eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.262

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 273-274
Nummer: 262


<-Forrige . Indhold . Næste->

262.

28 Okt. 1501.

Bernt Berntsen, perp. Vicarius i Vor Frue Kirke, skænker sin Fædrenegaard paa Gammeltorv til de tolv Apostles Alter i Vor Frue Kirke, og betinger sig derfor en vis ugentlig Gudstjeneste.

Jek Bernd Berintzson, perpetuus vicarius vdi wor Frwe kircke i Køpnehaffn, giør witherligt alle nerwærendis oc kome skullendis, at ieg met myn godhe frii wilge oc berad hw vdi myn frii welmacth haffuer wnth, giffuit oc affhent, oc met thette mith opne breff nw giffuer, affhender, oc strax fraa megh oc myne arffuinge antworder myn fæderne gard, ligendis hws Gamble torgh østen nest then gardh, som Niels Andersson radman fordom vti bodhe, met steenhws, iord oc grwnd, i lenge oc brede, vppe oc nødre, oc met all then bygning oc forbedring, som paa forscrefne gardh nw findis, oc all hans friighed i alle madhe, encthet vndentagit, til the helge werdige tolff apostolorum altere vdi wor Frwe kirke her sammesteds hoss løwekarid, at wære oc bliffue til ewindelige eye, then alsommectugste Gud, hans velsignede benedide moder, jomfru Marie, the helge werdige tolff apostle, oc alle Jhesu Cristi werdige helgene til heder oc ære, meg fatige syndige menniske, myne forælderne, leffuendis oc dødhe, oc alle cristne siele til then ewige salighet, met wilkor oc forord som effther følghe. Først at then dandeman, som nw vicarius er til forscrefne altere, som ær her Hans Wegge, oc alle hans efftherkommere till ewigh tiid skulle arlige arss holde two læsdne messer om wgen for meg oc myne for-

IV s.273

elderene, forscrefne staa, een om søndaghen aff the helge trefoldighed, oc en annen om mandagen, requiem for alle cristne siele till ewigh tiid, oc thenne thieneste skal begyndis for meg oc the, forscrefne staa, strax effther som iegh død ær. Skedhe thet oc swa, thet Gud forbiwde, at swadaa forscreffuen gudz tieneste ey huldis for theris forsømelse skild, ther sware skulde for forscrefne altere, tha giffuer ieg alle vicarie macth, som nw vdi wor Frwe kircke ære eller effther thenne dagh kommendis worde, fulkomelighe thette breff igen at kalle oc gøret døth oc macth løst, oc legge forscrefne gardh til eth anneth fattigt altere vdi forscrefne wor Frwe kircke, ther som saadan forscrefne gutz thieniste til ewigh tiid holdis kan, at wære oc bliffue til ewyndelige eye vden alt hinder, trette, delæ, gensigelse eller noger retgang, hwes her emodh met kirckelog eller landzlog kan findis i noger made. Ath thette er nw myn gode frii wilge vdi myn welmagt oc thesligeste myn yderste vilge, tha til ydermere vithenisbyrd her om henger iegh mith indsegle nedhen for thette mith obne breff met heterlige herris indsegle, som er her Jens Laurensson, erchedeighn i Roskilde, mester Niels Pærsson, canick i Købnehaffn, hwilke iegh kerlige bedet haffuer thette breff at besegle met megh. Giffuet i Køpnehaffn aar effther Gudz byrdh twsende fæmhundrede paa thet første, sanctorum Symonis et Jude apostolorum dagh.

Udenpaa: De curia apostolorum in antiquo foro, pro qua misse due celebrabuntur: die dominica de trinitate, 2da feria requiem pro defunctis. Langebeks Afskrift i Dipl. (»Orig. membr. laant af Hr. Provst Bützow 1757«). Rørdam, Kirker og Klostre, T., 133-34.

IV s.274

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 9 11:36:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top