eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.337

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 340
Nummer: 337


<-Forrige . Indhold . Næste->

337.

7 Marts 1515.

Lejebrev paa en St. Lucii Alter i Frue Kirke tilhørende Bod paa Vestergade.

Jeg Jehanne Jenssis, bwrgerske vthi Kiøpnehaffn, giør witterligtt alle nerwærendis oc komme skullendis met thette mitt obne breff, att ieg mett myn godhe frii wilie oc well beraadt hw haffuer i leyæ anammett aff hederlig mand her Cristoffer Andherssøn, perpetuo vicario till sancti Lucii althere vthi wor Frwe kircke i Kiøpnehaffn, en hanss forscreffne altheris boed, liggendis paa Westræ gadhe i sancti Clemetz sogn, som ieg nw selffwer i boer, met samme boetz lenghe oc bredhe i mellem begghe stredhæ, som hwn nw begreben oc indhegnet ær, at haffwe, nydhe, brwghe oc beholle vthi myn liffs tiid, med forordt oc wilckor, som her effther følgher: Først at ieg skal giffwe forscreffne her Cristoffer oc hanss efftherkomere vicariis til samme althere hwert aar firæ Lubske marck redhe penninge, som gienge oc geffwe ære her i byen, til rett landgiældh aff forscreffne boett, tho marck indhen fiortthen dage effther posken, oc the andhre tho marck indhen sancti Dionisii dag, til godhe redhe. Oc skal ieg alle the hwss paa forscreffne bolig oc grwndt bygtt ære, eller effther thenne dag byggis skal, i godhe modhe holdhe met foett, weggæ oc stentag, oc skal ieg holle all konings oc byess tynghe, som giøris skal aff forscreffne boett. Oc skal ieg ey mackt haffwe forscreffne boett eller bygning at seliæ, pantsetthe, affhendhe eller nogher opladhe mitt breff, vdhen forscreffne her Cristoffers oc hanss efftherkomeris raad oc samtycke. Oc naar som ieg forscreffne døtt oc affganghen ær, eller oc naar forscreffne wilckor ey holdis oc merckelig brøst kand findis, tha skal forscreffne her Cristoffer oc hans efftherkomere strax fulmackt haffwe mitt breff igien at kalle oc giøret døtt oc macktløst oc swaa annamme forscreffne boet oc bygning qwitt oc frii igien til forscreffne althere vdhen all retgang, trætthe eller delemoel her i moett i nogher modhe. Till ytthermere forwaring haffwer [ieg] kiærlige ombedhet beskedhen mand Oluff Ostretssøn, bwrghere i samme sted, at henghe sitt indsegle nedhen for thette mitt obne breff i myn sted, dhi ieg icke selffwer haffwer, met beskene mendz indzegle, Anders Thommessøn oc Oluff Kiællesmidz, hwilcke ieg oc kiærlige ther om bedhet haffwer. Giffwet i Kiøpnehaffn sancti Thome dagh de Aquino, aar effther Gwdz byrdt twssinde femhundret paa thet femthende.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. Tidligere trykt i Ny D. Mag. I. 31.

IV s.340

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 24 18:47:14 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top