eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.347

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 351-352
Nummer: 347


<-Forrige . Indhold . Næste->

347.

27 Juni 1516.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard paa Hjørnet af Gamle Raadhusstræde og Nørregade.

Jegh Søffrin Veyere, borghere i Køffwenhaffn, kendis met thette mit offne breff ath haffwe leyth och i leye annamedh aff beskedne mendh Knwdh Walckendrop och menighe capittel i Køfnehaffn en wor Froe kirkis gaardh paa Nørre gadhe wdhi sancti Pedhers sogn paa thet hyrne søndhen nest thet gamle Rodhws stredhe ligendis, met lenghe och bredhe fra forneffnde Nørre gadhe oc indtil sancte Trinitatis alteris gaardh, som her Gregorius nw i bor, oppe och

IV s.351

nedhre paa beghe sidher brøndhen, som hand nw begreffwen och indhegnidh er, at haffwe, nydhe, brwghe och beholle i myn, tisligis myn husfrues och begis wore egthe børns liiffs tiidh, met saadane forordh och wilkor, som her effter følger: Først at vi skulle forskreffne gord byghe och forbedre ......... besindherlighe byghe och op rese eth nyth hwss met tw lofft, mwrdh mellom stolperne .... . . . ., jordkellere vndhernedhen, Oc skall iegh forneffnde Søffryn, myn husfrue oc beggis wore egthe børn ..... i sin tiidh samme gaardh wed lighe och macth holdhe vndher gott stentagh, och giffwe ther aff till forneffnde wor Froe kirke thij marck til aarligt langildhe danske pendinge, som geffue och gengze ere her i Siælandh, then som Salterens verie er, halfdelen til Paaske och andhen halfdelen til sancti Mickels dagh nest ther effterkommendis, hwert aar til gode rede ydhe och betale skullendis. Item skat oc andhen tynge, som paaleggis aff herskaff eller byen, then skulle wii selffue vdgiffue och intet ther fore affslaa eller forminske aff forskreffne langildhe. Item sker thet saa, ath thesse artickle eller nogher aff them ey holdis vbrødeligh, tha skal vort breff aldelis døth oc mactløst wære, oc deghen och capitel, som tha leffwe i Køffwenhaffn, skulle haffwe fwld magt forneffnde gaard igen at taghe met alt sin forbedring, som han tha findis, och ladhe hannum sidhen paa leye en andhen hwem them teckis for vdhen alt ydhermere retgongh, retthe eller dele i alle modhe. Item nær jegh forneffnde Søffrin och myn høstre Bodhil, som jeg nw haffwer, och beggis wore egthe børn ere dødhe och affgongne, tha skal forneffnde gord met alt sin tilhøring, bøgning och forbæringh, som han tha findis, quith och frii igen komme til forneffnde wor Froe kirke for vdhen hwers mantz gensielse, hindher eller hielpe reddher i nogher mode. Tiil hwes ydhermere forwaringh hengher jegh mith jndzeyle met flere dandemendz, som er Hans Baghere, Matis Remesniere, burghere i Køffwenhaffn, nedhen for thette mit offne breff, som giffwedh er i Køffwenhaffn fredagen nest effter sancti Johannis baptiste dag anno domini millesimo quingentesimo decimo sexto.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.352

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir mar 25 20:07:31 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top