eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.343

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 347-348
Nummer: 343


<-Forrige . Indhold . Næste->

343.

4 April 1516.

Lejebrev paa Frue Kirkes Vejrmølle udenfor Vesterport.

Jegh Hans Perssøn, som kallis Bagher, borgher i Køffwenhaffn, gør wittherlicth alle oc kendis meth thette mitt obne breff, ath ieg haffuer vti leye annamedh en wor Froe kirkes vedher mølle, ligendis vdhen Vester porth ther samme stædh, aff hedherlige mæn, deghen och capittel vti forneffnde Køffuenhaffn at haffwe, nydhe och brwghe och beholde vtij myn, tysligeste myn husfrwes Inghefredz, som ieg nw haffwer, liifs tiid, meth saadanne forord och wilkor, som her effter følger: Først ath wii skulle giffue ther vd aff til aarlig leye och landgille otthe marck danske pendinghe, som geffwe och genghe ere her vdi Siæland, the som kircke werie ere till forneffnde vor Froe kircke, hwer aar, halffdelen till paaske och anden halfdelen til sancte Michels dag her nest kommendis, til godhe redhe ydhe och betale skullendis. Item skulle wij och forneffnde mølle byghe och forbædre och meth al then redskaff, som ther til hører, færdig holde offwen och neden, och ey haffwe nogher mackt at selie, pantsette eller vdi nogher maadhe aff at hendhe forneffnde mølle eller nogher hendis redskaff eller bygning, forudhen forneffnde degens och capittels minde och samtøcke. Item hwes tynge eller affgifft aff forneffnde mølle til byen skal ganghe, om saa skeer ath noghet nyt paaleggis i framtiden, skal ieg och forneffnde myn husfru Ingefredh vdgiffwe och betale och intet ther fore forminske eller affsla i forneffnde leye eller landgille. Item skeer thet och saa, at nogher aff thesse forskreffne artickle ey holles, som forskreffwet staar, tha skal forneffnde dæghen och capittel haffwe fulmacth ath anname och igentage forneffnde mølle met al sin redskaff och bygning, som hwn tha findis, och forlæne hende hwem them tøckis, forudhen al ydhermere rethgang. Item neer ieg forneffnde Hanss Bagher och myn husfrwe Ingefredh dødhe och affgangne ere, tha skal forneffnde mølle meth all sin redskaff, bygning och forbæring quit och fri igen komme til forneffnde wor Frue kircke vdhen hwers mandtz gensielse och hindher eller hielperedhing i nogher maade. Til hwess ydermere vindesbyrd och stadfestning haffwer ieg ladhet hengt mit jndzeyle meth flere dandemendz, som ieg ther til bedhet haffwer, som er Matis Remmensnier och Søffrin Veyer, borgere vdi forneffnde Køffwenhavn, jndseyle nedhen

IV s.347

for thette breff. Giffuidh vdi Køffwenhaffn fredaghen effter quasi modogeniti søndag anno domini millesimo quingentesimo decimo sexto.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.348

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 24 20:17:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top