eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.268

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 280-281
Nummer: 268


<-Forrige . Indhold . Næste->

268.

26 Juni 1503.

Thingsvidne om Skøde paa en Gaard sønden for Nikolaj Kirkes Gaard, hvor man gaar til Hr. Benedikts Gaard.

Alle the, som thettæ breff forekommer, hilsse wii Pæder Jenssøn, byfoget i Køpnehaffn, Pær Thruwetssøn, borgermester, Bertram Heckeller, Pær Henricssøn, kalles buntmagere, radmen, oc Hennyngh Nielssøn, borgere oc schriffuere i zammestæd, ewindelige meth Gud, gøre vitterligt, ath aar effter Guds byrdt mdiii0 mondagen nest effter sancti Johannis baptiste dag pa Køpnehaffn bytingh for oss oc menighæ thingmæn, som samme dag thing søghte, var schicket hederlig oc forsiwnlig man Hans Bogbinder, borgermester, kirckeværie oc forstendere till sancti Nicolai kircke i Køpnehaffn, huilken som meth lowlig thingsliwd beretthæ, at han pa forskreffne sancte Nicholai kirckes vegnæ oc meth menæ sognemen i zamme soghn raadt, samtøcke oc fuldbord haffde solt hederlig quinnæ Annæ Oleff Jonssens effterleuersche, borgersche i zammæsted, oc samme dag innen iiii thingstocke pa Køpnehaffn byting oplood oc skøtte hennæ halffdelen aff thet hws pa then vesthre ændhe, som ær mwreth imellom stolpe, som Bendzløff fordom otthe, meth jord oc grwnd, i forscreffne Køpnehaffn liggendis synden weeth sancti Nicholai kirkes gord, som man gaar till her Bendicthis gord vtoffuer then østhre kirckerøsth. Huilken halffdelen aff forscreffne hwss oc grund, som ær i sin lenghæ weeth kirckegorden aff Øster oc i westhen x Siælensche alnæ, iii fingerbreet myndræ, vdi syn brede aff nør oc i synder, aff synder oc i nør xi siælensche alnæ oc eeth quarteer etc. Item samme dagh gaff forscreffne Annæ Oleffz fuldmacht forscreffne Hans Bogebinder pa hennes vegnæ at oplade oc skøde fraa henne oc alle hennes arffuinge zamme halffdelen aff forscreffne hwss, jord oc grwnd till Hæli korss althere i forscreffne sancti Nicholai kircke, som nyleghæ ær stichtet oc funderet weet then nørre kirckedør, at haffue, niwdhæ, brughæ oc behollæ till forscreffne althere till ewindelige æye æye schulendes, oc kende forscreffne Annæ Oleffz hennæ eller hennes arffuinge inghen part,

IV s.280

deell eller rættigheet effter thenne dag at haffue vdi halffdelen i forscreffne hwss, jord oc grwnd vdi noghre maade, men skall bliffue till forscreffne althere till ewindelige æye, som fore ær rørdt. Ther vppa beedis her Laurens cappellan pa samme altheres vegnæ oc lowlige feck eeth vwilligt thingsvithne aff tesse xii effterscreffne dandemen, som ære Jens Perssøn skomager, Hans Fryman, Henrick Brøggere, Mickell Skomager, Swen Bagere, Laurens Brøker, Knwt Daa, Symen Bartskærere, Claues Hennickessøn, Jens Juwll, Oleff Brøggere oc Thomes Knwtzssøn, borgere i zammestet. Huilcke xii forscreffne dandemen aff fogedens befalningh i samdregtelig beraad vtgingæ oc meth lowlig thingsliwd ighen indkomme oc alle eendregtelige witnede pa theris gode thro, siell oc sandheet, ath the hørde oc saage samme dag, ath swo gick oc foor om forscreffne skøde innen iiii thingstocke po Køpnehaffn byting vdi alle maade, som for ær rørdt, oc thet priweet, som kalles eeth maag, som ind ær taget aff then nørre ændhe aff thet andre hwss nest op till, thet skall bliffuæ till thet forscreffne hwss till ewigh tiidt, som nw ydermere ær indscreffuen oc stadfesth i sancti Nicolai kirckes boog. Ath saa i zandheet ær, thet vitne wii meth woræ jndsigle næden for thette breff hengendis, som giffuit ær aar, dagh oc stædt, som forscreffuit staar.

Det 2det Segl er adeligt, de andre Bomærker. Udenpaa: Hans Bogbinder, paa sogneprestens gaard. Afskrift i Dipl i Geh-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.281

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 9 19:22:02 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top