eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.351

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 356-357
Nummer: 351


<-Forrige . Indhold . Næste->

351.

8 Jan. 1517.

Frue Kirke sælger en Gaard paa Østergade til at betale Kobbertaget med til Kirkens Spir.

Wy Knudh Valchendrop, deghen, oc menighe capittel vdhy Køffwenhaffn, giøre wittherligth nerwerindis och komme skullendis, ath wy haffwe solt, skøth och affhendet, och meth thette worth offne breff selghe, skødhe oc affhendhe meth werdwghe fadhers beskops Laghe Vrnes, beskop vthy Roskildhe, raadh och samtøcke beskedhen quinne Kirstine Søffrins, borgerske vdhy forneffnde Køffwenhaffn, en vor Froe kirkes gordh och grwndh, lighendis vti sancti Nicolai sogn i samme Køffuenhaffn, vti Østre gadhe paa then nørre sidhe, østhen nest then gaard, som hwn nu selff vti bor, och vesthen nesth then gaard, som Jens Brolegher nw i bor, som haffuer i sin lenghe paa then vestre sidhe aff nør oc i søndher op til then gaardh, som forneffnde Kirstine Søffrins nw vdhy bor, halff fiære sins tiwe alne och haltredie, och tislygeste aff nør vdhy søndher op til then gaard, som Jens Brolegher nw vdhy bor, lxxj. Item paa then nørre endhe op til Albreth van Gocks jordh, paa bredhen x alne och iii quarter. Item paa then søndhre endhe wdh til gadhen tretthen alne, meth altsammen samme gaardz och jordz bygnyngh och eyedom, woth och tywrth, inthet vndhen taghet, til ewindheligh eye skullendis for tw hwndredhe marck danske pendinghe, som wy haffwe opboridh och indtaghed, och framdelis igen wdhgiffwet wdhy betalningh for koffwer, som kom til then spir, wy haffwe ladhet opresedh paa wor Froe kirkes torn, Gud til loff och menighe Køffwenhaffns jndbyghere til

IV s.356

ære och gaffn. Och kendes wy oss ingen reth eller retthighed ath haffwe vdhy samme gaardh effther thenne dagh, meth saadanne forordh oc vilkor, ath samme gaard och grwndh skal fremdelis bebreffwis, skødis och affhendis, quitth och fry fra hendhe och alle hendis arffwinghe och til sancti Nicolai altere i forneffnde sancti Nicolai kirke och stictis messer och andhen Guds tiæniste ther vdaff och holdis til ewig tidh, Gud, jomffru Marie och herre sancto Nicolao thil ære och verdughed, som samthøckidh och vedtaghet er paa beghe sidher, helst fordy ath beskeen mandh her Niels Laurenssøn, som nw forneffnde sancti Nicolai altheres rette capellan er, haffwer vdlafft och betallet i forneffnde tuhundrede marc lxxx marck danske pendinghe paa samme alteris forbæringh. Item skedhe thet saa, att saadane forordh oc vilkor ey holdis vbrødheligh, tha skal deghn och capittel i Køffwenhaffn haffwe fwl macth at taghe samme gaardh och grund igen, och betale Kirstine och her Niels Laurenssøn the cc danske marck igen, och hwer aff thennom ther vdaff anname, som han haffwer vdhlafft, och siidhen ther effther thette breff være aldelis døth och mactløsth. In cuius rei testimonium sigillum nostrum capitulare vna cum sigillo reverendi patris et domini domini Lagonis episcopi Roskildensis presentibus inferius est appensum. Datum Haffnis anno domini mdxvii feria quinta infra octauas Epiphanie domini.

Afskrift i Dipl. i Geh. Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.357

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons mar 26 19:41:25 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top