eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.326

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 333-334
Nummer: 326


<-Forrige . Indhold . Næste->

326.

20 Maj 1513.

Lejebrev paa Seniorum Alters Bod i Suderboderne.

Jeg Lawritz Olssøn, burgher i Kiøpnehaffn, giør witterligt alle nerwærendis oc komme scullendis met thette mitt obne breff, at ieg met myn frii wiliæ oc welberaadt hw oc met myn kieræ hwsfrwes Appollonie Andriessdotters , som ieg nw haffwer, raadt oc samtyckæ haffwer i leyæ annamet aff hederlig mand her Mattis Matsøn, perpetuo vicario til seniorum althere vti wor Frwæ kircke i sammestedt, en hans forskreffne altheris bood oc bolig, ligendis i Swdherboer nordhen nest op til hans forskreffne alteres residentie poortt, att haffwaa, nydhe etc. met forordt oc wilkor, som effterfølger: Først at wii forskreffne sculle giffue forscreffne her Mattis oc hans effterkomere til samme alther hwert aar nii Lübske marck godhe Danske peninge til rett landgille aff forskreffne bood oc bolig, halffemtæ marck indhen fiorten dage effter posken, oc the andre halffemte marck inden fiorten dage effter sancti Mickils dag til gode redhe. Oc skulle wii bygge oc forbedre forscreffne bood oc bolig oc alle the hwss, som paa forscreffne bood oc bolig bygdt ære, i gode modhe holde met food, wegge oc stentag, oc hwad som helst ytermere paa forskreffne bood oc bolig byggis skall, thet sculle wii ladhe bygge aff gott nytteligt tømmer oc tecket met straa. Oc sculle wii holde all konings oc bys

IV s.333

tynghe, som giøris scal aff forskreffne bood oc bolig, oc skulle wii ey mackt haffue forskreffne bood eller bygning att seliæ, pantsettæ, affhendhe eller nogher opladhe wort breff vdhen forscreffne her Mattis oc hans effterkomeris raadt oc samtyckæ. Oc naar som wii forscreffne alle dødhe oc affgangne æræ, eller oc naar forskreffne wilkor æy holdis, oc merklig brøst kan findis, tha scal forscreffne her Mattis oc hans effterkomere fuldmacht haffue wort breff igien at kalle oc giøret døtt oc mackt løst oc saa anname forscreffne bood oc bygning qwitt oc frii igien til samme althere for vdhen all retgang, giensielse, hielperedhe eller delemooll i nogher modhe. Till yttermere forwaring, widningsbyrdt oc stadfestelse henger ieg mitt indseglæ mett beskenæ mendz Hans Matsøn brygeris oc Nielss Olssøn smidz, myne kieræ metburgeris i sammested, nedhen for thette mitt obne breff. Giffwit vti Køpnehaffn fredaghen nest effter sancti konings Ericks dagh, aar effther Gwdz byrdt twsinde femhwndret paa thet trettinde.

Udenpaa: Littera recognitionis vnius bode altaris Seniorum. Lauritz Olssens genbreff paa en bod norden for residentzen. Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.334

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør mar 22 22:34:30 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top