eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.285

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 297-299
Nummer: 285


<-Forrige . Indhold . Næste->

285.

17 Marts 1508.

Tilstaaelse for Modtagelse af Købesummen for en Grund ved Amagertorv, hvilken var givet til St. Mauritii Alter i Nikolaj Kirke.

Jeg Oleff Atzersson, borgemester i Køpnehaffn, gør wittherlight oc kennes for alle, som nw ære oc kommeschulle, medt thette mydt obne breff, at ieg medt myn frij williæ, raadt, samtøcke oc fuldbord myn kære husfrwe Cisse, som iegh nw haffwer etc., haffwer annammet, fongeth ock vpboret aff fornwmstig man Peter Bøddeker i Køpnehaffn fæm hundredhe marck danzske penninge, som nw i Danmarck geeffwæ oc genghæ ære, for then myn boodh, iordh oc grwnd i forscrefne Køpnehaffn liggendes norden weeth Amage torffwet, vesthen for then myn gordh, som ieg nw sielff vtj boor i sancti Nicholai soghen her sammestedz, met hwss oc bygningh, som nw forscreffne boodh indhegnet oc begreben er, inthet vnden taget, som forscrefne Peter Bøddeker till sancti Mauricij althere norden for koreth pa then norre sidhæ i samme kircke, som iumfrw Marie billedhæ vtj soollgislen myth pa alterith stondendis er, lagdt oc giffwet haffwer till messer oc Gwdz thiænisthe for forscreffne althere arlige aars vtj hwer wghe till ewigh tijdh holles schall, som sancti Nicolai kirckes boogh ther om ydhermere vtwiiser oc inneholler, aff huilken forscreffne boodh jeg beplichter megh oc myne arffuinge oc alle the, som then myn gord, som ieg nw sielff vtj boor, effter oss besiddendis wordhe, then enæ effther then annen, at wille oc skulle arlige aars till ewiigh

IV s.297

tijdh bethimelighe, at hwer Poske dag giffue aff forscreffne bood tolff marck penninge till forscrefne altere till landgille till gode redhæ, bygge oc forbædre hennæ meth goeth bygningh, hegneth och forbædringh vtj gode maade oc tecke met stheen och ey meth andeth taagh oc intthet affslas eller reghneschullendes aff landgillet vtj nogher maade. Item skeer oc swo, thet Gwdt forbydhe, at forscrefne boodh ødhe liggendes bleffwæ for illebrandh eller for noghen ander forsømmelsse skyld, tha beplichter ieg megh en tha, myne arffuinge oc alle the som effter oss forscrefne gordh besiddendes worde, the forscreffne xij marck arlige aars som forscreffuit staar till ewiigh tiid till forscreffne sancti Mauricij althere vtatgiffæ vden all gensielse vti nogher maadhe. Item kand oc swo skee, thet ieg eller myne arffuinge løsthe eller ville selie eller pantsette forscrefne myn gord, som ieg nw boor, oc then person, som hanum effter oss fangendis worde, then enæ effter then anden them her imoodh setthe oc ey forscreffne landgille arlig aars aff forscreffne boodh giffue wille som forscreffuit staar, tha schulle kirckeverie oc forstendere till forscreffne sancti Nicolai kircke tess fuldhmacht haffwe at setthe hanum vtaff forscreffne gordh oc een andhen besidden borgere i stædhen ighen, som arlighe skatther oc skyller wor kæreste nadige herre, oc inghen anden, som forscreffne landgille arlige aars ther aff giffwe will betimelige at huær poske dag, som fore er rørd, vden all hinder, gensielse eller nogher ræth gangh vtj nogher maade oc landgillet hanum ey ydermere skall forhøgis vtj nogher maade, en som thet nw seth ær. Item hwes forscreffne myn gordh ther vtoffwer ydermere om aareth till landgille renthe kandh en the xij mark som forscreffuit staar, skall then forscreffne person, som tha vt aff gorden kommer, giffwe hanum, som tha reth æyer er till forscreffne gord, oc inghen andhen. Item kandh oc swo komme, at then, som reth eyer [er] til forscreffne gord, tha pa then tiidh nerwærendes tilstede wore, oc forscreffne gord sielff besidde wille, tha skall han giffue oc betale hanum, som vtaff gorden seth worder, hwes han pa forscreffne gord kostet oc bygdt haffwer effter kirckeveries oc dandemendz sielse, oc the forscreffne xij marck skulle thog altid till ewiig [tiid] ther aff giffwes, som forscreffuit staar. Thill vithnisbyrd her om, at swo izandheyt er oc swo vti alle mode wbrødeligen holles schall, som fore er rørdt, haffwer ieg hengdt myth jntsigele nedhen for thette myth obne breff oc kerlige tilbedendes ffornumstige men, som er Moens Laurensson, Moens Saxen, Per Jonsson, radmend, oc Henningh Nielsson schriffwere i Køpnehaffn om theris jntsigele till

IV s.298

ydhermere vithnisbyrd her fore. Giffwet i Køpnehaffn anno domini md octauo fredagen nest fore dominicam Reminiscere.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.299

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor mar 13 18:54:43 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top