eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.277

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 290-291
Nummer: 277


<-Forrige . Indhold . Næste->

277.

2 April 1506.

Lejebrev paa en St Anne Alter i Nikolaj Kirke tilhørende Gaard paa Amagertorv.

Alle the, som thette breff forekommer, hilsse wii Johannes Mesenheem, kalless Bogebinder, borgermesther, oc Mattis Bwsk, radman, kircke veriæ oc forstendere till sancti Nicholai kircke i Køpnehaffn, ewindelige meth Gudh. Gøre wii vittherlight fore alle, som nw ære oc komme schulle, meth thette wort obne breff, ath wii meth samtøcke, raad oc fuldbord menæ sognemen i zamme soghen haffue vnth oc i leyæ ladeth fornwmstig man schipper Hans Glenzsse, hans kære husfrw och hwer theris arffuinge een sancte Anne altheris gord i sancti Nicolai soghen liggendis till forskreffne althere, som daglige erste messe fore holless i zamme kircke, synden weeth adelgaden, østhen nest wor Frwes kirckis jordt, som thet tyske companye vdi leyæ haffuer, oc vestthen nest op till then gordt, som nw Oleff Bager vdi leyæ haffuer, som liggher till forskreffne althere vdi lenghe oc bredhæ, som han nw indhegnet oc begreben er, inttet vndentaget, at haffwe, nydhæ oc beholle vdi alles theris liiffztiidh meth swodan foreordh oc vilkaar, at forskreffne Hans Glenzse, hans husfrw oc forskreffne arffuinge schulle bygghe oc forbædre forskreffne gordt meth goedt byghningh, hegnet oc forbædringh vdi gode maade effter jordsens belægeligheet, oc tecke meth steen oc ey meth andeth taagh, oc giffwe oss oc wore effterkommere kirckeverghe tolff lybske marck penninge, som nw geffwe oc genghe ære i Køpnehaffn, till arlight landgille aff forskreffne gord till gode redhæ, halffdelen, som er vi marck, bethimelige till posken oc annen halffdelen bethimelige ath hwer sancti Michaelis dag till ath løne ersthe presthen meth fore samme althere etc. Item kand oc swo skee, thet Gud forbiwde, at forskreffne Hans Glenzse, hans husfrw eller forskreffne theris arffuinge nogher nødh eller trang pa ginghe for fattigdom eller nogher ander rædelige saagher skyldt, tha mwe the oc skulle thes fuldmacht haffwe ath seliæ oc pantsetthe then bygningh, som the pa forskreffne gordt bygdt haffue, vden all gensielsse ther imoodh vdi nogher maade. Thog swo, ath forskreffne theris arffuinge, som boendis ære her i Køpne-

IV s.290

haffn, skulle være then byghning nesth till them at købæ for nogher ander. Haffue the æy arffuinge her besiddendis, tha skulle kircke verie paa fornemffde altheris vegnæ være henne nest for mweligheedt effter dandementz wurderingh. Wille the icke, tha maa forskreffne Hans Glenzse, hans husfru oc forskreffne theris arffuinge selie, pantsette oc vplade then bygningh een besidden borgere i zammestedt, som arlige skatter oc skyller wor kæreste nadige herre, och inghen anden, thog meth kirckeveries samtøcke oc raadt och altiidh leyen oc renthen wforsømmeth aff then person, som then bygningh till sigh køber oc panther, oc landgillet hanum ther vtoffuer ey ydermere skall forhøgis vdi nogher maade anderledis en som thet nw seth er, och han desligest oc skall bygghe oc forbædre forskreffne gordt oc jordh meth goedt bygningh, heghnet oc forbædringh vdi gode maade, weeth swodan wilkaar at holle, som fore er rørdt. Item skeer thet swo, at tesse forskreffne artickelle och wilkaar ey weth macht holless, som forscreffuet staar, eller nogher them brødis, tha skulle kirckewerie tess fuldmacht haffue ath mæle swodant breff machtløss, som the ther vppa haffue, oc anname forscreffne gordt ighen oc jordh meth hwess bygningh oc forbædringh, som ther tha findess, vden all gensielse ther imoodh vdi nogher maade. Thill vithnisbyrd her om, ath swo vdi sandheed er, oc swo i alle made wbrødelighen holles schal, som forscreffuit staar, haffue wii ladeth hengdt wore jntsigle nædhen fore thette breff meth fleræ forsiwnlige men, som ære Oleff Atzersøn, borgermester, Jeppe Nielsøn oc Mattis Tidkessøn, radmen ibidem oc sognemen, som wii kerlige bedeth haffue om theris jntsigle her fore hengendis till ydermere vitnisbyrdt her om. Giffuit i Køpnehaffn aar effter Gudz byrd md sexto, torsdagen nest fore Palmesøndagh.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. Seglene ere ikkun Bomærker.

IV s.291

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir mar 11 20:21:13 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top