eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.35

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 24-25
Nummer: 35


<-Forrige . Indhold . Næste->

35.

2 Juni 1423.

Lavrens Nielsen Vinnere, Raadmand, skænker noget Gods i Buddinge til det af ham stiftede St. Olufs Alter i Vor Frue Kirke, med nærmere Bestemmelser om Altertjenesten.

Alle men thette breff see, høre eller læse, hielser iek Laurens Nielsen, man kaller Vinnere, radman i Køpenhaffn, evinnelige met vor herre. Thet vil iek alle men vitherlict wære, næruærende oc tilkomende, at som sanctus Paulus apostolus han syer, vij sculle alle stande for gudz domstoll løn taghende pa vor siel, som vi fortiene i vort legeme, oc Jhesus Cristus sier selff in ewangelio: Gører edher venne aff thesse forgenglige rigdomme, at then tiid the sleppe edher, j mwe vorde intagne i thet rige 1). Thy vdj naffn fadhers, søns oc helligandz giffuer iek oc skødher oc oplader met thette mit opne breff alt myt godz i Buthinge vti Gladsaxe sogn j Sielen 2), sasom ær too gorde, een nu bygdher, til huilken ligger iij fierdinge jord, aff huilken scal giffuis arlige iiij pund korn, oc then annen nw øde, til huilken ligger iij fierdinge jord, aff huilken skal giffuis vj pund korn. Item j Mørkøe j fornefnde sogn ij gorde, en nw bygder, som tilliger een fierding tording(!) jord, aff huilken tu pund korn skal giffuis, oc then annen

__________

1) Sic! Formodentlig forglemt: evige.

2) D. e. Sæland.

IV s.24

nw øde, till huilken ligger en atting jord, aff huilken scal giffuis eet pund korn, met the fornefnde gardis tilligelse, som ær ager, eng, scou oc fiscæuan, oc inthet wndhertaget, til eet altare i wor Frue kirke i Køpenhaffn, som iek hauer funderit oc nylege obbygd met rad oc vilie hederlige fadhers met Cristo oc herre, herres met gudz nade biscop j Roskilde, oc hans kære capitels j fornefnde Køpenhaffn, gudh til hedher, herre sancto Olauo, jomfru sancte Gertrud, til lise oc salighed myn siel oc myne kære husfruers Margretes, Lucies oc Karines oc alle cristne sieles help oc trøst, j myn helbredighed oc met myn gode vilie oc myn kære husfrues Kariness, oc met myn kære søns Michell Laurissens gode vilie oc samtycke antworder oc oplader iek all myn rættighed oc all rættighed myne aruinge nogetsynne kunne haffue j thet fornefnde godz til fornefnde altare oc fornefnde altaris eyere ewinnelige, met sodanne mode oc wilkor, som effter screffne stande. Then første at then, som degen ær j Køpenhaffn, scal haffue ewer(de)lige mact thet fornefnde altare bort giffue met sitt capitels radh oc vilie, jek oc myn søn fornefnde Michel Laurenssen sculle haffue mact, salenge wj leffue, fornefnde altare forlene then persone os thyckess. Item fornefnde degen (oc) capitel sculle ingen giffue fornefnde altare, vthen som præst ær oc alle tide ville boo i Haffn. Item will then vicarius icke bo, som forscreffuit ær, tha scall fornefnde degen ful mact (haffue) ath priuere hanum af fornefnde altære, vthen han ær (til) scole met syn biscops loff oc fornefnde capitells, oc tha scal han haffue een capellan, som ful tyenste scal gøre til fornefnde altere. Item fornefnde vicarius scal sie eller lade sye fire messer huer vge, oc scal han lade myn artiid giøriss arlige met ij Sk. grot j høue kor j fornefnde wor Frue kirke. Item scal fornefnde vicarius søge kor met andre clerke i vor Frue kirke, sasom pepetui vicarii i Roskilde haffue sedvennie. Item ær noghen prest j myn slegt, thet fornefnde altare vil haffue, nar thet ær løst, tha scal han fornefnde altare haffue for alle andre. Til alle thesse fornefnde stycke oc article mere forvaring och stadfestelse hengher iek myt incegle for thette bref met andre hederlige mentz oc welbiurdige incegle, so som er hedherlig fathers met Crist fornefnde biscop Jens, aff gudz nade biscop vdi Roskilde, her Anders Nielssen, ridders oc høuidzman pa Køpenhaffn hus, Michel Laurenssen, myn søn, Peter Michilssen og Arel Kruse, radmen j Køpenhaffn. Giffuit efter vor herris fødilses ar Mcdxxtercio, gudz legeme afften.

Gammel skødesløs Afskrift eller Oversættelse fra Latin i Geh.-Ark. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 29-30.

IV s.25

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 27 19:17:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top