eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.265

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 276-278
Nummer: 265


<-Forrige . Indhold . Næste->

265.

5 Dec. 1502.

Thingsvidne om et Skøde til et Alter i Nikolaj Kirke paa en Gaard ved Stranden. Jfr. Nr. 253.

Alle, som thette breff forekommer, hilsse wij Pæder Jonssøn, byfoget i Køpnehaffn, Pær Thruwetssøn, borgermesther, Berthram Heckeller, Mowens Laurenssøn, raadmen, oc Hemmyngh Nielssøn, borgere oc schriffuer i zammested, ewindelige meth Gud, gøre vitterligt, ath aar effter Guds byrd md secundo mondagen sancti Nicholai affthen pa Køpnehaffn bytingh for oss oc menige thingmen, som zamme dag thing søgte, vor schicket hederlig oc forsiwnlig man Oleff Jonssøn, borger i Køpnehaffn, hwilken som meth lowlig thingszliwd skøtte oc oplood fraa hanum oc alle hans arffuinge oc till hæli korss althære, som nyleghæ ær stichteth oc funderet weeth then norre dør i sancti Nicholai kircke i Køpnehaffn, een gord, jord oc grwnd i forscreffne Køpnehaffn liggendis weet Stranden østen nest op till then gord, som her Lodwiigh Nielssen ridder tilhører, oc vesthen nest op till then gord, som ligger till wor Frwe kircke i Køpnehaffn, som nw Bærend Pariis vdj boor i sancti Nicholai soghen zammested. Hwilken forscreffne gord, som Oleff Jonssen køffte aff Atzser Thygessen och aff hans metharffuinge pa een parth nær aff zamme gord, huilken som forskreffne Atzser Thygessen, Gudh hans siell nade, sielff gaff till forscreffne

IV s.276

hæli korss althere for hans siell salicheyt, som och forscreffne Oleff Jonssen effter hans befalningh schøtte och oplood fraa hanum oc alle hans arffuinge oc till forscreffne althere meth hwss, jord oc bygningh vdi lenge oc bredæ, vppe oc nedhre vdi alle moode, som nw forscreffne gord allsammen indhegnet oc begreben ær, intet vndentaget, som thet købæbreff ther om ydermeræ vtwiser oc jnneholder, som forscreffne Oleff Jonssen ther vppa haffuer aff forscreffne Atzser Tygessen oc aff hans metharffuinge till ewindelige æye, som nw framdelis skall bliffue till forscreffne hæli korss althere oc forscreffne gord meth all syn retthe tilhørelsse, som fore ær rørdt, till guds tiæniste, oc aff thet landgille, som nw aff forscreffne gord gongher arlig arss, som ær otthe marck Danzske penninge, skall holles two ewighe messer fore vdi hwer wghe for forscreffne althere then alsommechtigste Gud, jumffrw Marie Jhesu Cristi moder, oc alle Guds helgen till loff, heder oc ære, oc then enæ messæ skall holdes om fredagen aff Jhesu Cristi pynelsse oc then anden om løwerdagen aff jumfrw Maries drøwelsse, oc then prest, som ær capellan till samme althere, skall arlige haffue for syn tiæniste for the forscreffne two messer the forscreffne viij marck, som forscreffuit staar, hwilken gord, som nw Hans Teckeller, borger i Køpnehaffn, oc hans husfrw Boeld nw vdi leyæ haffue aff forscreffne hæli korss althere. Thii kende forscreffne Oleff Jonssen sigh eller hans arffuinge oc pa forscreffne Atzser Thygesens vegnæ eller hans metarffuinge vegnæ jngen part, deell eller rætigheet effter thenne dag at haffue vdi forscreffne gord vdi nogher maade, men skall bliffue till forscreffne althere till ewindelige æye. Ther vppa beedis Jeppe Jenssen, borgermesther i Køpnehaffn, pa forscreffne hælikorss altaris vegnæ, oc lowlige feck eeth vwilligt thingsvitne aff tæsse xij effterscreffne dondemen, som ære Jeppe Brwn, Jens Mickelssen, Syer Matzssen, Mickell Kremmere, Hans Nielssen, Nielss Møllere, Mattis Funck, Erick Tandh, Per Grydestøbere, Pær Grubbæ, Oleff Clæmitssen oc Anders Mwrere, borgere i zammested, hwilke xij forscreffne dandemen aff fogedens beffalning vdj samdrectelig beraad vtginge oc meth lowlig thingsliwd ighen indkomme oc alle endregtelige vitnede pa theris gode tro, siel oc sandheet, ath the hørde oc saage sammedag, ath forscreffne Oleff Jonssen pa sinæ eghnæ weynæ oc forscreffne Atzser Tygessens oc metarffuingis vegnæ vor innen iiij thingstocke pa Køpnehaffn bytingh oc oplood oc skøtte fra them oc alle theris arffuinge oc till forscreffne Hæli korss althere i forscreffne sancti Nicholai kircke forscreffne gord vd meth Stranden liggendis meth all sin rettæ tilhørelsse, intet vndentaget, vdj alle maade, som fore ær rørdt, till

IV s.277

ewindelige eyæ. Thet saa er faret, ganget oc vitneth for oss i sandheet, som fore ær rørdt, haffue wij forscreffne hengt wore jntsigle nædhen for thette breff, som giffuit ær aar, dag oc stæd, som forscreffuit staar.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.278

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 9 18:52:24 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top