eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.310

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 321-322
Nummer: 310


<-Forrige . Indhold . Næste->

310.

1 Avg. 1511.

Lejebrev paa en Gaard i Klosterstræde.

Jegh Karll Briskæ aff wopen gør wittherligh meth thette mith offpe breff, ath iegh meth myn fry williæ ocb samtyckæ haffuer wnth och i leye ladet och met thette mit offne breff wndher och i leyæ lader beskedhen mandt Søffrin Jenssen Remmesniere, borgher i Køffnehaffn, een myn gordh och grwnd liggendis wdij Klostherstrædhet i wor Fruæ sogen i Køffnehaffn, nordhen nest then gordh, som Hans Bagere nw wdj bor, oc synden nest then gordh, som Hermen Skomagere nw wdj bor och retth westhen modh Grobrødres klosters porth, och haffue oc nydæ, brwghe och beholle wdij forskreffne Søffrin Jenssens tiid, hans kære høstrwes och theris børns liifs tiid meth all forskreffne goetz rætthe tilhørelsse wdij lenghe och bredhe oppæ ocb nædræ inthet wndhertaget, som han nw begreffwen oc indhegnet er, met forordh och wilckor, som effther følgher: førsth att forskreffne skullæ bædre och wedh lighe holle hwes bøgning, som nw er paa forscreffne gordh, och thet ferdigt att holle meth tagh och andhen deell, som nw behoff gørs paa samme gordh, och skulle giffue megh eller myne arffwinghe thj marck peningæ hwer aar till landgildæ aff forskreffne gord, halffdelind som er v marck, indhen fiorthen daghe effther posken och andhen halffdelen indhen sapcti Dionisij dagh. Item skeer thet och saa, att jegh eller noghen aff myne arffwinghe skulle selliæ eller affhendæ samme gordh, tha beplicther iegh megh oc myne arffwinghe først ath tilbiwdhe forskreffne Søffrin Jenssen eller hans arffwinghe samme gord for hwes werd eller penninghe han skall gaa fore, saa att han bliffuer hanum nest att købæ, om han thet formwe kan. Item skedher oc saa, att forskreffne Søffrin Jenssen eller hans arffwinghe æy formotthe att købæ sammæ gordh, och samme gordh borth holles tiill noghen andhen mantz hond en tiill forskreffne Søffrin Jenssen, som forscreffuet staar, thij beplicther iegh meg oc myne arffwinghe tiill gode redhe att betalæ forskreffne Søffrin Jenssen eller hans arffwinghe for all bygning och hefft eller kostning, som han fran thenne dagh paa forskreffne gordt bøget eller kostet haffwer. Item skeer och saa att forskreffne gord forsiides eller forfaller, tha skall thette breff døth och machtløst wæræ. Item nor som forskreffne alle døde oc affgonnæ(!) ære, tha skall ieg eller myne arffwinghe fwll macht haffwe thette breff ighen att kalle, och sielleffue ydermere forsee samme gord mett bygning oc forbædring; hwes annet samme gord tiilhører, som tha paa samme gord fyndis kan, beplicther ieg meg oc myne arffwinghe thette myt offne breff wbrødelight att holle

IV s.321

mett alle synne ord oc artickelle i alle modhe, som forscreffuit staar. Tiill sandinghen oc bædre forwaringh her om, tha haffwer iegh mett williæ och widskaff hength myt intzegele nædhen for thette myt offne breff, tilbedendis fornumstig men Hans Claussen, Peder Kempe, rodhmen i Køfnehaffn, Pedher Anderssen, kallendes Bagere, oc Mattis Remesnidere, burgere ibidem, att the tijll en widnesbyrdh oc saa henge theris intzegelle nedhen for thette myt offne breff, som giffuet er i Køffnehaffn anno domini md undecimo die sancti Petri ad vincula.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.322

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 17 18:12:21 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top