eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.317

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 326-327
Nummer: 317


<-Forrige . Indhold . Næste->

317.

8 Marts 1512.

Lejebrev paa en St. Hans Alter i Frue Kirke tilhørende Gaard paa Amagertorv.

Jeg Peer Peersson, perpetuus vicarius til sancti Hans evangeliste altere i wor Frwe kircke i Kiøpnehaffn, giør witterligt alle nerwærindis oc kome scwllendis met thette mitt obne breff, at ieg met myn godhe wilie oc beraadt hw haffwer vntt oc i leye ladet oc met thette mit obne breff vnder oc i leye lader beskeden swendh Claws Knofflogh, bwrger i samme steed, halffdelind myn gardt oc grwndt, som ieg haffwer skødt til thet altere, ieg haffwer funderet i forscreffne wor Frwe kircke, liggendis paa Amage torffwit westhen nest then gard, gamle Oluff Bage[re?] nw i boer, oc østen nest then andhen halfdelind myn gard, som Morten Skreder nw i boer, at haffue,

IV s.326

nydhe, bruge oc beholde vti forscreffne Claus, hans kerre hwsfrwes, som han worder nw nest først fangendis, oc icke andhen effther them oc theris beggis æckte børns liffstiid met all forscreffne halffue gardz rette tilhørilse i lenge oc bredhe, oppe och nedre, inthet vndertaget som han nw begreben oc indhegnet er, met forordt oc wilckor, som effther følger. Først at forscreffne Claws, hans forscreffne hwsfrwe oc børn sculle selffue i theris eghen personlighed beside forscreffne gard, vdhen saa wordher, at forscreffne Claws fanger then hwsfrw, ther bethre bolig haffwer, om hannom tha løsther, maa han bliffue sidhendis hoos henne, oc icke ellers, oc saa om forscreffne børn icke saa gamble ære, at the kwnne besidhe forscreffne gard, tha skulle the nydhet at ladhen paa leiæ saa lenge ther the gamble ære at kwnne selffue besidhen oc icke lenger, oc giffue meg oc myne efftherkommere til forscreffne altere sexten Lubische marck godhe danske penninge hwert aar til ret landgille aff forscreffne gard, the otte indhen fiortten dage effther posken oc the andre otte indhen fiortten dage effther sancti Mickils dag til gode redhe. Oc sculle tesse forscreffne lade bygge ett nyt hws vd til Leye[r]stredhet, tw lofft høyt, mwrett imellom stolpe aff gott nytteligt tømmer oc tecket met sten, indhen tw aar nw nest komendis. Oc sculle the alle the andre hws, som paa forscreffne gard bygt ere, i godhe madhe holde met good food, wegge oc stentag, oc thet hws, som vd til Amage torffwet staar, holde ferdigt met dwffwilt stentag, som thet nw forfundet er, oc bygget aff ny, om behoff giøris, forvdhen brøst i alle modhe, oc hwad som helst yttermere byggis skal paa forscreffne gard, thet skal byggis met got nytteligt tømmer oc teckis met sten. Oc sculle the holde all konningis oc byes tynge, som giøris skal aff forscreffne gardt, oc sculle the ey mackt haffue forscreffne gard, grwnd eller bygning at selie, pantzette, affhendhe eller nogher oplade theris breffue vdhen mith eller myne efftherkomeris raad oc samtyckæ. Oc naar som tesse forscreffne alle døde oc affgangne ærre, eller oc naar forscreffne wilckor ey holdis, oc merckelig brøst kan findis, tha skal ieg oc myne efftherkommere fwldmacktt haffue thette hreff igien at kalle oc giøre døt oc macktløsth oc saa anamme gaarden met syn bygning qwit oc frii igien vdhen all retgang, giensielse, hielperedhe, delemaall eller trette i nogen modhe. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillis honorabilium duorum perpetuorum vicariorum videlicet magistri Haquini Pelleson et magistri Petri Johannis inferius est appensum. Datum Haffniæ secunda feria post dominicam Reminiscere anno domini md duodecimo.

Afskrift i Dipl. i Geh.-ark. efter Orig. hos Provst Bützow.

IV s.327

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 17 20:26:37 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top