eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.307

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 317-319
Nummer: 307


<-Forrige . Indhold . Næste->

307.

13 April 1511.

Peder Bødker stifter St. Mauritii Alter i Nikolaj Kirke.

Jegh Petter Bødeker hær wdi Kypnehaffn gør vittherligt oc kendis fore alle, som nw ære oc hær effther kome skwllæ, at ieg med myn frii wilghe, rood oc samtøckæ hawer sticktid oc fwnderyth sancti Mauritii altare mett wor nadige herris biscop Johans Jeipssøns tilladelse oc samtøck wdi sancti Nicolai kirckæ hær wdi Kiøpnehaffn aar effter Gwdz byr twsynde femhwndrith pone thet nyende, ponæ then nøre syde wæd høwe kord. Oc ieg Petter Bødker haver giwiid met myn fry willæ, rood oc samtøckæ thenne efftherskreffnæ rænthæ, som ær jord, grwnd, hwss oc pennynghe till forskreffne altare for messær oc gwdz tienestæ till ewyndeligh eyæ: Førsth oc fremersth giwer ieg till forskreffne altare samæstæd en fry residenciam, som presten boo i skall, jord, grwnd oc hwss, som paa stannendis ær, lyggindniss westhen nesth optill archebispens gord ponnæ forskreffne sancti Nicolai kyrdgord. Gyffwer ieg fremdelis till forskreffne altare xii marck danskæ pennyngæ, for wdhen all hynder eller gensiellsæ i noghær modæ, fry wd at goo aff then gord wed Amagætorth, som Oluff Atzerssøn, boregmestær, nw i boendis ær, som hans breff ydermere wdwisser oc ingæholler. Giffwer ieg fremdelis till forskreffne sancti Mauricii altare viii marck danskæ pennyngæ for wdhen all hynder fry wd at goo aff then gord, som ligger ponæ thet østræ

IV s.317

hørne syndhen i thet lillæ Frægæstrædæ(!), som Hanss Jessperssøn nw i boendis ær, som hans breff ydermære bewissær oc indeholler. Fremdelis giffwer ieg till forskreffne altare en myn jord oc grwnd med tree booder ther paa stannyndis ære, liggindis i Grobrødre stræde, som løffuer wd till Kiødmangær strædæ, som breffwid ydermere bewiss oc ingholler. Hwilkæ forskreffne boder orligh aars skøller xii marck danskæ pennyngæ till forskreffne sancti Mauricii altare. Fremdelis giffwer jeg till forskreffne en myn jord oc grwnd med tree boder ther paa stannendis ære, liggendis wdi Pilæstrædit oc skøller orligh aars xiii marck danske pennyngæ till forskreffne altare. Oc thesse forskreffne sex boder skall presten till forskreffne sancti Mauricii altare byggæ oc hollæ wed good hewffd. Item alle tessæ forskreffne pennyngæ giffwer ieg presten till forskreffne sancti Mauricii altare fwldkommelig macth orligh aars selwer op at bæræ oc ind at tagæ for wden all hynder eller gensiellsæ i nogher modæ. Item presten till forskreffne sancti Mauricii altare for tessæ forskreffnæ pennyngæ, som han hawer orligh aar ind at tage oc op at bære pone forskreffne sancti Mauricii altaris wegnæ, skall sywnghæ alle the sange met, som forskreffne Petter Bøcker hawer stigtiid oc fwnderith wdi forskreffne sancti Nicolai kircke hær i Kiøpnehaffn. Item antworer oc befaller ieg kirckæ wærghe till forskreffne sancti Nicolai kirckæ en bøssæ ponæ forskreffne altaris wegnæ. Presten till forskreffne altare skall hawe en nøgell till samme bøssæ oc kyrckæ wergæ i samme stæd en anden. Beplicther oc bywdær ieg presten till forskreffne altare orligh aar ind at legæ i same bøssæ iii marck danske pennyngæ at bøggæ oc forbeyræ godzith med till forskreffne sancti Mauricii altare liggendis. Item the pennyngæ, som kommæ i forskreffnæ altaris stock, skwllæ wære till alterens behoff oc forberelssæ till ewigh tiid for wdhen all hyndær eller gensyælssæ wdi nogher mode. Presten skall hawæ en nøgell till sammæ stock oc kirckæ werghæ i samme stæd en anden. Beplicther ieg presten till forskreffne sancti Mauricii altare at haffwæ hwer dagh mæssæ om wghen oc reæ sig ther till gwlig oc bequemlig. Ladher han oc messænnæ fallæ for syn øndskaff skølld eller for syn forsømmelsæ skøll, tha bedær ieg kærlighen for Gudz skilld oc giffwer ieg kyrckæ wærge till forskreffne sancti Nicolai kyrckæ fwlkommeligh macth hannom aff at sættæ oc en anden wdi stæden ighen at sættæ, som nøttæligh ær till forskreffne altare. Item giffwer ieg oc soo kyrckæ wergæ i samæ stæd fwlkommelig macth at skickæ oc forsæ sancti Mauricii altare med nøttølig oc renliffwelig capellan effther myn døedh.

IV s.318

Thenne forskreffne ordinancia pone jordhe, grwnde, pennyngæ oc tienestæ till forskreffne altare och andræ articlæ, som forskreuet stooer, hawer jeg Pettær Bøckær giorth, stigtiid oc fwnderit wdi myn fry wellmagth, Gwd till loff, myn sæls oc allæ mynnæ forelleris bestannelssæ, help oc trøsth till ewigh tiid. Køwæbreffwen oc skøde breffven til forneffnde jorder, grwnær oc hwss, som ieg haffwer giffwith till forskreffne altare oc fwnderith med, then hawæ kyrckæ wergæ till forskreffne sancti Nicolai kyrckæ i theris gemmelssæ oc bæwar till forskreffne altaris nøttæ oc bestæ oc at forswaræ oc beskermæ forskreffne goss, om noghær menyskæ villæ i fremtiden aff forfengælig fordristælssæ drystæ seg till at tallæ i nogher mode pone forskreffne jorgoss. Till widnesbiird, at soo ær i sandhed oc i alle modæ wbrødhelige holyndes skall, som forskreffwidt stor, hengær ieg myth jndzegld nedæn fore thette myth obnæ breff, oc kerligen tillbæder hederligæ oc fornwmstigæ men Hans Bogybynder oc Oluff Atzerssøn, borgemestære hær i Køpnehaffn, Jep Nielssøn oc Mattis Bwsk, rodmend i same stedz, om theris yntsigel till ydermær vitnysbyrd hær foræ, oc at forskreffne kyrckæ wærgæ till sancti Nicolai kyrckæ, at the hawe ideligh tillsynon, at tessæ forskreffne articlæ skwllæ i alle mode wbrødhelighen wed macth holldis, som forskreffuet stor. Giffwid i Kiøpnehaffn dominica Palmarum aer effther Gwdz byrd twsynde femhundrith oc paa thet elliffthe.

Udenpaa: Fundatz paa S. Mauricii alter. Peder Bødker paa capellanens gaard liggendis emellom Rasmus Sporemagers gaard och den gaard, som capellanen nu sielffuer paa boor, paa den nøre side wed St. Nicolai kirke. Alle 5 Segl hængte under, men ingen vare adelige. Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.319

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 17 17:08:46 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top