc beholdhe vdj min, min hwsfrwis Margrette, som jegh nw haffwer, oc beggis woore egcthe børns liffs tidh, meth soodanne forord och vilkor, som her effther følgher: Først at ieg och huer aff vos i sin tid forneffnde gord och grwndh byghe och forbære skwlle, och alle hwsenne ved lighe och macht holde vndher goth stentagh, oc aldelis inghen macth haffwe nogit vor bygningh selie, pantsette eller affhende i noghre modhe vdhen forneffnde deghens och capittils mynde. Item skulle wij och aff forneffnde gaard giffwe til aarlicth landgille femthen marck danske pendinghe, som her i Siælandh gille och gengze erre, halffdelin til paasken och andhen halffdelin til sancte Mickils dag ther nest kommendis, til godhe redhe ydhe och betalle skullendis hwert aar the, som forneffnde altere haffwe wdhj forswar, de thj marck ath betalle tiænisten meth och v athe leye hannum hwss fore, som eyere er thil altered och tiænesten oppe holdher. Item skal ieg och myn

IV s.359

hwsfrwe och beggis wore egcthe børn forneffnde gord och grwnd selffwe forskatte oc holde alt bys tynghe ther aff, som paa leggis enthen aff herskaffwid eller rodh och borghemestere meth tidhen, oc ther fore inthet affsla eller formynske i forneffnde leye och landgilde. Item sker thet saa, ath thisse artickje eller nogher aff them ey holdes vbrødheligh, tha skal forneffnde deghen och capittil haffwe fwl macth forneffnde gaar och grwndh igen ath taghe vdhen al ydhermere rettgongh och forlæne hannum, hwem them løsther. Item ner jeg, myn høstre och beggis wore egcthe børn dødhe och affgongne erre, tha skal forneffnde gaar och grwndh quit och frij igen komme til forneffnde wor Froe kircke meth alt sin forbæringh, som handh tha findes, vdhen hwers mandz gensielse. Til hwes ydhermere bewisningh och forwaringh hengher jeg mit meth hedherlighe mendz, som er Morthen Hadeler och Petter Skotthe, burghere vdhy Køffwenhaffn, yndzele nedhen for thette mith offne breff, giffwid i Køffwenhaffn aar effther Gwdz byrdh mdxvij ipso die beati Marcelli pape.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.360

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons mar 26 19:55:17 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top