eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.344

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 348
Nummer: 344


<-Forrige . Indhold . Næste->

344.

23 Maj 1516.

Lejebrev paa Frue Kirkes Gaard i Nestved.

Jegh Erich Arnessen, burger vdhi Nestwid, gør widherlicth alle nerwærendes och komme skullendis och kendes meth thette mith obne breff ath haffwe annamedh vdhj leye en wor Froe kirkiss i Køffwenhaffn gaard och grwn lighendis i Nestwidh i then gadhe, som løber østhen fra bykirken, paa then sondhre sie, hwilken gaardh, som Henrick Gwlsmedh, hwes siel Gud naadhe, fordhwm burgere i Nestwidh, bøgdhe och i bodhe, ath haffwe, nyde och brwghe och besætthe vdhij myn, thisligeste myn hwsfrwes Anne Henricks dotthers och begiss wore eegthe børns tid meth saadanne forordh och vilkor, som her effther føyl: Først ath wj skulle byghe och forbedhre och altid vedh lighe och macth holle wndher gott sten tagh forneffnde gaard och grwndh och giffue ther vdh aff til aarligh leye och langille j lødhe marck danske pendinghe, som i Sielandh gildhe och gengze ere, timelighe til paasken then som kirckewerie er til forneffnde wor Froe kirke i Køffwenhaffn hwert aar til godhe redhe betale skullendis. Item skatt och andhen byssens och kongheligsens tynghe, som ther aff gonghe skal aar æffther aar, then skwlle wj selffwe betalle och wdgiffwe och ther fore inthet affsla eller formindske wdhi forneffnde leye eller landgille. Jtem skede thet saa, ath thesse artickle eller nogher aff them ey holdess wbrødhelighe, tha skal then, som dæghen er i Køffwenhaffn, och menige capitthil ther samme stædh, aff hwilke ieg forneffnde gaard och grwn leyth och annamedh haffwer, haffwe fwl macth then forskreffne gaard och grwnd jgen ath taghe och forse i andhre modhe effther theriss wilie for vdhen al ydhermere retthgongh. Item nær wi forscreffne dødhe och affgangne erre, tha skall forneffnde gaard och grwnd quith och frij igen komme thil forneffnde wor Froe kirke i Køffwenhaffn meth alth sin bygningh och forbæringh, som han tha findes, forwdhen hwerss mandz gensielsse, hindher eller hielperedhe vdhi nogher modhe. Thil hwess ydhermere vidnisbyrd och stadfæstningh haffwer ieg ladhet hengit mith yndzeyle met dandhe mendtz yndzeylæ, som er Per Søffrenssen och Per Jepssen, burgeriss vdhi Nestwidh, nedhen for thette mith offne breff, som giffwid er wdhj Nestwid then fredag nest effther Gwdz legommess dagh anno domini millesimo quingentesimo decimo sexto.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.348

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 24 20:30:26 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top