eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.341

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 344-346
Nummer: 341


<-Forrige . Indhold . Næste->

341.

7 Jan. 1516.

Jesper Isaksen, perp. Vikarius til Vorherres fem Vunders Alter i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn og Sognepræst i Birkerød, skænker sin Fædrenegaard i Kjøbenhavn til fornævnte Alter.

Jeg Jesper Ysaac søn, perpetuus vicarius i Købnehaffn oc sogneprest vtj Birkerødh, giør witterligt met thette myt obne breff

IV s.344

alle nærwerendis oc komme skwllendis, at ieg met myn frij villie oc well beradt hw haffuer vdj the hellige tree follighedz naffn giffuet oc wnt oc met thette mit obne breff giffuer oc wnder, vplader oc affhender fra meg oc myne arffuinge oc till vor Herris fem wunders altere i vor Frue kerke i Købnehaffn, ligendis nedre i tornet paa then syndre syde, myn fæderne gard ligendis paa Vester gade i sancti Clementz sogn i forscreffne Købnehaffn, met all forscreffne gardz rette tilhørelsse, hwss oc iord, i lenge oc brede, inthet vndertaget i alle mode, som han nw begreeben oc indhegnet ær, till ewerdeleg eye eye sculendes, met velkor oc forord, at then perpetuus vicarius, som fanger forscreffne altere effther myn død, oc alle hans efftherkommere till eweg tiid sculle holle eller holle lade en siwngen messe hwer onsdag om vgen aff iomfru Maries wndfangelsse cum collectis de vulneribus Cristi, de sancta Anna et pro omnibus fidelibus defunctis, oc for messen beginnes skall han siwnge: Gaude Maria, cum prosis suis, cum collecta: Audiuua nos deus, then alsommectigste Gud, hans velsignede moder Maria til loff, heder oc ære, myn, myne for ældres oc alle cristne sciele till raa oc lyse. Oc scall han hwert aar till eweg tiidt lade holde en begengelse vdi høgye kaar met perpetuis vicariis met ny leyzer in vigiliis, oc hwer anden dagen holle messe for syt altere oc haffue memoriam for myn sciell, myne forældris oc alle cristne sciæle. Oc ther fore skal han giffue them ij lub. marc rede pennige, nar som hannum till sies a procuratore perpetuorum vicariorum, then tredie vge i faste, oc skall han huert aar giffue myn søsther dotther Ætle Peders dotter oc hennes søn Ysyc Henningssen en løde marck rede pennige af forscreffne gard, vdj begge theris liiffs tiidt, inden sancti Dionisii dag till gode rede. Oc nar som helst the bode døde ære, tha skall forscreffne gard være frii till forscreffne altere. Item skæde thet saa, thet Gud forbiwde, at nager finge forscreffne altere oc ey wille holle forscreffne messe eller begengelse eller vdgiffue forscreffne løde marck, som for screffuet staar, oc mærkelig bryst kan findis, tha skall prior vicariorum cum aliis vicariis fulmagt haffue at tage forscreffne gard fraa forscreffne altere oc legge hannum till eth andet altere oc persone, som forscreffne tiæneste oc vdtgifft wille vbrødelige holle som forscreffuet staar. Tiil en ydermere forwaring oc fasthed her om haffuer ieg hengt mit ingsegle næden for thette mit obne breff met flere gode herris oc ærlige mændz, som ieg haffuer ther till bedet, som er mesther Anders Friitz, cantor i Købnehaffn, mester Haagen Pellesen, her Pæder Snostrop, vicarii, Moens Lauressen burgemester, Per Jenssen oc

IV s.345

Mattis Knwtzen, burger i sammestedz. Datum Birkerød ipso die beati Canuti ducis et martiris anno domini millesimo quingentesimo decimosexto.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. med 4 velbevarede Segl, 3 fattes. Sammesteds findes Kjøbenhavns Bythingsvidne (af 27 Okt. 1516), forlangt af Vikarernes Prior, M. Hagen Pellesen, om foranførte Gavebrev. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 147-49.

IV s.346

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 24 19:44:24 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top