eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.345

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 349-350
Nummer: 345


<-Forrige . Indhold . Næste->

345.

2 Juni 1516.

Thingsvidne om en Sjælegave til St. Peders Kirke paa en Gaard paa Vestergade.

Alle the, som thette breff fore kommer, helsse wij effterscreffne Kristoffer Dyricssen, byfogett i Købnehaffn, Hans ........... .... Oluff Astridssen och Jøren Michelssen, burgere oc byskriffuer i sammested, euyndelighe meth Gwdh. Gøre vitterligt meth thette vorth obne breff, ath aar effther Gwdtz byrdt mdxvj mondagen nest effther then hellige jomfrw sancta Pernille dagh, vppa Købnehaffns bytingh for oss och menige almwe, som samme dagh tingsøgendes vor, skickith fornomstigh mand Peder Jørgenssen, rodmand i forscreffne Købnehaffn, hwilken som wdj lowligh tingliudh lydelige athspurde Per Jonssen, radmand her sammestedz, som i dag vor paa forscreffne tingh meth fulmacth ...... aff Hans Pibere i Roskilde paa hans hostrues veghne Johanne Naffnnes dotter, Nielss Naffnnessen paa syn eghne veghne och Karinne Naffnne Perssøns efftherleffwerske pa hennes dotterss veghne Citze Naffnnesdotter, om the medarffwinge ville ...... then sielle gaffue, som theris fadersøster Kirstinne Pedersdatter, Jeppe Skrederis efftherleffuerske i Herløwe, Gwd henness siell nade, haffuer giiffuet henness parth til sancte Pederss kircke her samme stedz, aff then gordh, som ligger paa Vestre gade nordhen for algadhen, østen for wor Froue kircke jordh, som Anders Thomessen nw vppa boor, och vesten for Jacop Malers gordh, som Jøren Buntmager nw vtj boor, och wor forscreffne Kirstinne Karinne Per Jørensøns høstrues moder søster. Til huicket ath forskreffne medarffwinge samtøchte, bejaede och fulkommelig tilstode forscreffne theris forscreffne kere fadersøsters siællegaffue, hennes parth aff forscreffne gordh, som hwn haffuer giiffuith til sancte Pederss kircke. Item med samme lowligh tingliudh vplod, skøtte och affhende forscreffne Per Jorenssen paa hans høstrues moders veghne Boill Pedersdotter, Knut Skriffueris effterleffuerske, och paa forscreffne hennes søsterss veghne Kirstinne Persdotter med forscreffne medarffwingis samtycke all thenne forscreffne gaard, som forscreffne ij søster haffde giiffuith til sancte Peders kircke, med lengde och brede, vppe och nere, med all hans rette tilhørelsse effther gammel heffdt, som skall were och bliffue til forscreffne sancte Peders kircke til euerdelige eyedom beholle skullendis, med saadanth vilkaar och forordh, ath for nogen gwdz tienneste, som kirckeveriæ, som nw ære och komme skulle til sancte Peders kircke, skulle lade vppe holle i samme kircke for forscreffne Boill och Kirstinne Pedersdotters sielle och for alle cristne sielle, effter som thet breff yttermere forclare skall, som kirckeuergene

IV s.349

skulle giiffue forscreffne Per Jørenssen ther vppa. Her vppa bedis Rasmus Kellesmed med hans medbroder, burger her sammestedz, kirckeverge til forscreffne sancte Peders kircke, och lowlige finge ith wuilligth tings uidne paa forscreffne sancte Peders kirckis veghne aff thesse xij effterschreffne dandemen, som ære Suend Bagere, Per Twessen, Mortten Skrædere, Oluff Skotte, Rasmus Bagere, Lasse Vendelbo skomager, Niels Jwde skomagere, Peytter Skotte, Nielss Aruedssen, Jens Lauredzssen skomagere, Mattis Bagere och Johan Rosenualth, burgere her sammestedz, huicke forscreffne xij dandemend, som vd aff fogedens befalingh i samdrecteligth beradh vdginge och med louligh tingliud alle ighen indkomme, endrectelige vidnede, ath the haffue hørt och seeth ath forscreffne Per Jørgenssen med forscreffne medarffwinges samtycke haffuer skøth och affhenth thenne forscreffne goordh fra them och alle theris arffwinge och til sancte Peders kircke til ewerdelige eyæ, som før er rordth. Ath saa er gangith och farith til vidnesbyrdt her om lade wij henge wore indsegle for thette worth obne breff, som giiffuith er aar, dagh och stedh, som forskreffuith staar.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.350

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir mar 25 19:02:58 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top